6
Yesuse Iala tamata usata lima
6:1-15
(Mat. 14:13-21; Mrk. 6:32-44; Luk. 9:10-17)
Takwali mina pine Yesuese Ikeu lopai tlaka Galilea tebai, rebe piasare tamata esi kotiele tlaka Tiberiase. Kena Iluake mpai tlaka tebai, tamata bokala esi keu luluI le esi selu Yesuse Iono tanda herane peneka, rebe Iono tamata makerakaru esi mise bei esi makerakaru. Eleki Yesuse Isa lolete ulate eleki Irue ete mere, kai Eni maka luluaru. Kena mere tamata Yahudiaru esi pesta nete suike Alla Isirie esi ntuana menaru bei Mesire lau moneka.
Kena Yesuse Ili keholi, Iselu tamata bokala esi luake lokoI. Eleki Ibeteke loko Pelipuse be, “Ite sabe roti bei etia leke tamata bokala meiju esi kanere?” ( Yesuse Irekwa saisa rebe Ionore peneka po Ilepa ele mere kena Iteheke Pelipuse be ihlaleke ktili pibe mo.)
Pelipuse iombe, “Ntuane, masike sabe roti kena kepene perake utuna lua, kai masike esi supu teteputi po eromasi mo.”
Eleki Yesuse Eni maka luluaru sae rebe eni nane Andrease, Simone Petruse kwalini iombe, “Ete meije kwete mokwai sae mei ikeri roti buai lima rebe ono bei terigu rebe esi beline ela mo kai iana inai lua. Po meije upela tamata bokala meiju mo.” 10 Yesuse Iombe, “Ulake tamata meru esi rue.” Otoi mere melate hoko esi rue kena melate neka. Tamata meru pusuise kasuke tamata mokwaia sie usata lima. Some bina kai kwetela mosa. 11 Eleki Yesuse Irana rotia meru kai Ikotie trima kasi loko Alla. Pela bei mere Ibire rotiaru kai Ilarakele ete tamata bokala meru. Kai Ilarake ianaru etesi lekwe. Hoko esi kane eti esi pila titinai.
12 Kena pususi kane pila peneka Yesuse Ibeteke loko Eni maka luluaru be, “Imi lupuke rotia lesina meru, hleke otoi sae yake.” 13 Eleki esi lupuke rotia lesinu kena sokata butu esa lesini lua penuta.
14 Tamata bokala meru esi selu Yesuse Iono mere hoko esi beteke be, “Tinai, Ile meije nabi rebe Alla Italuke be Iluake lomei nusare.”
15 Yesuse Irekwa be tamata meru esi luake kena esi keriNi leke esi bitikeNi kena kamale etesi, hoko Ikeu beisi lolete ulate.
Yesuse Ikeu ndete kwele babai
6:16-21
(Mat. 14:22-33; Mrk. 6:45-52)
16 Kena kmau peneka Yesuse Eni maka luluaru esi keu lope tlaka leine. 17 Eleki esi sa soa buini leke esi sai lopai kota Kapernaume. Kena mere kpetu peneka po Yesuse Iluake lokosi mosa. 18 Eleki kena mere me tlakare kohu le sanute elake. 19 Eleki kena esi sai kasuke kiloa lima pise ne, esi selu Yesuse Iluake lokosi kai Ikeu ndete kwele babai. Hoko rilasi titinai. 20 Po Yesuse Ibeteke lokosi be, “Rilami yake, meije Au!” 21 Hoko laleisu ndina titinai eti esi kotie Yesuse Isa kena soa buine lokosi. Kena mere lekwe esi roma nda kmalane rebe esi keu lokore.
Tamata bokala esi nikwa Yesuse
6:22-24
22 Eleki ele bobanure tamata bokala rebe erisi ndi tlaka tebai sare esi nikwa loko Yesuse le esi noake be memane batuke soa buini esa ete mere, kai esi rekwa be Yesuse Eni maka luluaru esi keu kena soa buini mere, eleyo Yesuse Ikeu kaisi mo. 23 Po kena mere soa buini maketa ilaru luake bei kota Tiberiase kai utati me tehaike otoi rebe memane Yesuse ikotie trima kasi loko Alla le ro tiaru eleki iriluke ete tamata bokalaru esi kanele. 24 Kena tamata bokala meru esi selu Yesuse pise Eni maka luluaru esi ete mere moneka, hoko esi sa soa buina meru kai esi keu lopai kota Kapernaume kena nikwa loko Yesuse.
Yesuse saka roti rebe eono tamata ihidupe
6:25-59
25 Kena tamata bokala meru esi tetue Yesuse me tlaka tebai mere, esi ombe, “Ntuane Kuru, Aluake ete meije olase ila?”
26 Eleki Yesuse Iombe, “Imi nikwa loko Au le imi nati tanda herana rebe Au onolu ete imire mo, po imi nete batuke kane leke pila. Au beteke meije tinai. 27 Batuke lalemi kena kerike loko manane rebe tatike pine pusue kai puluele yake. Po suke lalemi kena kerike loko manane rebe pulue mo kai rebe eono supu rue kai Alla eti pelare. Manane mere namake Au, Tamata Eni Nanare, Au rilukele ete imi, le Alla Amate Iriluke kbasa eteKu peneka kena Au ono mere.”
28 Esi ombe, “Ele mere hoko suke ami ono saisa leke elulu Alla Eni sukare?”
29 Yesuse Iombe, “Rebe Alla Isukae bei imire meije: Isukare, imi hlaleke loko Au rebe Alla Iulake Aure.”
30 Esi ombe, “Ele mere hoko Aono tanda saisa leke ami selue kai ami hlaleke loko Ale? Asuka ono saisare? 31 Amiki ntuana menaru esi kane manane rebe kotiele manna ndete otoi nsekile. Mere lekie me Alla Eni Lepata rebe lekire be: Iriluke roti etesi bei ndete surga leke esi kanele.”
32 Yesuse Iombe, “Imi lene, meije tinai! Musa iriluke roti bei ndete surga mo po AmaKu pine Iriluke roti rebe tinai ete imi bei ndete surga. 33 Le roti rebe AmaKu Iriluke bei ndete surgare namake erulu kai eono tamata mei nusa meije esi supu rue kai Alla eti pela.”
34 Hoko esi beteke lokoI be, “Tuhane, riluke roti mere ete ami rame noma.”
35 Yesuse Iombe, “Au meije roti rebe betekele be eono tamata isupu rue kai Alla eti pelare. Sire pine iluake lokoKu hoko eti pelare tiai sene moneka, kai sire pine ihlaleke lokoKu hoko eti pelare kmalakeni moneka.
36 Po lupe Au beteke ete imi pende, be Masike imi selu Au peneka po imi hlaleke loko Au mo. 37 Pusue tamata mei nusa rebe AmaKu Irilukesi ete Aure namake esi luake lokoKu. Kai sire pine iluake lokoKu, Au trimai. 38 Le Au rulu bei ndete surgare kena ono saisa rebe Au sukare mo, po kena ono Alla rebe Iulake Aure, Eni sukare. 39 Ile rebe Iulake Aure Eni sukare pusue tamata rebe Irilukesi ete Aure sae imata eti pela yake, po leke Au ono esi supu kwana suike kena petu rebe nusare kohore. 40 Tinai, AmaKu Eni sukare be pusue tamata rebe esi nati be Au meije Alla Eni Nanae kai esi hlaleke lokoKu hoko esi supu rue mise kai Alla eti pela. Kai Au pine ono esi kwana suike bei matale kena petu rebe nusare kohore.”
41 Hoko tamata Yahudiaru lalesi tiake Yesuse le Ibeteke be Ile, roti rebe rulu bei ndete surgare. 42 Esi ombe, “Ile meije Yesuse, Yusupe eni nanare pi moyo? InaI kai amaIje ite renaise pi moyo? Hoko ibeteke be Irulu bei ndete surga, mere elia leneka?”
43 Yesuse Iombe, “Imi lalemi tiake Au yake. 44 Sae kuesa isupu luake loko Au mo, sepo AmaKu Ikerini loko Au mo. Au meije pine AmaKu Iulake Au. Kai sire pine Iluake lokoKu, namake Au ono ikwana suike kena petu rebe nusare kohore. 45 Kena bukua rebe nabiaru esi lekire lepate matai eombe, ‘Namake Alla Iatetuke pusue tamata.’ Hoko pusue tamata rebe AmaKu Iatetukeise kai esi ono lulu Eni lepataru, namake esi luake lokoKu. 46 Imi nati sala yake be tamata leini me esi selu Alla peneka. Batuke Au ruaKu rebe luake bei Allare pine Au seluI peneka.
47 Au beteke leke imi rekwa be sire pine ihlaleke loko Au hoko namake isupu rue mise kai Alla eti pela. 48 Aure roti rebe eono tamata ihidupe. 49 Imi ntuana menaru esi kane manane rebe kotiele manna ndete otoi nsekile kai esi mata peneka. 50 Po meije roti rebe erulu bei ndete surgare, emei imi oami. Sire pine ikane roti meije, isupu rue eti pela. 51 Aure roti rebe rulu bei ndete surga, roti rebe eono tamata ihidupe. Sire pine ikane roti meije hoko irue eti pela. Roti rebe Au betekele, mere tinaKue, rebe namake Au rilukele leke eono hlamate tamata mei nusa meije.”
52 Esi lene mere, esi nasuke lomai kai esi ombe, “Tamata meije Iriluke tinaije kena ite kanele eono elia?”
53 Yesuse Iombe, “Imi persaye, meije tinai! Au, Tamata Eni Nanae meije tinaKue pine sire ikane mo kai ikinu Auku lalakwe mo hoko isupu rue kai Alla eti pela mo. 54 Tamata rebe ikane tinaKue kai ikinu Auku lalakwe, Isupu rue kai Alla eti pela, kai kena nusare kohore Au ono ikwana suike bei matale. 55 Le tinaKue mere manane tinai kai Auku lalakwe mere kwele maka kinu tinai. 56 Sire pine ikane tinaKue kai ikinu Auku lalakwe, iesa kai Au kai Au esa kaini. 57 AmaKu ndete surga rebe Ihidupe Iulake Au kai Au hidupe bei AmaKu. Ele mere lekwe sire pine ikane tinaKue, isupu hidupe bei Au saka Au supu hidupe bei AmaKue. 58 Au meije roti rebe rulu bei ndete surga, rebe sakesa kai roti rebe imi ntuana menaru esi kanele mo, le masike esi kane mere po esi mata peneka. Sire pine ikane roti meije, isupu rue eti pela.”
59 Yesuse Ibeteke pusue meru me Kapernaume, kena Iatetuke me luma ibadare.
Lepata rebe uono tamata isupu rue mise kai Allare
6:60-66
60 Kena tamata esi lene Yesuse Eni lepate, Eni maka lulua bokala esi lepa loko lomai be, “Lepate meije ktili kuate. Sire pine iktili kena ono lulure?”
61 Yesuse Irekwa be Eni maka luluaru esi lepa kai lomai loko Eni lepataru hoko Iombe, “Auku lepate eono lalemi tiake Au o? 62 Batuke Au beteke mere yo lalemi tiake Au peneka. Hoko sepo imi selu Au, Tamata Eni Nanare, Au leu suike lolete surga rebe Au luake beije lekwe hoko elia leneka? 63 Tamata ihidupe batuke bei Ro Misete. Tamata eni ktiline esi guna sasaisa mo. Lepata rebe Au beteke ete imi meije Ro Misete Eni lepate kai lepata rebe eono tamata irue kai Alla eti pela. 64 Po bei imire leini me esi lene loko Auku lepataru mo.” Yesuse Ibeteke ele mere le bei menaje Irekwa peneka be siasi pine esi hlaleke lokoI mo, kai sire pine namake iriluke Yesuse ete tamata rebe esi suka bunuije. 65 Yesuse Iombe, “Bei mere hoko Au beteke ete imi peneka be suke AmaKu ndete surgare Itapa imi mina pine imi supu luake lokoKu.”
66 Menai bei mere sosoli neka tamata bokala rebe piasare esi lulu Yesuse esi luluI moneka.
Petruse inaku ete Yesuse
6:67-71
67 Yesuse Ibeteke loko Eni kwetala sie butu esa lesini luaru be, “Yapine imi keu bei Au sa piseo?”
68 Simone Petruse iombe, “Tuhane, mo. Ami keu loko sire lekwe? Batuke Tuhane Amu lepate pine eono ami supu rue kai Alla eti pela. 69 Ami persaye peneka kai ami rekware Alla IulakeMu, Amise titinai le dosa sae mo.”
70 Yesuse Iombe, “Au ruaKu pine bitike imi butu esa lesini lua meiju, po tatike pine ile sae me bei imi iono lulu ro tiare esi sukare.” 71 Yesuse Ibeteke mere, Ibeteke Yudase, Simone Iskariote eni nanare. Le masike Yudase mere ile sae bei Yesuse Eni maka luluaru po tatike iriluke Yesuse ete tamata rebe esi suka bunuIje.