Sou Misete kena Yesuse rebe Yohanese Ilekiule
Lepate Menai
Sou Misete meije Yesuse Eni maka lulua rebe ibeteke ruai be Yesuse Iokine, ilekie (21:20-24; kai 13:23; 19:26; 20:2; 21:2-7). Sou Misete meije lekie leke tamata rebe esi baisele esi persaye be Yesuse, Maka hlamate rebe Alla ItalukeNi. Ile Alla Eni Nanae. Kai baue hlaleke lokoIje supu rue kai Alla eti pela (20:30-31).
Kena pasale 1 roma pasale 12, ite baise tanda herana itu rebe Yesuse Ionaule. Baue tanda herana meru tamata esi rekwa be Yesuse, Maka Hlamate rebe Alla ItalukeNi. Kai Ile Alla Eni Nanae. Rebai boka ite baise Yesuse IbetekeIne Alla Eni Nanae (1:34; 1:49; 3:16-18; 5:23-25; 11:4; 11:27; kai 20:31). Rebai boka Yesuse Ibeteke ruaI be: “Au meije roti rebe betekele be eono tamata isupu rue kai Alla eti pelare.” (6:35); “Aure saka Hitate (8:12).”; “Aure saka metu (10:7,9).”; “Aure maka raka domba misete (10:11, 14).”; “Aure maka ono tamata ikwana suike kai ono tamata esi rue kai Alla eti pela (11:25).”; “Aure saka lalane (14:6).”; “Aure saka anggure aini (15:1, 5).”. Rebai sae me lekwe Yesuse Ibeteke be “Kena ruele Abrahame mosare, Au me peneka (8:58).”
Isi
1. Yohanese eni lepate memenai kena Yesuse (1:1-18)
2. Tanda herana rebe Yesuse Ionolu kai eni hnauna ete tamata rebe etiluke ete ite be Ile, Alla Eni Nanae (1:19-12:50)
a. Yesuse Ilayani memenai mei Nusare (1:19-4:54)
b. Yelu rebe uono me kota Yerusaleme kena petu pleije (pasale 5)
c. Yelu rebe uono me otoi Galilea kena lau mo petu pesta tamata Yahudiaru esi nete suike loko Alla Isirie esi ntuana menaru bei Mesire (pasale 6).
d. Yelu rebe uono me otoi Yudea kena lau mo tamata Yahudiaru esi pesta nete suike loko esi ntuana menaru esi ono tale bei ai sanai me otoi nsekile (7:1-10:21)
e. Yelu rebe uono kena lau mo petu pesta nete suike loko Alla Isirie tamata Israelaru esi ntuana menaru bei Mesire kena kerike Yesuse nere (pasale 11-12)
3. Yesuse Iatetuke Eni maka luluare kena kpetu rebe bobanure esi bunuI nere (pasale 13-17)
4. Kerike Yesuse, BunuI kai Ikwana suike (18:1-20:29)
5. Sou Misete meije esi tujuane (20:30-31)
6. Yesuse Eni hnauna pamuli: Kena Yesuse Ikwana suike, IaselukeNi ete Eni maka lulua sie ituaru (pasale 21)
1
Yesuse Kristuse mere, Alla Eni lepate kai Hitate ete pusue tamata mei nusare
1:1-18
Bei akmena sa kena nusa meije tola mosa Yesuse rebe kotine Alla Eni lepate Ime peneka. Isakesa kai Alla kai Ilere Tuhane Alla lekwe. 2-3 Kena nusa meije tola mosare, Isakesa kai Alla. Itolae nusa meije kai pusue yelu mei nusare lulu Alla Eni pletare. Pusue tamata mei nusare esi nasite beiNi kai bei Eni hidupe nkenale eono tamata esi selu hitate bei Allare. Esi kotiNe Hitate. Le Iono hitate ehita melene kai melene ebunu Hitate mere mo.
Takwali mina, rebai sae me Alla Iulake ile sae, eni nane Yohanese. Iluake kena ilepa loko Hitate mere, leke bei ilepare pusue tamata esi hlaleke loko Yesuse. Yohanese mere Hitate mo po batuke iluake kena ilepa loko Hitate mere. Le Hitate tinai rebe Ihita pusue tamatare, Iluake lomei nusa.
10 Hoko Hitate luake, eleki Imei nusa peneka kai Itolae nusa meije lulu Alla Eni pletare po masike ele mere tamata nusa meije esi trimaI mo. 11 Iluake loko Eni negara po Eni tamataru bokala esi trimaI mo. 12 Po pusue tamata rebe esi trimaI kai esi hlaleke lokoIje, Iriluke kbasa etesi kena esi ono Alla Eni nanae. 13 Mere saka ruelesi suike. Ruelesi suike mere lupe piasa ruele kwetele mo. Kai bei mokwai lalei kena supu kwetele mo. Esi ono Alla Eni Nanae le Tuhane Ionosi supu hidupe beluke. 14 Esi kotie Yesuse, Alla Eni lepate ete ite tamatare. Ruaije Alla po Iono tamata kena Irue sakesa kai ite mei nusa meije po takwali mo kai kena mere ite selu Eni kbasa peneka. Eni kbasare ela titinai le Ile Tuhane Alla Eni Nanae esane. Pusue rebe nkenale bei Allare, ite rekwa titinai kai Alla Eni lale misete rebe mise titinai ete itere, ite rekwa beiNi.
15 Yohanese iluake le tita kena Yesuse be, “Ile meije pine Au betekeNi ete imire be, Iluake pamuli bei au po Eni kbasare ela lesi au le kena ruele au mosare Ime peneka.” 16 Imise titinai. Kai bei Eni lale misete mere pine Iriluke misete rame ete ite. 17 Tuhane Eni hukumaru ite supulu bei Musa. Po Alla Eni misete ete itere kai Eni nkenale, ite rekwae baue Yesuse Kristuse. 18 Sae iselu Tuhane Alla mosa batuke Eni Nanae esane ruaI rebe Isakesa kaiNi kai rebe ItehaikeIne. Kai Eni Nanae esane mere pine Iaseluke AmaI ete ite.
Yohanese ilepa loko ruai ete tamata Yahudiaru
1:19-28
(Mat. 3:1-12; Mrk. 1:1-8; Luk. 3:3-6, 15-17)
19 Petu rebai sae me tamata Yahudiaru esi elaka rebe esi rue me kota Yerusaleme esi ulake imamaru kena sakesa kai tamata Lewi kena esi keu tneu Yohanese. Esi tneui be, “Ale sire?”
20 Eleki Yohanese iralakesi titinai be, “Aure Ile rebe Alla IulakeNi kena hlamate tamatare mo.”
21 Eleki esi tneui be, “Hoko ale sire? Ale nabi Elia, piseo?” Yohanese iombe, “Mo.” Esi ombe, “Ale nabi rebe akmena taluke be tatike pine iluake lomei nusare, piseo?” Iombe, “Mo.”
22 Esi ombe, “Sepo ele mere hoko abeteke ete ami be ale sire? Leke ami leu beteke ete tamata elaka rebe esi ulake ami tneu alere.”
23 Iombe, “Aure tamata rebe ibeteke loko tamata bokala ndete otoi nsekile be, ‘Imi aknekae lalemi leke imi hlaleke loko Alla.’ ” Yohenese ilepa mere lulu akmena nabi Yesaya ibetekele.
24 Tamata rebe esi supu ulake bei tamata Parisiaru, 25 esi ombe, “Sepo ale, Ile rebe Alla IulakeNi kena hlamate tamatare mo, nabi Elia mo, nabi mo, hoko abaptise tamata le mula?”
26 Yohanese iombe, “Au baptise tamata kena kwele. Po kena mere imi sakesa kai Ile sae me po imi rekwaI mo. 27 Ile mere Iluake pamuli beiku po au supu rue sakesa kaiNi mo le Eni kbasare ktili titinai.”
28 Pusue yelu rebe Yohanese Ionolu meru me hena Betania, kwele Yordane rebe Yohanese ibaptise tamataru kenare esi tebai.
Yesuse saka Domba Anai rebe palae ete Allare
1:29-34
29 Eleki ele bobanure Yohanese iselu Yesuse Iluake lokoi. Eleki Yohanese ibeteke be, “Selu, mere Alla Eni Domba Anai rebe Iampune tamata mei nusare esi dosaru. 30 Ile mere pine au beteke be, ‘Iluake pamuli bei au po au rue sakesa kaiNi mo le Eni kbasare ktili titinai.’ Le ruele au mosare Ime peneka. 31 Kena menaije au rekwaI mo be Ile Kristuse. Po au baptise tamata kena kwele leke tamata Israele esi rekwaI.”
32-33 Bei akmena au rekwai mosa po Alla Iulake au baptiseNi kena kwele. Alla Ibeteke loko au be, “Sepo aselu Ro Misete Irulu bei ndete lanite pine esabuke sae hoko Ile mere pine Ibaptise tamataru, Iono Ro Misete Ikbasaise. Eleki roma esi peture au selu Ro Misete selu saka manu abune erulu bei ndete lanite esabuke kenaI pine au rekwaI.
34 Au ruaku seluI peneka hoko au beteke ete imi be Ile meije Alla Eni Nanae.”
Yesuse Eni maka lulua memenaiju
1:35-42
35 Eleki ele bobanure Yohanese ikele me otoi mere kai eni maka lulua lua. 36 Kena iselu Yesuse Ilia ete mere eleki ibeteke loko eni maka lulua meru be, “Selu, Ile mere Alla Eni Domba Anaije!”
37 Sie luaya meru esi lene Yohanese eni lepate eleki esi keu lulu Yesuse. 38 Yesuse Ihali sapa muliNi eleki Iselu esi keu luluIje kai Itneusi be, “Imi nikwa saisa?”
Esi ombe, “Kuru, ami nikwa loko Ale. Arue etia?”
39 Yesuse Iombe, “Mai leke imi ruami selue.” Esi keu kaiNi leke esi selu be, Irue etia. Kena mere kasuke olasa ata kmau, esi keu kaiNi me Eni maka rue lakwaije, eleki esi rue kaiNi petu mere.
40 Sie luaya rebe esi lene Yohanese eni lepate eleki ile sae bei sie lua meru ikeu lulu Yesuse, mere Andrease, Simone Petruse kwalini mulire. 41 Eleki Andrease ialena kai Yesuse pela eleki ikeu loko kwalini Simone eleki ibeteke be “Kwali, ami tetue Ile rebe Alla IulakeNi kena hlamate tamatare peneka.” Mere kena sou Ibranire Mesiase yo sou Yunanire Kristuse. 42 Eleki Andrease iliku Simone loko Yesuse.
Yesuse Ilimese Simone eleki Ibeteke lokoi be, “Ale Simone, Yohanese eni nanae, po namake esi kotie ale Kepase, kena sou Yunanire Petruse, natire be batu.”
Yesuse Ikoti Pelipuse kai Natanela leke esi luluI
1:43-51
43 Eleki ele bobanure Yesuse Isuka keu lori otoi Galilea, eleki Inikwa loko Pelipuse roma Itetuini. Eleki Ibeteke lokoi be, “Mai lulu Au!” 44 Pelipuse tamata bei kota Betsaida, Andrease kai Petruse luasi bei mere neka. 45 Pelipuse itetue Natanela eleki ibeteke lokoi be, “Ami tetue Ile rebe Alla IulakeNi kena hlamate tamata rebe Musa ilekiNi me bukua rebe kotiele Alla Eni lepate kai nabia maketaru esi lekiNi me bukua makete peneka. Mere Yesuse, Yusupe Eni nanae, tamata bei hena Nasarete.”
46 Eleki Natanela ibeteke lokoi be, “Maka Hlamate Iluake bei hena Nazarete saisa mo. Hena mere to kuate.”
47 Eleki Pelipuse ibeteke lokoi be, “Mai ite keu leke ale ruamu seluI.” Kena Yesuse Iselu Natanela iluake lokoI, Yesuse Ibeteke be, “Selu, Natanela meije tamata Israele titinai, tamata maka lemake mo.”
48 Eleki Natanela itneu Yesuse be, “Tuhane, le mula pine Arekwa auku sifate?” Yesuse Iombe, “Kena Pelipuse ikeri ale mosare, Au selu ame ara aini esi uweije.”
49 Natanela iombe, “Ntuane Kuru, Ale, Alla Eni Nanae. Ale, Israelaru esi Kamale.”
50 Yesuse Iombe, “Ahlaleke lokoKu peneka le Au beteke be, ‘Au selu ame ara aini esi uweije.’ Tatike pine aselu tanda herane ela lesi bei meije. 51 Lene loko Auku lepate meije, namake aselu lanite baeke kai Alla Eni malekataru esi rulu sa loko Au, Tamata Eni Nanare.”