2
Totliba me kota Kana
2:1-11
Eleki kena petu telu suike totliba sae me kota Kana me otoi Galilea, kai Yesuse inaI ete mere lekwe. Yesuse kai Eni maka luluaru esi supu koti kena totoliba mere lekwe. Eleki kena esi anggure pusu peneka, Yesuse inaI beteke lokoI be, “Yesuse, esi anggure pusu peneka.”
Eleki Yesuse Ibeteke loko inaI be, “InaKu, abeteke ete Au yake. Petu kena Au beteke ruaKue emeije mosa.”
Po Yesuse inaI beteke loko tamata makerikaru be, “Imi ono lulu saisa rebe Ibetekele neka.”
Ete mere esi tolae tempayana buina ne kena koa saisa rebe lulu tamata Yahudiaru esi atate suke koare. Tempayana meru buini esare, ekute kwele litera utune. Yesuse Iombe, “Kute kwele kena tempayana meru eti upenu.” Eleki esi kute kwele eti upenu. Yesuse Iombe, “Imi ripa toto kai kerie ete totlibare esi elake.” Eleki esi kerie ete totlibare esi elake. Eleki kena totlibare esi elake inenake kwele rebe elelie anggure mere pende, irekwa be anggure mere ebei etia mo, po tamata makerike rebe iripare irekwae. Eleki totlibare esi elake ikoti mokwai rebe ikaije. 10 Kai ibeteke lokoi be, “Piasare tamata esi riluke anggure rebe misete titinaije akmena, kai kena esi kinu eti esi nseli peneka pine riluke anggure rebe mise kuate more. Po ale mo, ahnouke anggure misete titinaije eti roma meije pine asiriele.”
11 Yesuse Iono tanda herane memenaije emere. Iono mere me kota Kana me otoi Galilea. Iaseluke Eni kbasa elake bei ndete surgare baue tanda herane mere. Hoko Eni maka luluaru esi hlaleke lokoI titinai.
12 Eleki Yesuse Ikeu lori kota Kapernaume sakesa kai inaI kai kwalinisi kai Eni maka luluaru. Esi rue ete mere petua ilaru.
Yesuse Isui tamata maka abelia kai maka tukare kepene bei Tuhane Eni Lumare
2:13-25
(Mat. 21:12-13; Mrk. 11:15-17; Luk. 19:45-46)
13 Kena lau mo tamata Yahudi esi pesta nete suike Alla Isirie esi ntuana menaru bei Mesire, Yesuse Ikeu lolete kota Yerusaleme. 14 Eleki kena Ikusu me Tuhane Eni Lumare, Itetue tamata maka abeli lembu, domba kai manu abune kai maka tukare kepene me Tuhane Eni Lumare esi uweije. 15 Yesuse Iselu ele mere, Iono mekute buai maka hbali eleki Isui pusue esi dombaru kai lembuaru bei Tuhane Eni Lumare. Ihali maka tukare kepenaru esi mejaru eti esi kepenaru utetu liplapu lori lopai. 16 Eleki Ibeteke loko maka abelie manu abunaru be, “Bitike pusulu bei meije. Imi ono AmaKu Eni Lumare kena otoi maka abeli yake!” 17 Hoko Eni maka luluaru esi nete loko lepate matai bei Alla Eni lepate rebe lekire, eombe, “Au oki AmaKu Eni Lumare. Kai bei mere pine ekeri Au kena matale.”
18 Eleki tamata Yahudiaru esi elakaru esi lepa lelie Yesuse be, “Aaseluke tanda herane sae ete ami leke ami rekwa be Akbasa kena ono ele mere.”
19 Yesuse Iombe, “Namake imi selu tanda herane elere: Tuhane Eni Luma meije likwaiele, po Au eleke suikele batuke petua lua.”
20 Esi ombe, “Amiki ntuanaru esi eleke Tuhane Eni Luma meije ekane musuna butu ata lesini ne, yo Aombe Aelekele batuke petua lua o?”
21 Po esi rekwa mo be Yesuse Ibeteke Tuhane Eni Lumare, mere Ibeteke ruaI Eni nanakwalaIje. 22 Hoko kena Ikwana suike bei matale pende, Eni maka luluaru esi nete loko lepate rebe Ibeteke mere. Hoko esi hlaleke titinai loko Alla Eni lepata rebe lekiule kai lepata rebe Yesuse Ilepaele.
23 Kena Yesuse Irue me Yerusaleme kena tamata Yahudiaru esi pesta nete suike Alla Isirie esi ntuana menaru bei Mesire, tamata bokala esi hlaleke lokoI le esi selu tanda herana rebe Ionoule. 24 Po Yesuse ruaI persayesi mo, le tamata eni sifate Irekwae titinai. 25 Kai lepa loko tamata makete eni sipate eteI moneka, le tamata laleije Irekwae.