2
Tuhane Eni maka ulaka maketaru esi trima Pauluse kena misete
2:1-10
Eleki musuna butu esa lesini ata suike pine au leu suike lopai Yerusaleme sakesa kai Barnabase. Ami lui Tituse ikeu kai ami lekwe. Au keu lopai Yerusaleme le Alla Iulake au. Kai kena au kai elaka ete meru ami ruama lupu, au lepa loko Sou Misete rebe au lepaele ete tamata Yahudi more. Au suka mo be saisa rebe au onoe ete tamata Yahudi more, tamata Yahudia leini esi suka mo eleki auku makerike esi guna sasaisa mo. Tituse rebe isakesa kai aure tamata Yunani, po paksai kena ilulu sunate esi atate mo. Tamata leini me esi uma tamata maka hlaleke loko Kristuse kena lulu sunate esi atate. Sie meru esi ono lelemake be esi hlaleke loko Kristuse, rebe esi kusu andeneke loko ite leke esi selu saisa rebe ite onore kai esi lake ite beie le ite esa kai Kristuse Yesuse peneka. Esi suka uma ite kena lulu agama Yahudi esi pletare. Po ami sele mo kai lene lokosi kwale mo. Le ami sukare, Sou Misete bei Alla kena Yesuse rebe imi hlaleke loko pende erimi hlaleke loko rame.
Kai sie rebe holmateise esi tapa saisa makete kena auku hnaunaru mo. Ete aure tamata rebe holmatei kai tamata rebe holmatei more esi sakesa neka le Alla Ililake tamata mo. Po tamata rebe holmateise esi naku be Alla Iulake au peneka kena lepae Sou Misete ete tamata Yahudi more. Saka Petruse neka, Alla Iulakeni kena ilepae Sou Misete ete tamata Yahudiaru. Le Alla Iriluke ktiline ete Petruse kena Ilepae Sou Misete bei Alla kena Yesuse ete tamata Yahudiaru peneka, kai au lekwe, Iriluke ktiline ete au kena au lepae Sou misete ete tamata Yahudi more. Yakobuse, Petruse kai Yohanese rebe tamata esi beteke be esi ono elake ete jemate toine, esi naku be Alla Iulake au kena kerike makerike meije. Hoko esi kerike bala kai Au kai Barnabase kena tanda be amire ebe kai lomai. Leke Barnabase luama keu kerike ete tamata Yahudi more, yo esi kerike ete tamata Yahudiaru. 10 Batuke esi kotie leke ami li loko tamata susataru. Kai mere pine lalekue titinai kena onoe.
Pauluse isiba Petruse me Antiokia
2:11-14
11 Kena Petruse iluake me Antiokiare, au sibai le iono sala. 12 Memenaije irue kane sakesa kai tamata Yahudi more, po kena tamata rebe Yakobuse iulakesie esi luake, ikeu beisi kai isuka kena kane kaisi moneka. Rilai le tamata Yahudia rebe esi bei Yerusaleme le esi sukare pusue tamatare suke lulu atate sunate. 13 Tamata Yahudi maketaru esi nloe lulu Petruse lekwe, eti Barnabase iono lulu esi nloene mere leneka. 14 Kena au selu esi ono lulu Sou Misete esi nkenale moneka, eleki au siba Petruse me tamata bokala meru oasi be, “Ale tamata Yahudi yo ahidupe saka tamata Yahudi esi agamare esi hukume mo. Auma tamata Yahudi more kena esi hidupe lulu Yahudi esi agamare esi hukume yake.”
Tamata Yahudi kai Tamata Yahudi mo esi supu hlamate le esi hlaleke loko Kristuse
2:15-21
15 Au kai Petruse, ruele amire tamata Yahudi peneka. Ami ono tiae saka tamata rebe rekwa Alla mosare esi onore mo. 16 Masike ele mere po ami rekwa be tamata iono mise suike kai Allare batuke bei hlaleke loko Kristuse Yesuse, po bei ono lulu hukume rebe Musa ilekire mo. Bei mere hoko ami hlaleke loko Kristuse Yesuse peneka, leke ami ono mise suike kai Allare bei ami hlaleke loko Kristuse Yesuse, po bei ono lulu hukume rebe Musa ilekire mo. Le tamata sae iono lulu agamare esi hukume eleki Alla Iombe inkenare sae mo.
17 Ami atula kena ono mise suike kai Allare baue ami hlaleke loko Kristuse. Po ami ono ele mere, tamata esi noake amire tamata dosa lupe tamata Yahudi more. Sepo ele mere hoko ite nati be bei Kristuse pine ite supu dosa o? Mo, ele mere mo! 18 Le sepo au ono lulu suike hukume rebe au hleke pende hoko mere sakesa kai au ono sala kena hukume rebe Musa ilekire peneka. 19 Kena akmena au lulu hukume rebe Musa ilekire, eono au supu ono mise suike kai Alla mo. Ele mere hoko au hleke hukume mere peneka le mere saka au mata bei hukume mere peneka. Auku hidupe meije batuke au kerike ete Alla neka. Pamuli meije aure saka au mata ndete ai tutini saka Kristuse peneka, 20 hoko au noake loko saisa rebe akmenare moneka, po au noake batuke Yesuse Kristuse neka. Auku hidupe beluke pamuli meije bei au hlaleke titinai loko Alla Eni Nanare. Ile mere pine Iaseluke be Ioki au eti Imata ete au. 21 Alla Iriluke misete, au rupake mo. Le sepo tamata iono mise suike kai Allare bei ilulu hukume rebe Musa ilekire, hoko Kristuse Imatare esi untune sasaisa mo.