3
Petruse kai Yohanese luasi ono tamata sae me rebe ikeu tekwa mo imise
3:1-10
Kena petu sae me, olase telu kmauni olase kena kotie loko Alla, Petruse kai Yohanese luasi keu lolete Tuhane Eni Luma. Kena mere tamata sae me ikeu tekwa mo bei kena inai ruelei sa hoko esi tohini. Pela petu tamata mere esi tolaeni tehaike Tuhane Eni Lumare esi metu rebe esi nane Metu Misete, leke ikotie kepene bei tamata rebe esi kusu Tuhane Eni Lumare. Kena tamata mere iselu Petruse kai Yohanese luasi ono kena kusu Tuhane Eni Luma nere, eleki ikotie kepene bei luasi. Luasi limesei eleki Petruse ibeteke be, “Li loko ami lua.” Hoko tamata mere ilimese luasi kai ihlaleke be luasi riluke saisa etei. Po Petruse ibeteke be, “Ami luamaki kepene sae mo, po saisa rebe luamakie meije, ami rilukele ete ale. Kena Yesuse Kristuse, bei Nasarete mere Eni nane, akele kai akeu!” Eleki ikerike tamata mere eni bala makwanale eleki itapai kena ikele. Eleki tamata mere eni lelale kai esi tlukuinu ktili sosoli. Tamata mere ibua kele kai ikeu lori lopai. Eleki ikeu lulu luasi lopai Tuhane Eni Lumare, ikeu bua lolete lope kai iisike Alla. Pusue tamata ete meru esi selu ikeure kai iisike Allare. 10 Esi rena tamata mere tamata rebe piasare irue kena ikotie kepene me Metu Misete me Tuhane Eni Lumare, hoko pususi hkutukesi kai esi beteke be, “Ei, tamata mere ikeu tekwa pene!”
Petruse iatetuke me otoi sae me Tuhane Eni Luma rebe esi nane Salomo
3:11-26
11 Tamata keu tekwa mo rebe imise pende, ikeu lulu Petruse kai Yohanese luasi rame, hoko tamata bokala esi bala lupu loko telusi me otoi sae me Tuhane Eni Lumare le esi herane. Otoi mere esi nane otoi Salomo.* Otoi mere esi nane Salomo le kena nete loko kamale Salomo. 12-16 Kena Petruse iselu tamata bokala meru ibeteke be, “Tamata Israele, le mula pine tamata meije imisere, imi heranele? Kai le mula pine imi limese ami rame? Imi betinake ami ono ikeure kena amiki kbasa pise ami lulu loko Alla Eni lepataru? Imi selu tamata meije imise kai iktili peneka, le ihlaleke loko Yesuse kai Eni kbasare. Tamata meije ihlaleke loko Yesuse hoko imise peneka lupe imi selui mei imi oami meije. Alla rebe iteki ntuana mena Abrahame, Isake, Yakupe kai iteki ntuana maketa lekwe esi hlaleke lokoIje, pine Ibitike Yesuse kena supu holmate. Yesuse mere Alla Eni Makerike. Yesuse rebe imi keriNi loko Pilatuse kai imi lepa tiae lokoI, masike Pilatuse ibeteke be tieI le Eni sala sae mo. Yesuse Imise titinai le dosa sae mo kai Inkena po imi sukaI mo kai imi suka kena Pilatuse itie tamata maka bunu ete imi. Kwali betaya, imi bunu Ile rebe Iriluke nasite ete pusue tamata Po Alla Iono Ikwana suike bei matale peneka. Ami selu meru pusulu titinai.
17 Kwali betaya! Meije pine au rekwa be saisa rebe imi kai imi elakaru imi onolu ete Yesuse, imi onolu le imi rekwa mo be Yesuse Maka Hlamate. 18 Mere eono lulu loko Alla Eni lepata rebe bei akmena sa rebe nabiaru esi betekelu be Maka Hlamate rebe Alla IulakeNe Isupu susate eti mata. 19 Ele mere hoko kwali betaya imi ono dosa suike yanoma, leke Iampune imi dosaru. 20 Kai kena Tuhane Iluake loko itere, Itapa ite ktili hoko ite lalema ndina titinai. Kai Tuhane Iulake Yesuse loko ite suike, le bei akmena sa IbitikeNi kena Maka Hlamate ete ite peneka. 21 Yesuse mere Irue ndete surga sa eti Alla Iono pusulu belu lulu akmena Alla Eni lepata rebe nabia mise titinai esi betekelu. Nabia meru Alla Ibitikesi. 22 Lupe Musa ibeteke be:
‘Tatike pine Tuhane Alla, iteki Tuhane Iulake Ile sae ete imi bei ite ruama kena iono nabi molupe Alla Iulake aure. Hoko suke ite lene loko saisa rebe ibetekele.
23 Kai sire pine ilene loko nabi mere eni lepataru mo hoko isupu rue kai Alla Eni tamataru mo kai isupu bunu.’
24 Saisa rebe eono kena Yesuse kena petua meiju pusue nabia bei nabi Samuele kai nabia pamuli beini pususi betekele peneka. 25 Alla Italuke misete rebe nabiaru esi betekele mere ete ite, esi anubuaru. Mere lulu Alla Italuke misete kai iteki ntuana menaru, Alla Ibeteke loko Abrahame be, ‘Bei amu anubuaru au riluke misete ete pusue tamata mei nusa meije.’ Alla Italuke misete mere ete ite lekwe. 26 Ele mere eti Alla Ibitike Yesuse kena Eni Makerike, kai IulakeNi loko ite akmena. Leke Iriluke misete ete ite. Iriluke misete ete itere, Iono ite naku iteki dosaru ete Alla kai ite hleke bei ono neune.”

*3:11 Otoi mere esi nane Salomo le kena nete loko kamale Salomo.