Pauluse eni Sulate ete Jemate Toini me Otoi Galatia
Lepate Menai
Tamata Galatia rebe esi rue me otoi Galatiare tamata Yahudi mo. Akmenare esi tatu loko tuhane tinai mo. Po kena Pauluse iluake kai ilepae Sou Misete me tape Galatiare, tamata leini me esi hlaleke loko Tuhane Yesuse.
Kena Pauluse ikeu bei otoi Galatia peneka, tamata leini me lekwe esi atetuke po rebe esi atetukele tinai mo. Sie meru esi atetuke be: “Ite nkena mo, sepo batuke hlaleke loko Yesuse Kristuse. Suke ite lulu atate sunate, lulu hukume rebe Alla Irilukele ete Musare, kai suke lulu tamata Yahudiaru esi agamare esi hukume.”
Kena Pauluse ilene esi atetuke tinai more inasu titnai. Ibeteke ete jemate toini me otoi Galatia loko eni hnauna kena eni sulate meije be: Ite ono tamata rebe dosa sae more, lulu Allare batuke baue hlaleke loko Tuhane Yesuse. Bei hlaleke loko Tuhane Yesuse pine itere Abrahame eni anubu. Natire be bei ite hlaleke loko Yesuse Kristuse hoko itere tamata nkenale me Alla oaI saka Abrahame, kai ite supu misete bei Alla rebe italukele ete Abrahame (3:6-9). Ite supu Pauluse eni hnaune rebe pentine titinai kena sulate meije me pasale 2:16 kai 5:1.
Isi
1. Pauluse ibeteke hlamate ete jemate toini me otoi Galatia (1:1-10)
2. Pauluse iriluke eni hnaunaru kena broka eni musuaru (1:11-2:21). Iono Yesuse Kristuse Eni maka ulake mere bei tamata eni suka mo. Isupu makerike mere bei Yesuse Kristuse
3. Pauluse iatetuke jemata toini me otoi Galatia (pasale 3-4). Ite supu hlamate bei ite hlaleke loko Tuhane Yesuse, po bei lulu Yahudiaru esi agamare esi hukume mo
4. Pauluse ianete jemata toini me otoi Galatia (5:1-6:10) be: Ite lulu hukume rebe Musa ilekire yake, le Yesuse Itie ite bei hukume mere peneka Kai ite lulu ite lalema kena ono tiare yake. Suke ite sebeie Ro Misete Ikbasae ite
5. Hnaune pamuli (6:11-18)
1
Pauluse ibeteke hlamate
1:1-5
1-3 Kwali betaya imi jemate toini me otoi Galatia. Au Pauluse, au leki sulate meije ete imi.
Au kai pusue tamata rebe esi hlaleke loko Tuhane ete meije, ami kotie leke Tuhane, iteki Alla Amate kai Tuhane Yesuse Kristuse Iriluke misete ete imi kai Iono imi rue mise.
Au ono Tuhane Eni maka ulake, bei tamata ibitike au mo, po Yesuse Kristuse kai iteki Alla Amate rebe Iono Ikwana suike bei matale pine Ibitike au. Yesuse Ilulu iteki Alla Amate Eni sukare, hoko ruaI riluke nanakwalaIje kena Imata seli iteki dosaru, leke ite supu hlamate. Iono mere leke ite ono lulu nusa meije esi neune yake, rebe pamuli meije piasa tamata esi onore. Isike Alla eti pela! Amine.
Sou Misete bei Alla kena Yesuse batuke esa
1:6-10
Kwali betaya imi, au herane imi! Alla Ikoti imi le Kristuse laleije noa imi, po meije imi nunu titinai kena rauli Alla kai imi lulu sou misete makete bei Sou Misete rebe bei Allare. Esi tinaije Sou Misete makete sae mo. Batuke tamata leini esi lelike Sou Misete bei Kristuse kai lemake loko imi leke imi noake sala, kai andia pine tinaije imi nati mo. Tamata rebe ilepae sou misete makete bei Sou Misete rebe ami lepae pende, sebeie Alla Ihukumeni kena otoi susate titinai eti pelare, masike ile mere bei ami ruama pise malekate sae bei ndete surga lekwe. Akmenare ami betekele ete imi peneka, po meije au betekele ete imi suike be sire rebe ilepae Sou Misete ete imi pine tebikele bei Sou Misete rebe imi lene bei ami pende, au kotie leke ile mere Alla Ihukumeni kena otoi susate titinai eti pelare.
10 Au ono ele mere kena au nikwa nane leke au supu isike bei tamata mo. Le au noake ele mere kwale mo. Batuke au noake be au ono mere eono Alla laleIje ndina. Hoko sepo au atula kena rana tamata lalei leke esi isike au, hoko au meije Kristuse Eni makerike mo.
Pauluse isupu bitike kena Tuhane Eni maka ulake
1:11-24
11 Kwali betaya imi! Suke imi rekwa be Sou Misete rebe au lepaele, mere bei tamata mo. 12 Au supu Sou Misete mere bei tamata mo, kai tamata sae iatetukele ete au mo. Po Yesuse Kristuse ruaI pine Ibeteke pusue meru ete au.
13 Imi rekwa bei auku hidupe kena akmenare peneka. Akmenare au lulu Yahudiaru esi agamare. Kena mere au ktolo titinai kena ono susate ete tamata rebe esi hlaleke loko Alla, kai au atula kena bunusi. 14 Kena ono lulu Yahudiaru esi agamare, au lesi bei tamata Yahudia rebe esi musune sakesa kai aure. Amiki ntuana menaru esi atate au lulue mise titinai.
15 Masike au ono ele mere po Alla Iono misete ete au hoko kena ruele au mosare Ibitike au kai Ikoti au peneka kena namake au kerike eteI. 16 Alla Ibeteke Eni Nanare ete au leke Sou Misete kena Eni Nanare au beteke ete tamata Yahudi more. Kena mere au keu loko sae mo kena kotie hnaune. 17 Kai sie rebe esi ono Tuhane Eni maka ulake akmena bei aure au keu lokosi lopai kota Yerusaleme leke esi atetuke au mo. Po au keu mpai tape Arape, eleki bei mere au leu suike lori kota Damsike.
18 Eleki musuna telu bei mere, au keu lopai kota Yerusaleme kena tetue Petruse. Au rue kaini batuke petua butu esa lesini lima. 19 Po au tetue Tuhane eni maka ulake maketaru mo, batuke Yakobuse, Tuhane Yesuse kwaline.
20 Saisa rebe au lekie meije tinai. Alla ruaI rekwa be au lemake mo.
21 Eleki bei mere au keu me otoi Siria kai otoi Kilikia. 22 Po eti roma mere jemata toini mpai otoi Yudeare esi rena au mosa. 23 Batuke esi lene tamata esi alena be ile mere rebe akmene iono susate kai itetaise, pamuli meije tebikeni peneka, ilepae maka hlaleke loko Yesuse Kristuse. Maka hlaleke rebe kena akmenare iono kena atiare. 24 Hoko esi isike Alla le saisa rebe Ionoe ete au pende.