Wapiyaro' Kareta Paarʉ Nennoko'pʉ
Temu'ti
Ena'
Ekamanin
Temu'ti, Kʉri'san moine Eisa Mʉre'pʉ winon esi'pʉ Esuwerʉ pon isan pe mɨrɨ awonsi'kɨ ikʉipʉnʉ esi'pʉ Kiri' pe. Paarʉ isakon pe mɨrɨ awonsi'kɨ ipika'tɨnin pe iyena'pʉ itekare ekamai' itɨto' tʉrawasooi yau. Wapiyaro' Paarʉ Nʉmenuka'pʉ Kareta usaurokʉ osorʉwawon eke ton ewankamanin pɨ'.
Imenukasa' kareta esi wapiya kuru panamanin pe so'si tau ennakanin enupan nɨto' namai'. Serɨ enupan nɨto', e'sumasa' Esuwerʉ amʉ' mɨrɨ awonsi'kɨ Esuwerʉ amʉ' pen eseru pokon pe, tapurɨsen pɨ' iyesi serɨ ipun pe e'nɨto' yau orʉ esi ɨri pe, mɨrɨpan ka'pon uya tepika'tɨto' epoto' rɨken esi tekamasen pen i'tuto' iya winɨ, mɨrɨ awonsi'kɨ eseru ton winɨ tʉron nɨ ton kiyari namai' e'nɨto' mɨrɨ awonsi'kɨ temari'mai' pʉra e'nɨto'. Imenukasa' kareta kanan esi enupan nɨto' en pe, so'si mɨrɨ awonsi'kɨ Papa apurɨpɨ'to' esa' pe e'nɨto' pɨ', enpoika pokon pe so'si epuru ton mɨrɨ awonsi'kɨ to' pika'tɨnin nan eseru e'to' pɨ'. Iu'matʉ pe, Temu'ti panamasa' wakʉ pe Sises Kʉrai poitorʉ pe mɨrɨ awonsi'kɨ itʉrawasooi ton pɨ' ɨ'si'taino kon tamu'kuru' ke'ne te'san apurɨnin nan pɨ' iye'to' pɨ'.
Iyawon Ekamanin
Ekamanin (1:1-2)
Enupan nɨto' so'si mɨrɨ awonsi'kɨ itʉrawasooi ku'nin nan pɨ' (1:3—3:16)
Temu'ti enupato' itʉrawasooi pɨ' (4:1—6:21)
1
Paarʉ, Kʉrai Sises nennoko'pʉ tekareei ekamai' Papa uya tapiyo'mai' urɨ'nokon pika'tɨnin mɨrɨ awonsi'kɨ Kʉrai Sises, urɨ'nokon e'ku'to' ipɨ' winɨpaino,
Temu'ti, i'nai rɨ umu pe te'sen apurɨto' yau enakan: Inkupʉ'pʉ 16:1
Wakʉ nonkasa', usentu'man nɨto' mɨrɨ awonsi'kɨ tʉusewankamai' pʉra e'nɨto' Papa, Ikʉipʉnʉ mɨrɨ awonsi'kɨ Kʉrai Sises, uyepuru kon winon.
Panaman Ennakanin Nan Main Pɨ' Enupanin Nan Pɨ'
Ikupʉ pa kuru kɨnyekama'potaine' kasa Ma'sitoniya pona utɨtaine' a'tai, E'pe'sas po e'kɨ, kamo ka'pon amʉ' apiyo'makɨ to' ereutato' pe ennakanin usenupan nɨto' pɨ' enupan pɨ' to' esi namai', panton pɨ' rɨ mɨrɨ awonsi'kɨ tʉtamokori kon pɨ' rɨ te'tʉse to' esi namai'. Serɨ ton uya ɨ'seyaton pɨ' e'nɨ emapu'tɨ mɨrɨ, Papa tʉrawasooi kasa pʉra rɨ, apurɨto' winon. Serɨ apiyontɨn nɨto' neporonʉ esi usi'nʉnkan nɨto', tʉuye'sen esuken itewan e'nɨ mɨrɨ awonsi'kɨ wakʉ pe itewan e'nɨto' mɨrɨ awonsi'kɨ i'nai rɨ apurɨto' winɨ. Tʉron kon utɨsa' serɨ ton piyapai, mɨrɨpan kon era'tɨsa' se pe rɨ usauro'nɨto' ya'. Main, Mosi' winon pɨ' enupanin nan pe e'pai to' esi, e'tane ɨ'rɨ pɨ' tʉusaurokʉ kon tukai' to' uya i'tu pʉra rɨ iyesi, mɨrɨ awonsi'kɨ tenu kon yau esii'ma i'nairon tato' tʉuya'nokon ipɨ' i'tu to' uya pʉra rɨ iyesi.
I'tu'nokon main, Mosi' winon esi wakʉ pe iye'to' awɨrɨ apurɨ pe iyesi yau. I'tu'nokon nɨ nɨrɨ main, Mosi' winon ekonekasa' esi ipokena' ton iwano' pe pen e'tane main i'kwɨ'nin nan mɨrɨ awonsi'kɨ Papa pʉra tiwano' kon pe e'paino kon iwano' pe, Papa pʉnon kon mɨrɨ awonsi'kɨ tʉmakooikena' nan, wakʉ ton pen mɨrɨ awonsi'kɨ itekare awon kon pen; kamoro tʉkʉipʉnʉ kon mɨrɨ pe pʉra tʉsan kon wɨnin nan iwano' pe, te'wɨsan iwano' pe, 10 tekumasan mɨrɨ awonsi'kɨ tʉwaraino kon a'kɨrɨ te'san, poitorʉ ton kʉrʉpo'pomanin nan mɨrɨ awonsi'kɨ kasi ye' ton mɨrɨ awonsi'kɨ i'nai rɨ usaurokʉ tai'ma kasi ye' ton iwano'—mɨrɨ awonsi'kɨ ɨ'rɨ rɨ ipoken pʉra na'ne' wakʉ usenupan nɨto' piyapai, 11 wakʉ Papa ekareei tʉnamasen awɨrɨ e'nɨto', uyena' intʉrʉ'pʉ.
Itepuru Uya Wakʉ Nonkasa' Paarʉ Ena'
12 Tenki ta uya uyepuru kon Kʉrai Sises pɨ', umeruntɨrʉ ke urepasa' iya na'ne', tʉmaimu awɨron pe esi tukai' upɨ' isenuminkasa' pɨ', uyanʉnsa' iya tʉtʉrawasooi ya'. 13 Ɨri pe rɨ tʉpɨ' usauro'pɨ'sa' e'tane, tapurɨnin nan nɨ kota'masa' uya e'tane, ɨsɨ pe rɨ e'pɨ'sa' e'tane. E'tane rɨ, upɨ' isentu'ma'pʉ, apʉne pʉra i'tu uya pʉra iyesi uya mɨrɨ awonsi'kɨ apurɨ uya pʉra rɨ iyesi uya iku'sa' wenai. Inkupʉ'pʉ 8:3; 9:4-5 14 Wakʉ nonkasa' uyepuru kon uya e'tʉrʉ'pʉ upona eke pe rɨ, apurɨto' mɨrɨ awonsi'kɨ usi'nʉnkan nɨto' pokon pe Kʉrai Sises yau'ne na'ne' ton.
15 Serɨ, serɨ tapurɨsen kuru main tanʉnsen kuru rɨ: Kʉrai Sises uyee'pʉ non pona tʉmakooikena' nan pika'tɨse'na—urɨ na'ne' to' maku'pɨ kuru. 16 E'tane mɨrɨ wenai kuru si upɨ' usentu'man nɨsa', urɨ si tʉmakooikena' nan maku'pɨ kuru si yau, Kʉrai Sises uya tʉpʉ'kʉ kenan pen nɨ tʉuseta'kai' pʉra te'to' enpoikato' pe kamoro tapurɨ ton kon mɨrɨ awonsi'kɨ inke rɨ uko'man nɨto' epoton kon nenton pe. 17 Serɨ si kin inkero', teri'sen pen, tʉusensen pen, tikin nan nɨ Papa, iwano' pe inamato' mɨrɨ awonsi'kɨ eke pe kuru iku'to' nesii, tɨwɨrɨ rɨ. Amen.
18 Mooi, Temu'ti, se iku'kɨ ta uya ɨpɨ' pu'kena' pe te'san usaurokʉ'pʉ ɨpɨ' awɨrɨ, ipɨkɨrɨ ɨwesi eto'to' pe wakʉ pe eto'nɨto' yau, 19 wakʉ pe apurɨto' pɨ' mɨrɨ awonsi'kɨ wakʉ ɨyewan pɨ' tʉuta'sii'. Tʉron kon uya serɨ ton nurunpasa' man, mɨrɨpan kon uya apurɨto' tʉuya'nokon ma'tanʉ'sa'. 20 Mɨrɨpan kon tonpa pe na'ne' esi Aimeniyas mɨrɨ awonsi'kɨ Arisanta, mɨrɨpan kon nonkasa' uya Se'tan* Se'tan—Makoi ese' isakon, Papa eseru ewaruma'tɨnin ta e'kwa pe. ena', ɨri pe tʉusauro'sen pe Papa pɨ' to' esi namai' to' usenupato' pe.

1:2 Inkupʉ'pʉ 16:1

1:13 Inkupʉ'pʉ 8:3; 9:4-5

*1:20 Se'tan—Makoi ese' isakon, Papa eseru ewaruma'tɨnin ta e'kwa pe.