2
Ɨri Ye' Ka'pon Tʉuye'ton
Uyepuru kon Sises Kʉrai uye'to' weyu pɨ' mɨrɨ awonsi'kɨ amʉran nɨto' pɨ' ipiya', ina uya ɨyekama'po kon, utonpa ton, 1 Tesaroni'ka 4:15-17 ɨ'rɨ uya rɨ tewankamai' ɨwesi kon namai' pu'kena' amʉ' nekamayai'ne' uya rɨ, ina usauro'sa' rɨ, ina nʉmenuka'pʉ rɨ nɨkayai'ne' ka'pon amʉ', “ ‘Uyepuru kon Sises weyu uye'ka'sa',’ tasa' to' uya,” tawon. Ɨnʉ' rɨ ɨyennakatɨ'nin ɨ'rɨ winɨ rɨ, apʉne pʉra Itepuru Sises uyepʉ rawɨrɨ nin tɨ, tu'kan kon ka'pon amʉ' enato' oton Papa eyaton non pe. Mɨrɨ e'kupʉ a'tai, Ɨri Ye' Ka'pon,* Tʉron nɨ ton imenukasa' ton uya, Ɨri Ye' Ka'pon ta; tʉron nɨ ton uya, ka'pon tʉmakooikenan ta. ka'pon amʉ' ennakanin usenpoikato' oton, tʉuma'tato' ya' rɨ kʉrɨ rɨ ka'pon utɨ mɨrɨ. Papa ewaruma'tɨto' iya oton tanporon nɨ ka'pon amʉ' nʉkupʉnʉ papa pe, mɨrɨ pe pʉra tapurɨpɨ'sen, mɨrɨpan kon entai rɨ eke pe iye'ku'to' oton. Mɨrɨ rʉ'pʉ pe iyereutato' oton Papa ena' use'man nɨto', ɨpʉreman nɨto' iwʉ' tau, “Papa rɨ urɨ,” tase'na.
Ɨyenu kon yau pʉra pe' nai ɨpiyau'nokon esi a'tai serɨ ton ekamapɨtʉ'pʉ uya ɨpɨ'nokon? I'tu auya'nokon nɨ ɨ'rɨ uya kʉrɨ rɨ Ɨri Ye' ko'manʉkʉ iye'to' pe pʉra, tʉweyu a'tai rɨ isenpoikato' pe tukai'. Apʉne pʉra ama'ai te'sen main awɨrɨ pʉra e'nɨto' meruntɨrʉ esi e'tʉrawasomaka'nɨ pɨ'; e'tane kʉrɨ rɨ Ɨri Ye' meruntɨrʉ a'si pɨ' rɨ na'ne' rɨ esi a'si pɨ' rɨ kʉrɨ rɨ e'ma tapai ama pʉ'kʉ pona. Mɨrɨ tʉpo nin si, kʉrɨ rɨ Ɨri Ye' Ka'pon usenpoika mɨrɨ, Itepuru Sises neno'ma ton pe rɨ tʉnta'pisin ke, mɨrɨpan uya ima'tanʉ'to' oton tʉuyepʉ a'kwarii ke. Ɨri Ye' Ka'pon uye'to' oton Se'tan Se'tan—Makoi ese' isakon, Papa eseru ewaruma'tɨnin ta e'kwa pe. tʉrawasooi awɨrɨ, mɨrɨpan uya tanporo ennakanin eke tʉtʉrawasooi, i'tuto' ipɨkɨrɨ, mɨrɨ awonsi'kɨ a'kwarʉpɨ'nin nɨ ennakanin enpoikato' oton, 10 mɨrɨ awonsi'kɨ ti'tui' pʉra rɨ ɨri ke ka'pon amʉ' ennakato' iya oton tʉuma'tasan. To' uma'ta apʉne pʉra i'nairon i'nʉnkato' nurunpasa' to' uya pɨ' tʉpika'tɨnin kon. 11 Mɨrɨ wenai, Papa uya nin si meruntɨ to' enku'tɨnin nɨ ennoko mɨrɨ tennakanin kon nɨ apurɨnin pe to' e'to' pe. 12 Tanporo to' eno'mato' pe rɨ nin si, i'napairon itekare apurɨnin nʉ'san pen, e'tane ɨri eseru i'nʉnka pɨ' iye'sa' kon.
Pana' Pe E'mʉ'sa'katɨ'
13 Ina tonpa ton, Itepuru ni'nʉnkanʉ ton, tɨwɨrɨ rɨ tenki tato' ina uya pe kuru rɨ iyesi Papa pɨ' ɨpɨ'nokon, apʉne pʉra itɨpiya si'kɨrɨ rɨ ayanʉnsa' iya 'nokon pɨ' ayanʉnsa' iya 'nokon pɨ'; mɨrɨ pe pʉra, apʉne pʉra Papa uya ayanʉnsa' kon wapiyaro' kon tʉwotori'san pe ɨpika'tɨto' kon pe tʉuya wakʉ a'kwarʉ e'tʉrawasoma winɨ ɨyena kon pa wakʉ pe, anapurɨnʉ kon i'napairon poro nɨrɨ. 14 Ɨkɨ'masa' iya 'nokon serɨ pona ina nekamanʉ itekare poro, uyepuru kon Sises Kʉrai a'kwarii yau ipokon pe ɨwesi kon pa. 15 Mɨrɨ wenai, ina tonpa ton, pana' pe e'mʉ'sa'katɨ', ina uya ɨyenupa'pʉ kon nʉ'pʉ§ ina uya ɨyenupa'pʉ kon nʉ'pʉ; mɨrɨ pe pʉra, uyeseru kon. Apʉne, 3:6 nɨrɨ enka'kɨ. tʉmaimu kon winɨ mɨrɨ pe pʉra tʉkaretaai kon yau rɨ pɨ'.
16 Tɨwɨ uyepuru kon Sises Kʉrai tʉmɨrɨ pe rɨ mɨrɨ awonsi'kɨ Papa ukʉipʉnʉ kon, ui'nʉnkanin nʉ'pʉ kon mɨrɨ awonsi'kɨ wakʉ nonkasa' tʉuya winɨ ina repasa' iya inkero' rɨ epori'man nɨto' ike ke mɨrɨ awonsi'kɨ wakʉ e'ku'nɨto', 17 ɨyewan kon pori'mai mɨrɨ awonsi'kɨ ɨmeruntɨrʉ'tɨtʉi'nokon tanporon nɨ wakʉ tʉku'sen yau mɨrɨ awonsi'kɨ wakʉ pɨ' usauro'nɨto' yau.

2:1 1 Tesaroni'ka 4:15-17

*2:3 Tʉron nɨ ton imenukasa' ton uya, Ɨri Ye' Ka'pon ta; tʉron nɨ ton uya, ka'pon tʉmakooikenan ta.

2:9 Se'tan—Makoi ese' isakon, Papa eseru ewaruma'tɨnin ta e'kwa pe.

2:13 ayanʉnsa' iya 'nokon pɨ'; mɨrɨ pe pʉra, apʉne pʉra Papa uya ayanʉnsa' kon wapiyaro' kon tʉwotori'san pe

§2:15 ina uya ɨyenupa'pʉ kon nʉ'pʉ; mɨrɨ pe pʉra, uyeseru kon. Apʉne, 3:6 nɨrɨ enka'kɨ.