2
Ro Misete Irulu loko tamata rebe esi hlaleke loko Yesuse
2:1-13
Kena petu Pentakostare pusue tamata rebe esi hlaleke loko Yesuse esi lupuke lomai kena luma esa. Eleki esi lene sare tuleije rulu bei ndete lanite. Esi tuleije saka makmale ela titinai. Sare tulei mere eluake kena luma rebe esi lupuke lomai kenare.
Eleki esi selu saka meia ukliti saka auwe klitini ulei lori lopai kai usabuke papela tamata. Hoko Ro Misete Ikbasae pusue tamata rebe esi hlaleke loko Yesuse. Eleki pususi lepa kena sou mamaketa, lulu Ro Misete Ibeteke etesi kena esi lepaelu. Soua meru esi atetukelu mosa.
Kena petu mere tamata Yahudia bokala bei hehena mei nusa maketaru rebe esi hlaleke loko Allare esi rue me kota Yerusaleme. Kena tamata me kotare esi lene tamata nai meru hoko tamata bokala esi luake kena selu. Tamata meru hkutukesi le tamata rebe esi hlaleke loko Yesuse esi lepa kena tamata bokala meru esi souaru. Tamata bokala meru totakesi kai hkutukesi. Eleki esi beteke be, “Tamata rebe esi lepa meije pususi tamata Galilea moyo? Le mula pine esi lepa kena iteki soua rebe ite lepaele me iteki henaru?
Ite meiju bei:
otoi Partia,
otoi Media,
otoi Elame,
kai otoi Mesopotamia.
Bei otoi Yudea,
otoi Kapadokia,
otoi Pontuse,
kai otoi Asia.
10 Bei otoi Prigia,
otoi Pampilia,
bei otoi Mesire,
kai bei ootoi me Libia tehaike kota Kirene,
kai tamata meiju leini bei kota Roma. 11 Ite meiju leini
tamata Yahudi,
kai leini tamata maketa rebe esi lulu Alla
sakesa kai tamata Yahudi.
Leini tamata maketa bei nusa Kreta kai bei otoi Arape.
Ite pusuma lene tamata meiju esi alenake saisa rebe Alla Ionolu kena Eni kbasare, esi alenakelu kena iteki souaru.”
12 Totake pususi kai hkutukesi kai esi beteke loko lomai be, “Le mula pine ele meije?” 13 Po tamata leini esi toaesi be, “Mere esi nseli.”
Petruse iatetuke tamata bokala be Alla Eni Rore elia
2:14-40
14 Hoko Petruse kai Yesuse Eni maka ulaka maketa sie butu esa lesini esaru esi kele. Eleki Petruse ilepa ktili lokosi be, “Kwali betaya tamata Yahudi kai pusue tamata rebe rue mei kota Yerusaleme, imi lene lokoku lepate mimise leke imi nati. 15 Ami nseli saka imi noake mo, le meije uke olasa sikwa beleti sa. 16 Po meije lulu Alla Eni lepate rebe nabi Yoela ilekire be,
17 ‘Kena nusare koho nere
Au ono Ro Misete Ikbasae pusue tamata.
Saisa rebe Au betekele
ete imi kwete mokwai kai kwete binaru
esi betekele ete imi.
Kai imi kwete belukaru esi selu
saisa rebe Au aseluke eteise.
Kai imi elaka inaiju esi kmanie
saisa rebe Au rilukele eteise.* Yl. 2:28-32
18 Ete Auku tamata makerikaru lekwe,
mokwai pise bina Au ono Ro Misete Ikbasaesi,
hoko esi lepa saisa rebe Au suka esi betekele.
19 Au ono tanda herane ndete lanite kai mei nusa,
Au ono lalakwe kai auwe kai auwe kweini.
20 Kena petu elake kai misete
rebe Tuhane Ipleta tamatare eono mosare,
lemataije mele titinai
kai bulane elala saka lalakwe.
21 Kena petu mere sire rebe Ikoti ampune bei Tuhane
hoko isupu ampune kai isupu hlamate.’
22 Kwali betaya imi tamata Israela! Imi lene mimise loko au beteke meije: Alla Iono imi nati be Iriluke kbasa ete Yesuse bei Nasarete. Mere imi selulu kena yelu rebe piasare uono mo rebe Alla Iono Yesuse Ionolu ete imire. Pusue meru imi rekwalu peneka. 23 Lulu Alla laleI ruaI, Iriluke Yesuse ete imi. Imi sebeie tamata neunaru esi pakuI ahlake ai bataije hoko mere sakesa kai imi bunuIje neka. 24 Po Alla Iono Ikwana suike bei tamata matalaru. Imata peneka po Alla Iono Ikwana suike le imata eti pelare saisa mo. 25 Bei akmena sa, Kamale Dauta ibeteke Yesuse Ikwana suike be:
‘Au rekware Tuhane Irakaku
kai Itapaku mimise leke saisa eatia au yake.
26 Hoko laleku ndina
kai au isikeNi,
kai au rekware
be kena au matare au supu misete.
27 Le Asebeie au mata eti pela mo,
kai kena au rebe hlaleke loko Ale,
kena au matare Aono nanakwalaku atia mo.
28 Atiluke lalane ete au
kena au supu rue mise,
kai laleku ndina le Arakaku.’
29 Kwali betaya imi, meije au beteke iteki ntuane mena Dauta ete imi. Imata kai hnoukeni peneka, eni lataije eti meije ere me sa. 30 Alla Ibeteke kai Ila etei peneka be sae bei eni anubuaru tatike pine Alla Ibitikeni kena kamale. Le Dauta irekwa Alla Ibeteke mere kai ile nabi lekwe, hoko irekwa saisa rebe Alla Ionore. 31 Dauta irekwa be namake Maka Hlamate rebe Alla IbetekeNi, Ikwana suike bei matale. Hoko Dauta ibeteke be:
‘Maka Hlamate,
Alla Isebei Imata eti pela mo.
Nana kwalaIje pulue kai atia mo.’
32 Maka Hlamate mere Yesuse. Ile mere pine Alla Iono Ikwana suike bei matale. Ami pusuma pine selu Ikwana suike. 33 Kai kena Alla IbitikeNi kena Irue sapleuke Eni makwanale, Alla Iriluke Ro Misete eteI lupe akmena Ibetekele. Kai Iono Ro Misete Ikbasae ami lupe imi selulu kai lenelu meije. 34 Dauta ibeteke ruai mo le isa lolete surga mo, po ibeteke Yesuse be:
‘Alla Ibeteke loko auku Tuhane be,
35 Arue sapleuke Auku makwanale
eti Au ono Amu musuaru esi lene lokoMu.’
36 Hoko pusue tamata Israele suke rekwa mimise be Yesuse rebe imi pakuI ahlake ai bataije, Alla IbitikeNi kena Tuhane kai Maka Hlamate.”
37 Kena esi lene Petruse eni lepata meru hoko kaplalesi titinai. Eleki esi beteke loko Petruse kai Yesuse Eni maka ulaka maketaru be, “Kwalia, hoko saisa rebe suke ami onore?”
38 Petruse iralakesi be, “Imi naku imi dosaru kai imi supu baptise kena supu tanda be lulu Yesuse leke imi dosaru supu ampune. Hoko Alla Iono Ro Misete Ikbasae imi. 39 Tuhane Italuke misete kena Ro Misete Ikbasae imi kai imi nanaru kai tamata rebe esi rue me hena laukaru, sabokae Tuhane Alla Isuka kotise.”
40 Kai Petruse ilepae Sou Misete bokala lekwe, kai iahnausi be, “Imi kotie bei Alla rame leke imi supu hlamate. Kai leke imi supu susate sakesa kai tamata rebai meije yake, rebe namake Alla Iatiaise.”
Jumate menaije esi hidupe
2:41-47
41 Tamata bokala esi lene loko Petruse eni lepataru eleki Yesuse Eni maka ulakaru esi baptisesi. Hoko kena petu mere tamata rebe esi hlaleke loko Yesuse esi tapa sie usata telu. 42 Tamata meru esi supu atetuke rame bei Yesuse Eni maka ulakaru kai esi lupuke lomai rame. Esi rue kena kane sakesa kai kotie loko Alla sakesa.
43 Alla Iono Yesuse Eni maka ulakaru esi ono tanda herana bokala, hoko tamata bokala meru esi herane kai rilasi. 44 Tamata rebe esi hlaleke loko Alla meru esi teu lomai mo kai sae eni sasaisare esi pake polie. 45 Sepo esi abelie esi tapele pise taneiaru, eleki esi kepene esi larakelu ete lomai lulu sae eni perlure. 46 Pela petu esi lupuke lomai me Tuhane Eni Luma, kai esi kane sakesa me esi lumaru kena lale ndinate kai holmate lomai kena misete. 47 Esi isike Alla rame, kai pusue tamata kota mere esi sukasi. Kai pela petu esi tapa boka rame, le Tuhane Iono hlamate tamatare tapa rame.

*2:17 Yl. 2:28-32