24
Yesuse Ikwana suike bei matale
24:1-12
(Mat. 28:1-10; Mrk. 16:1-8; Yoh. 20:1-10)
Kena petu miku bebeleti matabinana meru esi keri leite boini ntelete rebe esi aknekaele kena esi tolaele kena Yesuse me liane benai laleije. Eleki kena esi roma me liane benaije esi selu batu elake rebe epele lutike liane benaije ekloli bei liane benaije peneka. Kena esi kusu mpai liane benai laleije esi selu Tuhane Yesuse Ime moneka. Eleki esi kele totakesi le Yesuse Ime moneka. Eleki hkutukesi yo sie luaya esi kele tehaikesi. Luasi pakiane selue kliti. Eleki rilasi titinai hoko esi tatu lope tapele po tamata lua meru esi beteke lokosi be, “Le mula pine imi nikwa Ile kwanale bei mei tamata matale? Iete meije moneka. Ikwana suike bei matale peneka. Imi nete suike loko saisa rebe Ibeteke ete imi kena Indete Galilea sare be, “Au, Tamata Eni Nanae esi riluke Au ete tamata rebe esi hlaleke loko Alla mo eleki esi paku Au ahlake ai batai eleki Au mata po kena petu luare Au kwana suike bei matale.” Eleki esi nete suike loko Yesuse Eni lepate mere.
Kena esi leu bei liane benai mere esi alenake pusue yelu rebe uono etesi me liane benaije ete Yesuse Eni maka ulaka sie butu esa lesini esaru kai Eni maka lulua maketaru. 10 Matabinana meru: Maria bei Magdalene, Yohana, kai Maria, Yakobuse inai. Kai matabina maketa rebe esi sakesa kaise esi beteke ete Yesuse Eni maka ulakaru lekwe. 11 Po esi betinake matabina meru esi lepa kleklema hoko esi lene loko esi lepataru mo. 12 Po Petruse ikeleke kai ibala lora liane benaije. Kena iroma nda liane benaije inobo bebeke lopai lale yo batuke iselu obite nurui nanuke misete rebe kopa Yesuse kenare. Hoko Petruse hkutukeni titinai, eleki ileu. Po inoake me lalei be saisa eono kena Yesuse?
Yesuse IaselukeNi me lalane lorau hena Emause
24:13-35
(Mrk. 16:12-13)
13 Eleki kena petu mere lekwe, Yesuse Eni maka lulua sie luaya esi keu lorau hena sae me esi nane Emause. Hena mere esi lauke kiloa butu esa lesini esa bei kota Yerusaleme. 14 Eleki lulu lalane luasi alenake loko pusue rebe eku uono kena Yesuse. 15 Kena luasi alenare, Yesuse Iluake loko luasi eleki telusi keu sakesa. 16 Po saisa eono luasi eti luasi rena Yesuse mo.
17 Yesuse Ibeteke loko luasi be, “Luami alenake saisa mei lalane meije?”
Eleki luasi kele, kai selu oalaleisu ruowelu. 18 Eleki ile rebe eni nane Kleopase iralake Yesuse be, “Amate, yapine bei pusue tamata rebe esi luake me kota Yerusaleme, ale ruamu pine arekwa saisa rebe eono pamuli meije mo piseo?”
19 Eleki Yesuse Ibeteke loko luasi be, “Saisare?”
Luasi ralakeNi be, “Saisa eono kena Yesuse bei Nasarete. Ile Nabi. Eni lepataru kai Eni makerikaru mise titinai ete Alla kai mise ete tamata. 20 Po imamaru kai amiki elakaru esi rilukeNi ete tamata kena esi bunuI hoko esi pakuI ahlake ai batai eleki Imata. 21 Eleyo kena bunuI mosare ami hlalekeNi kena Ihlamate ite tamata Israele po imata petu lua kena meije pene. 22 Po hkutuke ami titinaije neka le amiki matabinana lua pise telu, kena bebeleti lakwai esa esi keu lora liane benai rebe tolaeNi kenare, 23 po esi seluI me moneka. Eleki esi leu esi beteke be malekataru esi aselukesi etesi kai esi beteke be, ‘Ikwana suike bei matale peneka.’ 24 Eleki amiki ebea lua pise telu esi keu lora liane benaije esi selu yo tinai, Ime moneka.”
25 Eleki Yesuse Ibeteke loko luasi be, “Imi boro, imi lene loko nabia akmenaru esi lepataru mo! 26 Maka Hlamate suke Isupu susate ele mere mina pine Isupu rue kena pleta sakesa kai Alla.” 27 Eleki Yesuse Iatetuke Alla Eni lepate kenaI rebe lekie, bei me Musa ilekire eti roma nabiaru esi lekire ete luasi.
28 Eleki telusi lau bei hena rebe esi keu lokore moneka hoko Yesuse Iono lupe Ikeu siba rame, 29 po luasi luti Yesuse be, “Amate, rue kai ami noma le lemataije suni neka hoko kpeture reneka.” Eleki Yesuse Ilulu luasi, kusu me luma kena Intulu kaisi ete mere.
30 Eleki kena esi rue kane Yesuse Irana rotire eleki Ikotie loko Alla, Ibirele kai Iriluke etesi. 31 Eleki hkutuke luasi be mere Yesuse. Po sirikeNi sosoli bei luasi. 32 Luasi lepa loko lomai be, “Minae me lalane kena Ialena kai luaije, Iatetuke Alla Eni lepataru, luaki lalema ndina titinai.”
33 Eleki kena mere lekwe luasi leu suike lolete Yerusaleme. Ete mere luasi tetue Eni maka lulua esa lesini esaru kai tamata rebe esi me kaise, esi lupuke lomai. 34 Eleki esi beteke loko luasi be, “Tinai, Tuhane Yesuse Ikwana suike peneka le IaselukeNi loko Petruse.”
35 Eleki luasi lekwe esi alenake Yesuse Ialena kai luasi me lalane kai luasi renaI kena Ibire rotire kena esi kane.
Yesuse IaselukeNi ete Eni maka luluaru pususi leke esi lene lokoI
24:36-49
(Mat. 28:16-20; Mrk. 16:14-18; Yoh. 20:19-23; Ula. 1:6-8)
36 Eleki kena esi alena sa Yesuse Iluake lokosi kai Ibeteke be, “Hlamate. Imi rue mise kai Alla.”
37 Eleki hkutukesi kai rilasi le esi noake be esi selu nitu matale. 38 Eleki Ibeteke lokosi be, “Le mula pine imi noake be meije Au more?
39 Selu balaKu kai Auku lelale. Meije Au. Kerike Au kai imi selu le nitu matale hoko esi tinai kai luline sae mo.”
40 Eleki Iaseluke Eni balaije kai Eni lelale etesi. 41 Kai esi hlaleke lokoI mosa le lalesi ndina kuate kai hkutukesi. Yesuse Ibeteke lokosi be, “Imi manane sae, o?” 42 Eleki esi riluke iane pahpala otoi eteI. 43 Eleki Iranae kai Ikanele me oaisu.
44 Eleki Ibeteke lokosi be, “Meije Auku lepate ete imi kena ite eri sakesa sa be, ‘Alla Eni lepate kenaKu rebe me bukua Musa kai bukua nabiaru kai me bukua Isike Alla suke uono sa.’ ”
45 Eleki Yesuse Iono lalesi leke esi nati Alla Eni lepate. 46 Ibeteke lokosi be, “Me Alla Eni lepata rebe lekire ebeteke be, ‘Maka Hlamate Isupu susate eti Imata po ele petu luare Ikwana suike. 47 Eleki Auku maka luluaru esi pake Auku kbasare kena beteke Auku hnaunaru papelake nusa kai otoi leke tamata esi hleke bei maka ono dosa leke Tuhane Iampunesi. Esi keu beteke mere menai bei Yerusaleme eti roma pusue nusa.’ 48 Hoko imi pine imi sasike kai alenake be Au mata peneka po Au kwana suike. 49 Kai tatike pine Au natue Alla Eni Rore ete imi reba Amaku Italukele ete imi pende. Po imi namake mei kota meije, roma Alla Ikbasae imi bei ndete surga.”
Yesuse Ibiti lolete surga
24:50-53
(Mrk. 16:19-20; Ula. 1:9-11)
50 Eleki Yesuse Ikerisi siri bei kotare lolete Betania. Ete mere Iriluke misete etesi. 51 Eleki kena erI riluke misete etesi sa, Ibiti beisi lolete surga. 52 Eleki esi tatu pususi lope tapele lokoI eleki esi leu lope Yerusaleme hoko laleisu ndina titinai. 53 Hoko esi keu me Tuhane Eni Luma rame kai esi isike Alla rame.