Itosorʉwano Kareta
Isaan
Winɨpaino
Ekamanin
Itosorʉwano Kareta Isaan Winɨpaino e'menukasa' mɨrɨ so'si epuru winɨ so'si epuru Kayas itese' ena'. Imenukanin uya Kayas apurɨpɨ'sa' tʉron kon Kʉri'san amʉ' pika'tɨsa' iya pɨ', mɨrɨ awonsi'kɨ ipanamasa' iya ka'pon Tiyo'tʉre'pes itese' namai'.
Iyawon Ekamanin
Ekamanin (1-4)
Kayas apurɨpɨ'sa' (5-8)
Tiyo'tʉre'pes eno'masa' (9-10)
Wakʉ pe Teme'tʉriyas pɨ' usauro'nɨsa' (11-12)
Iu'matʉ (13-15)
1
So'si epuru winɨpaino,
Utonpa rʉ'kwɨ, Kayas enakan, i'napairon yau uni'nʉnkanʉ.
Utonpa rʉ'kwɨ, ɨpʉremayai' tanporon nɨ e'to' pe wakʉ pe ɨpɨ' mɨrɨ awonsi'kɨ atu' pe ɨwesi pa, aya'kwarʉ yau wakʉ pe ɨwesi si'tuyai'ne' kasa. Pori' pe kuru esi'pʉ, tonpa ton wannɨ uye'sa' a'tai, mɨrɨpan kon uya upana'tɨ'pʉ iyawɨrɨ kuru ɨwesi i'napairon pɨ' tukai', i'napairon yau rɨ ɨuko'mamʉ miyarɨ rɨ. Upori'manin eke iwa pʉra man e'tane umunkɨ amʉ' uko'mamʉ i'napairon yau tawon eta uya, uya pori' pe ukupʉ.
Kayas Apurɨpɨ'sa'
Utonpa rʉ'kwɨ, wakʉ pe kuru ɨwesi ɨye'tʉrawasoma utonpa kon amʉ' iwano' pe, ka'kʉran amʉ' pe rɨ to' e'tane ɨpona. Ɨusi'nʉnkato' ekamasa' to' uya so'si pɨ'. To' ipika'tɨ', miyarɨ rɨ te'ma kon tau to' utɨto' pe Papa pori'manin yawɨrɨ. To' e'sara'tɨsa' man te'ma kon tau Sises ese' wenai, Papa munkɨ amʉ' pen winɨ tepika'tɨto' kon tepose pʉra. Urɨ'nokon Papa munkɨ amʉ' uya to' pika'tɨto' pe iyesi mɨrɨ, to' tʉrawasooi yau to' pokon pe e'nɨto' kon pe i'napairon iwano' pe.
Tiyo'tʉre'pes Mɨrɨ Awonsi'kɨ Teme'tʉriyas
Kareta menuka'pʉ uya so'si ena', e'tane Tiyo'tʉre'pes itepuru pe e'paino e'to' oton umaimu ɨnetapai pʉra. 10 Uye'sa' pe iyesi yau, tanporo rɨ inkupʉ'pʉ enpoika uya mɨrɨ, ɨri pe rɨ ina pɨ' isauro'to' mɨrɨ awonsi'kɨ kasi pe rɨ iye'to'. Mɨrɨ rɨken pen, utonpa kon amʉ' rɨ ereutanʉkʉ iya pʉra iyesi to' uye'sa' a'tai. To' ɨnereutanʉ'pai'nokon nɨ ereutanʉkʉ iya, mɨrɨ awonsi'kɨ to' rɨ enpa'ka iya so'si tapai.
11 Utonpa rʉ'kwɨ, ɨri ɨnenenʉ kʉ'kupʉi, e'tane wakʉ rɨken iku'kɨ. Ɨnʉ' rɨ wakʉ ku'ai'ne' esi mɨrɨ Papa winon pe, ɨnʉ' rɨ ɨri ku'nin esi a'tai Papa ensa' iya pʉra rɨ iyesi mɨrɨ. 12 Tanporon kon nɨ usaurokʉ wakʉ pe Teme'tʉriyas pɨ'—i'napairon nɨ usaurokʉ wakʉ pe ipɨ', mɨrɨpan tonpa'tɨ ina uya. I'tu auya ina nʉsauro'ai'ne' esi i'napai rɨ.
13 Tu'ke rɨ man apana'tɨto' uya ike e'tane imenuka uya pen serɨ. 14 Serɨ pe'ne rɨ ɨyene uya mɨrɨ; mɨrɨ a'tai, ka'pon pe usauro'nɨto' pe.
15 Tʉusewankamai' pʉra e'nɨto' nesii ɨpiyau'nokon. Tanporon kon ɨtonpa ton “Miyarɨ” nɨkayan. Ina tonpa ton pɨ' “Miyarɨ” ka'kɨ to' pɨ' to' kaisa rɨ.