4
Petruse kai Yohanese luasi me elaka maka teu pakalaru oasi
4:1-22
Kena Petruse kai Yohanese luasi lepa ete tamata bokala meru sa, imamaru, elake maka raka Tuhane Eni Lumare kai tamata Sadukiaru esi luake lokosi. Hoko lalesi tiake Petruse kai Yohanese luasi le esi atetuke tamata bokala meru be Yesuse Ikwana suike bei matale peneka hoko pusue tamata matale lekwe esi kwana suike bei matale. Hoko esi kerike luasi kai esi kusu luasi kena bui eti bobanu beleti le kmau peneka. Po bei tamata rebe esi lene luasi atetuke mere, bokala esi hlaleke loko Yesuse, pusuise sie usata lima.
Ele bobanure elaka maka teu pakalare, tamata Yahudiaru esi elakaru kai kuru Torataru esi lupuke lomai me kota Yerusaleme. Esi luake loko imame elake Hanase, Kayapase, Yohanese, Aleksandere kai imama elakaru esi anu maketa lekwe. Esi keri Petruse kai Yohanese lokosi, eleki esi tneu luasi be, “Imi ono tamata sisate mere imise kena ktiline pise kbasa bei sire?”
Eleki Petruse iralakesi kena kbasa bei Ro Misete be, “Imi tamata Yahudiaru imi elakaru kai imama elakaru! Imi keri ami lomei kena pakala le ami ono tamata sisate imise, kai imi suka kena rekwa be ami ono tamata mere imisere elia. 10 Hoko imi kai tamata Israele pusumi suke rekwa be tamata meije ikele kena misete mei imi oami meije, bei ktiline kai kbasa bei Yesuse Kristuse tamata Nasarete rebe imi pakuI ahlake ai bataije, po rebe Alla Iono Ikwana suike bei matale. Hoko bei Yesuse mere pine tamata meije ikele kena misete mei imi oami. 11 Yesuse mere pine kena Alla Eni lepate rebe lekire beteke tamata esi sukaI more be,
‘Tamata esi kerike luma,
esi poie batu inai sae me,
po tatike pine batu mere
pake kena lukue lili elake esi ueije.’
12 Hoko batuke bei Yesuse pine tamata esi supu hlamate. Le mei nusa meije tamata sae makete isupu kbasa bei Alla kena ihlamate ite mo.”
13 Tamata elaka maka teu pakala meru esi herane le Petruse kai Yohanese luasi rilasi mo kai esi rekwa be luasi meru tamata kola mo kai tamata piasa neka. Eleki hkutuke lalesi be akmenare luasi keu sakesa kai Yesuse. 14 Po le tamata rebe imise mere ikele sakesa kai luasi, hoko esi beteke sasaisa ete luasi moneka. 15 Esi ulake luasi sosoli be, “Siri nunu.” Eleki esi lepa loko lomai. 16 Hoko esi beteke be, “Ite ono saisa ete luasi le pusue tamata mei kota Yerusaleme esi rekwa luasi ono tanda herane elake mere peneka. Kai ite lekwe lemake lele saisa mo. 17 Po leke luasi ono tamata sisate imisere elei ete tamata rame yake hoko ite lake luasi be esi lepa loko Yesuse moneka.”
18 Hoko esi koti luasi kusu suike eleki esi beteke loko luasi be, “Luami lepae loko Yesuse moneka.”
19 Po Petruse kai Yohanese esi beteke be, “Imi noake be lene loko imi pletare nkena pibe lene loko Alla Eni pletare nkena? 20 Ami hleke bei lepae saisa rebe ami selue kai ami lenelu mo le lene loko Alla Eni pletare nkena.” 21 Tamata elaka maka teu pakala meru esi nasuke Petruse kai Yohanese luasi po esi sala sasaisa kena hukume luasi mo. Po esi lakesi rebai suike be esi lepa loko Yesuse yanoma pine esi sirie luasi le tamata bokala esi isike Alla le tamata sisate mere imisere.
22 Tamata rebe isupu misete le tanda herane mere, eni musuna butu ata lesi peneka.
Tamata toini rebe esi hlaleke loko Yesuse esi kotie loko Alla leke rilasi yake
4:23-31
23 Kena tamata Yahudiaru esi elakaru kai imama elakaru esi tie Petruse kai Yohanese eleki luasi keu loko luasi ebearu. Eleki luasi alenake saisa rebe tamata meru esi beteke ete luaise. 24 Kena esi ebearu esi lene mere, esi kotie loko Alla sakesa be, “Tuhane, Amu kbasare ela titinai. Ale pine tolae lanite kai tapele meije kai meite kai pusue yelu mei nusa meije. 25 Kai akmenare Aono Ro Misete Ikbasae kamale Dauta, amiki ntuane menare, ibeteke be,
‘Tamata makete rebe tamata Yahudi more
esi nasu titinai.
Kai lalesi kena ono tiae ete Tuhane
po mere eono etesi mo?
26 Kamala mei nusa meije esi akneka kena esi lisa,
kai tamata elaka esi lupuke lomai kena esi ono tiae ete Tuhane,
Ile rebe Alla IulakeNi kena Iono hlamate
ete tamatare.’
27 Tuhane Amu lepata meru uono peneka le Herodese kai Pontiuse Pilatuse esi lupu kai tamata makete rebe tamata Yahudi more kai tamata Israele mei kota meije peneka. Esi lupu kena esi ono tiae ete Yesuse, Amu Makerike rebe Eni dosa sae mo kai rebe AbitikeNi kena Maka Hlamate. 28 Esi lupuke lomai kena esi ono saisa rebe akmenare Alepae peneka be tatike pine eono. Kai mere lulu Amu kbasa kai laleuMe. 29 Meije Tuhane Aselu, esi ono ami rilama. Ami meiju Amu makerike hoko Atapa ami leke ami rilama yake kena lepae Amu Sou Misete rame. 30 Kai Amu kbasare eono ami ono tamata makerakaru esi mise kai ami ono tanda herana kena Yesuse Eni Nane leke tamata esi selu Amu kbasare kai esi herane. Yesuse mere Amu Makerike rebe Eni dosa sae mo.”
31 Kena esi kotie loko Alla pelare, otoi rebe esi kotie kenae mere enisu. Eleki Ro Misete Ikbasa pususi hoko esi lepae Sou Misete bei Allare rilasi moneka.
Tamata rebe esi hlaleke loko Yesuse
esi lara poli esi taneiaru
4:32-37
32 Pusue tamata rebe esi hlaleke loko Yesuse meru lalesi esa. Kai sae eni saisa iblake be mere ruai enie mo, po saisa rebe esie, esi lara polie.
33 Kai Yesuse Eni maka ulaka meru esi supu kbasa elake kena esi lepae Tuhane Yesuse Ikwana suike bei matale rame, hoko Alla Iriluke misete etesi rame. 34 Kai sae isusae sasaisa mo le esi tapele kai esi luma esi abelielu eleki esi keri esi kepene, 35 kai esi rilukele ete Yesuse Eni maka ulakaru. Eleki kepena meru Yesuse Eni maka ulakaru esi larakelu ete pususi lulu sae erini perlure.
36-37 Lupe Yusupe, iabelie eni tapele eleki iriluke eni kepene ete Yesuse Eni maka ulakaru. Yusupe meije irulu bei Lewi, bei nusa Sipruse. Yesuse Eni maka ulakaru esi kotine Barnabase, esi natire kwetele rebe iono lale ndina.