8
po Yesuse Isa lolete ulate saitune aini bokalaru. Eleki bebeleti lakwai esa sa Ikeu me Tuhane Eni Lumare suike leneka kai tamata bokala esi luake lokoI. Eleki Yesuse Irue kena Iatetukesi. Kena mere kuru Torataru kai tamata Parisiaru esi keri bina sae me lokoI. Esi tetue bina mere isablia. Esi ulake bina mere ikele me tamata bokala meru esi tlaisu. Esi beteke loko Yesuse be, “Kuru, ami tetue bina meije isablia. Kena Tuhane Eni lepate rebe Musa Ilekire ebeteke be raba bina rebe iono ele meije eti imata. Hoko Anoake elia?” Esi beteke ele mere kena esi teheke Yesuse, leke esi supu Yesuse Iono sala, leke esi tutukeNi kena pakala.
Po Yesuse inobo kai Ileki kena balaubuije kena tapele babaije. Po esi tneu Yesuse rame, eleki Ikele Iombe, “Bei imire sire eni dosa sae more, ile mere pine iraba bina meije akmena kena batu.” Eleki Inobo lope suike kai Ileki kena tapele.
Kena kuru torataru kai tamata Parisiaru esi lene Yesuse Ilepa ele mere hoko esi keu tamata esesa beiNi sosoli. Menai bei ntuanaru mina pine kwete belukaru esi pamuli. Eti Yesuse ruaI kai bina mere eri kele kena lakwaije. 10 Eleki Yesuse Ikele kai Iombe, “Kuanae, pususi etia pende? Sae ihukume ale moyo?”
11 Bina mere iombe, “Tuhane, sae mo.” Yesuse Iombe, “Au lekwe Au hukume ale mo. Akeu kai bei meije aono dosa yanoma.”]* Ayata meiju kena Alkitape sou Yunania akmenaru sae mo.
Yesuse saka hitate ete nusa meije
8:12-20
12 Yesuse Ibeteke loko tamata bokala be, “Aure saka hitate ete nusa meije. Sire pine ilulu Au hoko irue kena melene moneka po irue kena hitate rebe eono tamata esi supu rue kai Alla eti pelare.”
13 Tamata Parisiaru esi ombe, “Alepae ruaMu ete ami, hoko amu lepata meru nkena mo.”
14 Eleki Yesuse Iralakesi be, “Masike Au lepae sasaisa kena ruaKu ete imi po saisa rebe Au lepaele mere tinai, le Au luake bei etia kai Au keu loko etiare Au rekwae. Po imire mo, Au luake bei etia kai Au keu loko etiare imi rekwa mo. 15 Imi teu pakala ete tamatare lulu tamata eni suka, po Au teu pakala ete sae kuesa mo. 16 Kai sepo Au teu pakala hoko saisa rebe Au teure enkena, le Au ruaku teue mo po AmaKu rebe Iulake Aure, luaMa teue sakesa. 17 Kena buku rebe Musa ilekie rebe imi atula kena lulure ebeteke be: kena teu pakalare suke sie luaya esi lepa kena sasike sasaisare sakesa, hoko lene lokole. 18 Rebe lepae Aure sie luaya me, saere Au ruaKu kai saere AmaKu rebe Iulake Aure.”
19 Eleki esi ombe, “AmaMu Ietia?”
Yesuse Iombe, “Imi rekwa Au mo kai Imi rekwa AmaKu mo. Le sepo imi rekwa Au hoko imi rekwa AmaKu lekwe.”
20 Yesuse Ibeteke pusue meru kena Iatetuke me Tuhane Eni Lumare, me tehaike otoi maka tolae kepene. Po sae ikerikeNi mo le mere petu kena kerikeNi mosa.
Tamata rebe esi hlaleke Yesuse more esi mata le esi dosaru
8:21-30
21 Eleki Yesuse Ibeteke loko tamata bokala meru suike be, “Namake pine Au keu, kai imi nikwa loko Au po imi tetue Au mo le otoi rebe Au keu lokole imi supu keu loko mo. Po imi mata le imi dosaru.”
22 Eleki tamata Yahudiaru esi elekaru esi beteke be, “Yapine Ikeu bunu ruaI piseo? Eti Ibeteke be otoi rebe Ikeu lokole ite supu keu loko more.”
23 Yesuse Iombe, “Imi bei mpe, bei nusa meije, po Aure mo, Au bei ndete, bei surga. 24 Bei mere hoko Au beteke ete imi peneka be namake imi mata le imi dosaru. Le sepo Au rebe Au betekeKu ete imi pende pine imi hlaleke lokoKu mo hoko imi mata le imi dosaru tinai neka.”
25 Esi ombe, “Hoko Ale mere sire?” Eleki Yesuse Iombe, “Au beteke susuike ete imi pende. Tamata leini esi noake ayate meije esi natire elere: Au lepa kai imi kena saisa lekwe? 26 Yelu bokala me sa rebe suke Au betekelu ete imi kai Au teu pakala ete imi. Po Ile rebe Iulake Aure Eni lepataru nkena tinai. Kai saisa rebe Au betekelu ete imi tamata nusa meije, Au lenelu beiNi.”
27 Tamata meru esi nati mo be Ilepa mere Ilepae loko Alla Amate. 28 Hoko Yesuse Ibeteke lokosi be, “Kena imi sake Au, Tamata Eni Nanae meije kena ai tutine mina pine imi rekwa be Au meije, rebe Au betekeKu ete imi pende kai Au ono sasaisare bei laleKu mo po Au lepae saisa rebe AmaKu Iatetukele ete Aure. 29 Kai Ile rebe Iulake Aure, Imei kaiKu. Isebei Au ruaKu mo, le Au ono saisare eono laleIje ndina.”
30 Kena Yesuse Ibeteke pusue muru, tamata bokala esi hlaleke lokoI.
Lene loko Alla Eni Lepataru hoko supu tie ite bei dosaru
8:31-36
31 Eleki Yesuse Ibeteke loko tamata Yahudia rebe esi hlaleke lokoI pende be, “Sepo imi ono lulu Auku lepataru titinai hoko imire Auku maka lulua titinai. 32 Hoko imi rekwa saisa rebe nkenale kai mere eono imi supu tie.”
33 Esi ombe, “Amire Abrahame eni anubua. Sae kuesa iono ami kena tamata makerike rebe eni kbasa sae more rebai sae mosa, hoko Abeteke be ami supu tie le mula?”
34 Yesuse Iombe, “Auku lepate meije tinai. Tamata rebe iono dosa, mere dosare kbasaeni saka tamata makerike rebe eni kbasa sae more. 35 Hoko sire pine iono dosa, isakesa kai tamata makerike rebe irue rame mo, me luma rebe ikerike kenare. Eleyo ile rebe tamata makerike ikerike eteije eni nanaru esi rue ete mere eti pela. 36 Hoko sepo Au, Alla Eni Nanare Au tie imi, mere imi supu tie titinai.” 37 Eleki Yesuse Iombe, “Au rekwa be imire Abrahame eni anubua, po imi suka bunu Au le imi suka lene loko Auku hnaunaru mo. 38 Saisa rebe Au selu Amaku Iaseluke ete Aure, mere pine Au betekele. Imi lekwe, imi ono saisa rebe amami esi atetukele ete imire.”
39 Esi ombe, “Amiki upu kena Abrahame.”
Yesuse Ibeteke lokosi be, “Sepo imire Abrahame eni anubua titinai hoko saisa rebe Abrahame ionore imi onoe. 40 Au beteke nkenale rebe Au lenele bei Amakue ete imi, yo imi suka bunu Au. Abrahame iono ele mere mo. 41 Imi ono saisa rebe amami ruami esi onore.”
Esi ralake be, “Amire kwetele bei tamata maka ono ntasite mo. Amiki Amate batuke esa, mere Alla ruaI.”
42 Yesuse Iombe, “Sepo imi amate kena Alla hoko suke lalemi noa Au le Au luake beiNi. Au luake, lulu ruaKu suka mo po Alla ruaI pine Iulake Au. 43 Le mula pine imi nati saisa rebe Au betekele more? Le imi tahane kena lene Auku hnaunaru mo. 44 Imi amate kena ro tiaru esi elake kai imi lulu esi sukare. Yele mere maka bunu bei nusare tola menaije sa. Esuka ono nkenale mo, le me esi laleije nkenale sae kwale mo. Sepo elemake, mere elemake tinai le esi sifate ele mere peneka. Yele mere maka lemake, kai maka lemake esi uweije kenae. 45 Po Au beteke nkenale, hoko imi suka lene loko Au mo. 46 Bei imire sire isupu aseluke bukti be Au ono dosare? Le mula pine Au lepae nkenale, imi persaye Au more? 47 Tamata rebe iluake bei Alla, tamata mere itrima Alla Eni hnaunaru. Po imi luake bei Alla mo hoko imi trima Eni hnaunaru mo.”
Yesuse Iela lesi bei Abrahame
8:48-59
48 Tamata Yahudiaru esi ombe, “Ami beteke peneka be Ale mere tamata Samaria, kai ro tiaru esi elake kbasae laleuMe peneka. Ami betekele tinai.” Esi kotie Yesuse, tamata Samaria le esi suka tamata Samaria mo.
49 Yesuse Iombe, “Ro tiare kbasaeKue mo, po Au holmate AmaKu yo imi sobue Au. 50 Au nikwa kena tamata esi holmate Au mo. Po Ile sae me Isukare Au supu holmate, kai Ile mere pine Iteu pakala. 51 Au beteke meije tinai: sire pine iono lulu Auku hnaunaru, eti pelare imata moneka.”
52 Esi ombe, “Meije pine ami rekwa be ro tiaru esi elake bkasae laleume titinai. Abrahame yo imata peneka, kai nabiaru lekwe pususi mata peneka yo Aombe sire pine iono lulu Amu hnaunaru, eti pelare imata moneka. 53 Abrahame ruai yo imata peneka, kai pusue nabiaru lekwe esi mata peneka, hoko Ale meije sia? Aela lesi bei iteki upute Abrahame yelo?”
54 Yesuse Iombe, “Sepo Au nikwa kena tamata esi holmate Au, hoko esi untune sasaisa mo. Po Amaku pine Iholmate Au. Ile, rebe imi beteke be imi Alla, 55 eleyo imi rekwaI mo po Au rekwaI. Kai sepo Au beteke be Au rekwaI mo, hoko Aure tamata nloene sakesa kai imire neka. Po mo, Au rekwaI kai Au ono lulu Eni hnaunaru. 56 Imi upu Abrahame laleije ndina titinai le namake pine iselu Auku petuaru. Yele, iselu Au peneka kai eono laleije ndina titinai.”
57 Tamata Yahudiaru esi ombe, “Amu musune roma butu lima mosa yo aselu Abrahame peneko?”
58 Yesuse Iombe, “Auku lepate meije tinai: Kena ruele Abrahame mosare Au me peneka. Au beteke meije tinai.”
59 Eleki tamata Yahudia meru esi ono kena rana batu kena raba Yesuse, le Iombe Isakesa kai Alla, po Ikbuni beisi kai Isiri keu bei Tuhane Eni Lumare.

*8:11 Ayata meiju kena Alkitape sou Yunania akmenaru sae mo.

8:25 Tamata leini esi noake ayate meije esi natire elere: Au lepa kai imi kena saisa lekwe?

8:48 Esi kotie Yesuse, tamata Samaria le esi suka tamata Samaria mo.