Enno'sa' Kareta
Isutʉ
Winɨpaino
Ekamanin
Enno'sa' Kareta Isutʉ Winɨpaino e'menukasa' panamanin pe ennakanin nan ti'sa amʉ' apurɨnin nan pe te'ku'san namai'no pe. Serɨ to'kenan imenukasa' kareta yau, 2 Pi'ta yawon warai rɨ marɨ, tʉnmenuka'pʉ ennin nan pori'mapɨ'sa' iya, “apurɨto' Kʉri'san pe e'nɨ pɨ' wenai ɨyetokʉ kon pa Papa nʉtʉrʉ'pʉ tikin nan parɨ rɨ, tʉusensimaton pe pʉra rɨ wakʉ ton ena'.”
Iyawon Ekamanin
Ekamanin (1-2)
Ennakanin nan ti'sa amʉ' eseru, enupan nɨto' mɨrɨ awonsi'kɨ to' uma'tato' (3-16)
Panaman tapurɨsen yau e'nɨto' pe (17-23)
Apurɨpɨtʉ pe ɨpʉreman (24-25)
1
Isutʉ, Sises Kʉrai poitorʉ, Isens akon nɨrɨ winɨpaino, Ma'siu 13:55; Ma' 6:3
Kamoro ikɨ'masa' kon, Papa Ikʉipʉnʉ ni'nʉnka'san, mɨrɨ awonsi'kɨ Sises Kʉrai nʉpa'sima'san enakan:
Usentu'man nɨto', tʉusewankamai' pʉra e'nɨto', mɨrɨ awonsi'kɨ usi'nʉnkan nɨto' nesii ɨiwano' kon pe miyarɨ rɨ.
Papa Uya Tasa' Pen Nɨ Awɨrɨ Te'san Makooi Mɨrɨ Awonsi'kɨ To' Uma'tato'
Utonpa ton nʉ'kwɨ, ɨmenukapai'nokon esa' e'tane, ina nekamanʉ epika'tɨn nɨto' ekareei pɨ', ɨmenukato' kon pe uya kuru e'kupʉ'pʉ mɨrɨ awonsi'kɨ ipan pe kuru ɨyekama'po kon pe apurɨto' Kʉri'san pe e'nɨ pɨ' wenai ɨyetokʉ kon pa Papa nʉtʉrʉ'pʉ tikin nan parɨ rɨ, tʉusensimaton pe pʉra rɨ wakʉ ton ena'. Apʉne pʉra pena rɨ to' eno'mato' pɨ' iye'menukasa' rʉ'san tʉron kon ka'pon amʉ' ewonsa' man ama'ai ɨ'koro'ta'nokon. Papa uya tasa' pen nɨ awɨrɨ te'san ka'pon amʉ', Papa, itese' pɨ' e'nɨto' uya wakʉ nonkasa' ensimanin nʉ'san makoi eseru ya', mɨrɨ awonsi'kɨ Sises Kʉrai tikin nan nɨ rɨken eke, uyepuru kon tʉnonkai'.* Tʉron nɨ ton imenukasa' uya, pʉsamoro ennakanin nan ti'sa amʉ' esi usensiman i'se makoi yau uko'man nɨto' ya', Sises rɨ apurɨto' uya'nokon nonka uya'nokon i'se to' esi, ta.
Tanporo serɨ ton i'tusa' auya'nokon e'tane, ɨyemiya'pontɨpai'nokon esi Itepuru Itepuru, mɨrɨ pe pʉra Sises uya tʉmunkɨ amʉ' enpa'ka'pʉ Isi' apai, mɨrɨ awonsi'kɨ apurɨnin nan pen to' koro'tau te'san ma'tanʉkʉ'pʉ iya. E'sotas 12:51; Nonpa 14:29-30 Inserʉ amʉ' nɨrɨ kanan, eke pe te'to' kon yau enkurunpaino kon pen e'tane tʉpata'se' kon nonkanin nʉ'san pɨ' ɨyemiya'pontɨ uya 'nokon—pʉsamoro ku'sa' iya ewarupɨ yau a'sisa' pe inke rɨ eseru wannɨ aimenkato' Weyu pona rɨ. Mɨrɨ kasa rɨ Satan mɨrɨ awonsi'kɨ Komora mɨrɨ awonsi'kɨ pata ton ipiyawo'nan yawon kon e'tʉrʉ'pʉ ekuman mɨrɨ awonsi'kɨ nɨkɨ eseru ya'. Apo' inkero' ke ekota'man nɨto' ento' ipɨ' pe to' esi'pʉ. Iseneses 19:1-24
Mɨrɨ na'ne' kasa kuru rɨ marɨ, pʉsamoro te'ne'pɨ'san uya tʉpun kon ma'tanʉkʉ, meruntɨ tentaino kon pe te'sen nurunpa, inserʉ amʉ' sapema rɨ nɨrɨ. E'tane Maikarʉ, inserʉ amʉ' epuru tonpa e'maimu'pɨtʉ a'tai Makoi a'kɨrɨ, Mosi' ekepu wenai isapema i'se iyesi'pʉ pen e'tane, “Tɨwɨ Itepuru ɨyeseremekʉi!” ta'pʉ iya. Taniyerʉ 10:13, 21; 12:1; Isenpoikasa' 12:7; Isu'taronomi 34:6; Sakaraya 3:2 10 E'tane rɨ pʉsamoro ka'pon amʉ' usaurokʉ tʉnto'ka'nʉkʉnʉ kon pen nɨ tʉsapemai'; to' nʉto'ka'nʉkʉnʉ tʉpe'nokon, o' amʉ' tʉusenuminkasan pen kasa—serɨ ɨri ton uya kuru to' ma'tanʉkʉ mɨrɨ.
11 Ɨsɨ yau to' esi! Keen e'ma rʉ'pʉ anʉnsa' to' uya man; to' utɨsa' man tʉneporonʉ kon epose'na Peran utano'ma'pʉ ya' kasa rɨ marɨ; to' uma'tasa' man tiwano' pe e'pai Kora esi'pʉ ya'. Iseneses 4:3-8; Nonpa 22:1-35; 16:1-35
12 Pʉsamoro esi ɨri pe iteseru usi'nʉnkan pe usewe'nɨto' yau, enta'nan pɨ' aya'kɨrɨ'nokon, mara rʉ'kwɨ rɨ to' ɨpiyɨ'to' pʉra rɨ—karimeru amʉ' pa'simanin nan tiwano' kon pe tʉuta're'tɨsan pe rɨ to' esi. Kapuru' tuna a'kɨron pen pe rɨ to' esi, a'setun nʉposi'manʉ; wʉi a'taino yʉi ton, iteperu pʉnon, mɨrɨ awonsi'kɨ ikuru'kasa'—asa' ite'kwa ima'tasa' pe to' esi. 13 Parau pon ɨsɨ sipa'sipa pe to' esi, to' ɨpiyɨ'to' a'koronta; sirikɨ amʉ' tʉutano'ma kon pe tʉupininsan, to' iwano' pe ipan nɨ ewarupɨ ekonekasa' tɨwɨro' pe rɨ.
14 Iino', Atan awonsi'kɨ 7 pe iku'nin 7 pe iku'nin: Serɨ itu'kanoro na'ne' esi Atan awonsi'kɨ Iino' pʉ'kʉ pona 7 pe iu'tɨsa' to' tamokori ton pe'ne. usaurokʉ'pʉ pu'kena' pe pʉsamoro pɨ': “Apʉne entɨ', Itepuru uye'nɨ pɨ' man 1,000 kaisaron kon pona rɨ 1,000 kaisaron kon, tu'kan kon wakʉ ton tiwano' ton pokon pe Iseneses 5:18, 21-24 15 tanporon kon eseru aimenkase'na, mɨrɨ awonsi'kɨ Papa uya tasa' pen nɨ awɨrɨ te'san eno'mase'na, Papa uya tasa' pen nɨ awɨrɨ te'san nʉkupʉ'pʉ Papa uya tasa' pen nɨ awɨrɨ te'san eseru yau, mɨrɨ awonsi'kɨ tanporon nɨ ɨsɨ pe Papa uya tasa' pen nɨ awɨrɨ te'san tʉmakooikena' nan usauro'sa' rʉ'pʉ ewa'noma pe,” ta'pʉ iya.§ Serɨ panton esi Esuwerʉ amʉ' pantomʉ Iino' pɨ', mɨrɨpan pʉra iyesi Penaro' Ekonekan nɨto' yau. 16 Pʉsamoro ka'pon amʉ' esi tentarunsan, ɨri ɨnenpaino kon nɨken; i'se te'to' kon makoi eseru poro tʉutɨsan; tʉpɨ'nokon nɨ tʉutapurɨsan mɨrɨ awonsi'kɨ tʉron kon pɨ' wakʉ pe itese' tʉusauro'san wakʉ epoto' pe tʉuya'nokon.
Panaman Mɨrɨ Awonsi'kɨ Enupan
17 E'tane, utonpa ton nʉ'kwɨ, ɨyenu kon yau iku'tɨ' uyepuru kon Sises Kʉrai nennoko'san nekama'pʉ rʉ'pʉ. 18 Ta'pʉ to' uya ɨpɨ'nokon, “Iweyu u'matʉ a'tai, sapeman pe tʉuta'kɨrɨsan e'to' oton, ɨri eseru i'se te'to' kon awɨrɨ te'san,” 2 Pi'ta 3:3 tawon. 19 Pʉsamoro kamoro ka'pon amʉ' ata'nʉ'nin kon, tʉpun kon eseru awɨron kon Iya'kwarʉ esanon pen.
20 E'tane, ɨmɨrɨ'nokon, utonpa ton nʉ'kwɨ, wakʉ kuru apurɨto' auya'nokon yau e'ka'tɨ', mɨrɨ awonsi'kɨ ɨpʉrematɨ' Wakʉ A'kwarʉ eseru yau. 21 Papa usi'nʉnkato' yau e'tɨ', uyepuru kon Sises Kʉrai usentu'mato' enupɨkɨrɨ ɨwesi kon koro'tau, miyarɨ rɨ ɨuko'manto' kon ya' ayase'na'nokon tʉuye'sen.
22 Ikasimanin nan pɨ' tʉusentu'mai' e'tɨ'; 23 tʉron kon imo'katɨ' apo' apai, to' pika'tɨ pe; tʉron kon pɨ' ɨusentu'mato' kon enpoikatɨ', enari'nʉn nɨ pokon pe tʉsumai'—ɨri iteseru ton ke to' na'sikʉ'pʉ to' pon ewaruma'tɨi'ma.
Papa Apurɨpɨ'to'
24 Mɨrɨ awonsi'kɨ serɨ si, tanporo eke pe iku'to' nesii Papa iwano' pe, ɨye'pi'po namai' ɨku'nin, ayaton a'kwa pe te'to' ya', tʉmakooikenan pe pʉra mɨrɨ awonsi'kɨ eke pe rɨ pori' pokon pe. 25 Tanporo eke pe iku'to' nesii itiwano' pe, kʉrɨ rɨ rɨken Papa upika'tɨnin kon, Sises Kʉrai uyepuru kon poro. Ewai', eke pe iku'to', eke pe iye'to' yau imeruntɨrʉ, ipana'pano, mɨrɨ awonsi'kɨ meruntɨ esi itiwano' pe, itɨpiya yau rɨ, serɨ pe na'ne' mɨrɨ awonsi'kɨ siyaro' rɨ! Amen.

1:1 Ma'siu 13:55; Ma' 6:3

*1:4 Tʉron nɨ ton imenukasa' uya, pʉsamoro ennakanin nan ti'sa amʉ' esi usensiman i'se makoi yau uko'man nɨto' ya', Sises rɨ apurɨto' uya'nokon nonka uya'nokon i'se to' esi, ta.

1:5 Itepuru, mɨrɨ pe pʉra Sises

1:5 E'sotas 12:51; Nonpa 14:29-30

1:7 Iseneses 19:1-24

1:9 Taniyerʉ 10:13, 21; 12:1; Isenpoikasa' 12:7; Isu'taronomi 34:6; Sakaraya 3:2

1:11 Iseneses 4:3-8; Nonpa 22:1-35; 16:1-35

1:14 7 pe iku'nin: Serɨ itu'kanoro na'ne' esi Atan awonsi'kɨ Iino' pʉ'kʉ pona 7 pe iu'tɨsa' to' tamokori ton pe'ne.

1:14 Iseneses 5:18, 21-24

§1:15 Serɨ panton esi Esuwerʉ amʉ' pantomʉ Iino' pɨ', mɨrɨpan pʉra iyesi Penaro' Ekonekan nɨto' yau.

1:18 2 Pi'ta 3:3