3
Yesuse Ilepa kai Nikodemuse loko rue kai Alla eti pelare
3:1-21
Tamata Parisi sae me eni nane Nikodemuse, ile agama Yahudiaru esi elake sae. Kena kpetu rebai sae me iluake loko Yesuse kai ibeteke be, “Ntuane kuru, ami rekwa be Alla Iulake Ale kena Aatetuke ami. Le tamata makete iono tanda herane kena aseluke Alla Eni kbasare lupe Aonore saisa mo, sepo kbasa bei Allare sae mo.”
Yesuse Iombe, “Alene mimise! Tamata rebe ruelei suike more, ile mere sae bei sie rebe Alla Ikbasaise mo.”
Nikodemuse iombe, “Ntuane kuru, Tamata rebe intua pende ruelei suike elia? Ikusu suike kena inai tibuine kai inai rueleije yelo?”
Yesuse Iombe, “Au beteke ete ale titinai be sepo sae pine ruelei bei kwele kai Tuhane Eni Rore kbasaeni mo hoko ile mere sae bei Alla Eni tamata rebe Ikbasaise mo. Le iteki nanakwalama meiju ite inama iruele ite po rue eti pela kai Allare mere bei Alla Eni Rore. Hkutuke ale yake, sepo Au beteke loko ale be, ‘Ruele ale suike mina pine aono Alla Eni tamata.’ Selu balate. Ehbue loko etia neka eleki ite lene esi tuleije po ite rekwa mo be eluake bei etia pise ehbue loko etia. Sakesa kai tamata rebe Alla Eni Rore Iono supu hidupe beluke le ite kbasae Alla Eni Ro mere mo pise ite rekwa Eni lalane mo po ite selu kena tamata esi hidupe pela peture.”
Nikodemuse iombe, “Yelu meru uonore elia?”
10 Eleki Yesuse Iombe, “Aatetuke tamata Israelaru yo le mula pine anati yelu mere more? 11 Au beteke ete ale be ami lepae loko saisa rebe ami rekwae kai ami beteke saisa rebe ami selue kena matama ruama. Au beteke meije tinai po alene loko mo. 12 Au lepa loko yelu mei nusa meije apersaye au mo. Ele mere hoko lepa loko yelu ndete surgare lekwe apersaye mo lesi leneka. 13 Sae isa lolete sorga mosa eleki irulu lomei nusa suike kena ibeteke sorgare ete imi. Batuke Au, Tamata Eni Nanae, ruaKu pine rulu bei ndete surga kena beteke surgare ete imi.
14 Kena akmenare Musa isake niakwe bei tembagare me otoi nsekile leke sire pine ibitike ului kena selu niakwe mere isupu hlamate bei niakwe keteije.* Tuhane Iulake Musa isake niakwe leke tamata Israela rebe niakwe keteise esi mata yake. Meije tatu loko ro tiare mo. Ntu. 21:9 Sakesa neka, Au, tamata eni Nanare namake Au supu sake kena ai tutini. 15 Leke sire pine ihlaleke loko Aure, isupu hlamate eti pela.
16 Alla Ioki tamata mei nusa meije titinai eti Iriluke Au, Eni Nanae esane lomei nusa meije leke sire pine ihlaleke loko Aure isupu rue kai Alla eti pela. 17 Le Alla Iulake Au luake lomei nusa meije kena Au hukume tamata mei nusa meije mo po kena hlamate tamata mei nusa meije. 18 Sire pine ihlaleke loko Au, Alla Eni Nanae esane hoko isupu hukumane mo, po sire pine ihlaleke loko Au mo hoko Alla Itutukeni peneka. 19 Alla Itutukeni le Au rebe kotie Aure hitate, Au luake mei nusa peneka po tamataru batuke esi trima melene. Esi trima melene le esi ono neune. 20 Tamata rebe isuka ono neune isuka hitate mo hoko itehaike hitate mo, leke iono neune selu yake. 21 Po sire pine iono nkenale hoko iluake loko hitate leke saisa rebe ionore tamata esi rekwa be mere lulu Alla Eni sukare.”
Yohanese ilepae loko Yesuse
3:22-36
22 Eleki Yesuse Ikeu sakesa kai Eni maka luluaru lori otoi Yudea kai Irue kaisi ete mere kai Ibaptise tamata. 23-24 Kena mere Yohanese maka baptise ikusu bui mosa. Ibaptise tamata me hena Ainone tehaike hena Salime, le ete mere kwele bokala. Tamata bokala esi luake rame lokoi leke ibaptisesi.
25 Eleki tamata leini rebe esi lulu Yohanese eni maka luluaru kai tamata Yahudia sae me esi nasuke lomai loko atate koa nanakwalare. 26 Eleki esi luake loko Yohanese kai esi beteke lokoi be, “Kuru, Tamata rebe Isakesa kai ale ndi kwele Yordane tebaije kai ale lekwe alepae lokoI peneka, Ibaptise tamata lekwe kai tamata boka titinai esi keu lokoI, hoko tamata esi luake loko ite boka moneka.”
27 Yohanese iombe, “Ele mere neka le sae iono sasaisa mo sepo Alla ndete surga Iriluke ktiline etei mo. 28 Imi ruami lene saisa rebe akmenare au betekele ete imire peneka. Au beteke be aure Ile rebe Alla ItalukeNi kena hlamate tamatare mo. Batuke Alla Iulake au luake akmena beiNI. 29 Meije laleku ndina titinai. Le Ile rebe au aknekae lalane eteIje Ime peneka. Au meije batuke tamata piasa. Ile saka mokwai rebe iono kena ikai. Saka au aknekae eni yelu pusulu kena ikaije. Hoko petu kena mokwaije kai binare luasi kai lomaije mina pine laleku endina titinai. 30 Pentine, Isupu isike rame kena ono tamata elake yo au kurane rame ono tamata tone.
31 Iluake bei ndete surga hoko Iela lesi bei pusue tamata mei nusare. Po rebe luake bei nusa meije, batuke tamata nusa meije neka hoko batuke ilepa loko nusa meije neka. Ibei ndete surga hoko Iela lesi bei pusue tamata. 32 Ilepa loko saisa rebe Iselure kai rebe Ilenere po tamata mei nusa meije sae ipersaye Eni lepataru mo. 33 Po sire pine ipersaye loko Eni lepataru hoko inaku be Allare Inkena. 34 Le Yesuse Iluake bei Tuhane Alla hoko Ilepa loko Tuhane Alla Eni lepataru le Tuhane Alla Eni Rore kbasaeNi. 35 Tuhane Alla Ioki Eni Nanae Yesuse titinai kai Iriluke pusue kbasare eteI. 36 Hoko sire pine ihlaleke loko Alla Eni Nanae mere, isupu rue kai Alla eti pela, po sire pine ihlaleke loko Eni Nanae mere mo, hoko isupu rue kai Alla mo po Alla Iaseluke Eni nasute etesi hoko Ihukumesi bei meije eti pela.”

*3:14 Tuhane Iulake Musa isake niakwe leke tamata Israela rebe niakwe keteise esi mata yake. Meije tatu loko ro tiare mo. Ntu. 21:9