3
Ɨpʉreman Nɨto' Ekama'po
Iu'matʉ pe rɨ, utonpa ton, ɨpʉrematɨ' ina pona, Itepuru maimu utɨto' pe inke pʉra mɨrɨpan e'to' pe tʉnamasen pe, ɨpiyau'nokon ne'taine' kasa kuru. Mɨrɨ awonsi'kɨ ɨpʉrematɨ' ina emo'kasa' e'to' pe ɨri ku'nin nan mɨrɨ awonsi'kɨ ɨri ton piyapai, apʉne pʉra tanporon kon esi pen apurɨto' esa' pe.
E'tane Itepuru esi tʉusaurokʉ'pʉ awɨron, mɨrɨpan uya ɨmeruntɨtanʉkʉ kon mɨrɨ awonsi'kɨ awapu'tɨ iya 'nokon ɨri ye' piyapai. Itepuru man ina enu yau, ina uya ayapiyo'ma'pʉ kon kupʉ auya'nokon mɨrɨ awonsi'kɨ miyarɨ rɨ ikupʉ auya'nokon, tukai'. Tɨwɨ Itepuru ɨyewan kon konekai to'sa rɨ Papa usi'nʉnkato' to'ka'nʉ'nin pe mɨrɨ awonsi'kɨ Kʉrai na'kʉre'tɨ'pʉ to'ka'nʉ'nin pe.* Tɨwɨ Itepuru ɨyewan kon konekai to'sa rɨ Papa usi'nʉnkato' to'ka'nʉ'nin pe mɨrɨ awonsi'kɨ Kʉrai na'kʉre'tɨ'pʉ to'ka'nʉ'nin pe; mɨrɨ pe pʉra, Ɨpʉrema Itepuru uya ɨpika'tɨto' pe tʉusi'nʉnkasen pe Papa kasa mɨrɨ awonsi'kɨ Sises tʉuseta'kasen pen kasa.
Tenkurunsen Pe E'nɨ Namai'no
Itepuru Sises Kʉrai ese' yau, utonpa ton, ina uya ayapiyo'ma kon, tenkurunsan mɨrɨ awonsi'kɨ ina uya ɨyenupa'pʉ kon awɨrɨ pʉra tʉuko'mansan utonpa kon piyau ɨwesi kon namai'. Ɨmɨrɨ'nokon uya rɨ i'tu ina esi'pʉ kasa ɨwe'to' kon pe iyesi, ina enkurumʉ pʉn ɨpiyau'nokon ina esi a'tai. Ɨnʉ' i'kiyari erupa' rɨ ina e'sa' pʉra iyesi te'mai' pʉra, e'tane ru'ku ina e'tʉrawasoma'pʉ sa'man pe kuru rɨ wʉi nai mɨrɨ awonsi'kɨ ewarupɨ nawɨrɨ rɨ, ɨyenupɨkɨrɨ'nokon ina esi namai' i'se te'to' kon pɨ'. Serɨ kasa ina e'tʉrawasoma'pʉ, anmainanpanʉ kon pe pʉra ina esi pɨ' pen, e'tane ɨyenupa tʉuya'nokon pe ikupʉ kon pa. 10 Ɨpiyau'nokon ina esi a'tai main tʉtai ina, “Ka'pon e'tʉrawasoma pʉra iyesi yau kʉsenta'nanin,” tawon.
11 Ina uya eta tʉron kon ɨ'koro'tau'nokon te'san enkurumʉ to' e'tʉrawasoma pʉra; tʉtonpa kon amʉ' eseru pɨ' usauro'nɨ pɨ' to' esi. 12 Itepuru Sises Kʉrai ese' yau serɨ kasa tʉuko'mansan auro'ka ina uya ipan pe, e'tʉrawasoman pɨ' to' e'to' pe ti'kiyari kon eporo pɨ', ka'pon amʉ' tanpokʉmai' pʉra.
13 E'tane nin si, ina tonpa ton, kemiya'nʉntʉu wakʉ eseru kupʉ pɨ'. 14 Ɨnʉ' rɨ nin si esi yau tɨ ina nʉmenuka'pʉ anapurɨpai pʉra, ti'tui' me'tʉi'. Ipokon pe ke'tʉu, iyɨpiyɨ'to' pe rɨ sa'ne. 15 E'tane rɨken ɨyeyaton kon pe kʉ'ku'tʉu, e'tane ru'ku ipanamatɨ' rɨken ɨtonpa kon panamato' auya'nokon kasa rɨ.
Ipoirɨ Rɨ Miyarɨ Tato'
16 Serɨ nin si tɨ, tɨwɨ tʉusewankamai' pʉra e'nɨ Epuru tʉmɨrɨ pe ɨrepai'nokon tʉusewankamai' pʉra e'nɨto' ke tɨwɨ rɨ mɨrɨ awonsi'kɨ tanporon yau rɨ. Tanporo ɨpiyau'nokon Itepuru nesii.
17 Urɨ, Paarʉ uya imenuka, urɨ pe kuru serɨ airɨ rɨken, miyarɨ ta uya ɨpɨ'nokon, serɨ kasa iu'matʉ pe tanporo ukaretaai menukanin urɨ tanporon kon uya ukaretaai i'tuto' pe.
18 Wakʉ nonkasa' uyepuru kon Sises Kʉrai uya nesii tanporo ɨpiyau'nokon.

*3:5 Tɨwɨ Itepuru ɨyewan kon konekai to'sa rɨ Papa usi'nʉnkato' to'ka'nʉ'nin pe mɨrɨ awonsi'kɨ Kʉrai na'kʉre'tɨ'pʉ to'ka'nʉ'nin pe; mɨrɨ pe pʉra, Ɨpʉrema Itepuru uya ɨpika'tɨto' pe tʉusi'nʉnkasen pe Papa kasa mɨrɨ awonsi'kɨ Sises tʉuseta'kasen pen kasa.