5
Yesuse Iono tamata makerake imise kena tamata Yahudiaru esi petu plei me tibu Betesda
5:1-18
Tamata Yahudiaru esi petu elake tehaike repeneka eleki Yesuse Ikeu lopai kota Yerusaleme, leke Ionoe ete mpaije. Me Yerusaleme tehaike metu kusu loko kotare rebe esi nane metu Domba, ete mere tibu sae me lulu sou Ibranire kotiele tibu Betesda. Tibu mere esi otoi lima me esi leine rebe kotiele serambi. Kai me serambia meru tamata makeraka bokala esi ntulu ete mere. Tamata matapolala, tamata harekuta kai tamata sisata rebe esi [tatike tibu mere enlisure. Le Tuhane Eni malekate rerebai rulu kena tibu mere kai inisuke tibu mere. Kai sire pine ikusu akmena lope tibure kena tibure enlisure makerake sasaisa neka emise beini.]* Ayata meiju kena Alkitape sou Yunania akmenaru sae mo. Ete mere mokwai sae me kerakeni musuna butu telu lesini kwalu peneka. Eleki kena Yesuse Iselu tamata mere intulu ete mere, Irekwa be tamata mere kerakeni takwali peneka. Yesuse Iombe, “Asuka kena amise o?”
Tamata makerake mere iombe, “Ntuane, kena tibure enlisure, sae iruluke au lope tibure mo. Kai kena au ono kena rulu lope tibure tamata makete irulu akmena bei au peneka.”
Yesuse Iombe, “Ele mere hoko betu, bitike amu paile kai keu.” Kai kena mere neka tamata mere imise sosoli eleki ibitike eni paile eleki ikeu.
Po Yesuse Iono mere kena tamata Yahudiaru esi petu pleije, eleyo piasare kena petu pleije tamata Yahudiaru esi kerike mo. 10 Hoko tamata Yahudiaru esi beteke loko tamata rebe imise mere be, “Petu meije petu plei hoko akeri amu paile yake.”
11 Po iombe, “Tamata rebe Iono au misere Iulake au be, ‘Bitike amu paile kai keu.’ ”
12 Esi ombe, “Sire rebe Ibeteke etemu be, ‘Bitike amu paile kai keure?’ ”
13 Po tamata rebe imise mere irekwa sire mere moneka. Le Yesuse ikeu me tamata bokala meru peneka.
14 Kena petu mere neka Yesuse Itetueni suike me Tuhane Eni Luma laleije eleki Ibeteke lokoi be, “Meije amise peneka hoko aono dosa yanoma leke asupu susate rebe ektili lesire yake.”
15 Eleki tamata mere isiri kai ialenake ete tamata Yahudiaru be Yesuse pine Ionoi mise. 16 Hoko tamata Yahudiaru esi atula kena ono susate ete Yesuse le Iono tamata esi mise bei makerake kena tamata Yahudiaru esi petu pleije.
17 Po Yesuse Ibeteke lokosi be, “AmaKu Ikerike pleti mo eti meije neka, hoko Au lekwe kerike rame.”
18 Hoko tamata Yahudiaru esi atula ktili lesi leneka kena bunuI, le batuke Ituli kai Yahudiaru esi petu pleije mo po kai Ibeteke be AmaI kena Allare, ele mere hoko Inoake be Isakesa kai Alla.
Yesuse Ilepa loko Eni kbasare kai nkenale
5:19-47
19 Yesuse Iralake tamata meru be, “Imi lene mimise kai persaye! Alla Eni Nanae meije, Au ruaKu hake sae mo kena ono saisa rebe Au suka onore. Au suka ono saisa rebe Au selu AmaKu Ionore. Le saisa rebe AmaKu Ionore, mere lekwe Au onore neka. 20 Le AmaKu Ioki Au, kai Iaseluke pusue rebe ruaI onoule eteKu. Kai namake Iaseluke makerika maketa rebe uela lesi bei meije lekwe, leke imi herane. 21 Makerike rebe ela lesire elere: AmaKu Iono tamata matalaru esi kwana suike, kai Iono esi supu rue kai Alla eti pela. Au lekwe ele mere neka. Namake tamata sae neka rebe Au suka isupu rue kai Alla eti pelare Au ono isupu rue kai Alla eti pela. 22 AmaKu Iteu pakala ete tamata mo, le Iriluke pusue Eni kbasa kena teu pakalare ete Au, Eni Nanare. 23 AmaKu Iono ele mere leke pusue tamata esi holmate Au lupe esi holmate AmaKue neka. Sire pine iholmate Au mo, hoko iholmate AmaKu mo lekwe, rebe Iulake Au lomei nusa meije.
24 Saisa rebe Au beteke meije tinai: sire pine ilene loko Auku lepataru kai ihlaleke loko AmaKu rebe Iulake Aure hoko isupu rue kai Alla eti pela. Ile mere isupu hukume mo, le isupu tie bei matale peneka hoko isupu rue kai Alla eti pela. 25 Lene mimise! Namake lau mo petua kena tamata rebe esi saka tamata matale le esi hlaleke lokoKu mosare esi lene Au, Alla Eni Nanare naKue, kai petua meru luake meije peneka. Kai sire pine ilene naKue, isupu hidupe misete. 26 Le Amakue hidupe esi uwei, hoko Iono Au, Eni Nanae meije hidupe esi uwei lekwe. 27 Kai Iriluke kbasa eteKu kena teu pakala ete tamata le kotie Aure Tamata Eni Nanae.
28 Imi herane Auku lepate meije yake le roma esi peture tamata matalaru esi lene naKue, 29 eleki esi siri bei nitulataiju. Sire pine kena eri kwana sare iono misete, ikwana kena petu mere neka kai irue eti pela. Yo sie rebe esi ono tiare esi kwana suike kena supu hukume.
30 Saisa neka rebe Au onore, pusulu bei Au ruaKu sukare mo. Au teu pakala ete tamatare lulu pleta bei Alla. Kai saisa rebe Au teure enkena le Au teue lulu ruaKu sukare mo po batuke Au lulu AmaKu rebe Iulake Aure Eni sukare. 31 Sepo Au lepa le ruaKu hoko saisa rebe Au lepaele, tamata esi noakele tinai mo. 32 Po kena Tuhane Alla Ilepae Au kena tamata esi lenele, Au rekwa be saisa rebe Ilepaele tamata esi lene lokole. 33 Imi ulake tamata loko Yohanese maka baptise leke lene ilepare peneka, kai ilepae nkenale kena Aure ete imi peneka. 34 Saisa rebe Au onoule Au nikwa tamata kena ilepaele ete imi mo, po Au beteke Yohanese eni lepate ete imi leke imi ruami lenele leke Alla Ihlamate imi. 35 Yohanese saka lampu rebe ekliti kai ehita keholi. Kai lalemi ndina kena selu esi hitaije batuke petua ilaru neka. 36 Po makerike rebe AmaKu Iteue kena Au kerikele, rebe kena meije Au kerikele, elesi bei saisa rebe Yohanese ilepae kena Aure. Makerike meije pine etiluke be AmaKu Iulake Au. 37 Kai AmaKu rebe Iulake Aure Ilepae Au ete imi lekwe. Imi lene naIje mosa kai imi seluI mosa. 38 Eni lepataru imi hnoukelu me imi lalemi mo le Au rebe Iulake Aure, meije imi hlaleke lokoKu mo. 39 Alla Eni lepata rebe lekiule imi atetuke rame le imi noake be ono ele mere namake imi supu rue kai Alla eti pela. Alla Eni lepata rebe lekiule otoi leini me ulepae Au lekwe, 40 po imi suka luake loko Au mo leke imi supu rue kai Alla eti pela mo.
41 Au nikwa tamata esi holmate Au mo. 42 Po imire lupe Au mo. Au rekware imi oki Alla mo. 43 Au luake le AmaKu Eni kbasare, imi trima Au mo po sepo tamata makete iluake le ruai eni kbasa, imi trimai. 44 Sepo batuke imi nikwa tamata esi holmate imi, yo imi suka supu holmate bei Alla rebe Esane mo, hoko namake imi hlaleke loko Au moneka. 45 Imi noake be namake Au tutuke imi me AmaKu oaIje yake, le namake Musa rebe imi hlalekeine pine itutuke imi. 46 Le sepo imi persaye saisa rebe Musa ilekiule hoko suke imi persaye Au lekwe, le kena buku rebe Musa ilekiule ubeteke Au lekwe. 47 Po sepo imi pesaye loko saisa rebe Musa ilekiule mo, hoko saisa rebe Au betekele lekwe imi persaye loko more neka.”

*5:4 Ayata meiju kena Alkitape sou Yunania akmenaru sae mo.