9
Tamata matapolale bei kena ruelei sa Yesuse Ionoi selu
9:1-41
Eleki kena Yesuse Ilia, Iselu ile sae me iselu mo bei ruelei menai sa. Eleki Eni maka luluaru esi tneuI be, “Ntuane Kuru, sire iono dosare, ile meije ruai pibe eni elake inaiju, eti ruele ile meije iselu more?”
Yesuse Iombe, “Bei ruai mo kai bei eni elake inaiju mo po leke tamata esi selu Alla Eni kbasare kerike kenaije. Kena Auru mei sare saka eru kpita sa, ite kerike loko Alla rebe Inatue Aure Eni makerikaru, le kpetu peneka hoko sae ikerike moneka. Kena Au Aru mei nusa meije sa hoko au ono hitate ete nusa meije.”
Eleki kena Yesuse Ilepa pusue meru pela, Iktoe lope tapele eleki Itoha Eni toele kai tapele eleki Iahmulake tamata matapolale mere mataije kenae. Yesuse Iombe, “Akeu koa oalalemu me tibu Siloame.” Siloame esi natire supu ulake. Eleki tamata mere ikeu koa oalaleije eleki ileure mataije selu peneka.
Tamata rebe esi rue tehaike eni lumare kai tamata rebe esi rekwai be akmenare iono tamata kokotire, esi beteke be, “Ile meije rebe maka kotie rame moyo?” Leini esi beteke be, “Tinai, imeije.”
Kai leini esi beteke lekwe be, “Mo, po selui sakai.” Eleki tamata mere ruai beteke be, “Tinai, au meije.”
10 Esi ombe, “Elia pine mataume supu selure?” 11 Iombe, “Ile rebe kotine Yesuse, Itoha tapele kai Eni toele eleki Iahmulakele kena matakue. Eleki Iombe, ‘Keu me tibu Siloame leke koa oalaleume.’ Eleki Au keu kai kena au koa oalalekue eleki au supu selu sosoli.” 12 Esi ombe, “Ietia?” Eleki iombe, “Au rekwa mo.”
13-14 Kena Yesuse Itoha tapele kai Iono tamata mere mataije selure kena tamata Yahuriaru esi petu plei. Eleki esi keri tamata mere loko tamata Parisiaru.
15 Hoko tamata Parisiaru esi tneu tamata mere be, “Elia pine matamu eselure?” Eleki iralake be, “Yesuse Iahmulake matakue kena tapele rebe Ikolaele, eleki au koa oalelekue eleki au selu sosoli ne.”
16 Eleki tamata Parisia leini esi beteke be, “Ile rebe Iono tamata meije iselure, Ibei Alla mo le Iholmate iteki petu pleije mo.”
Po tamata leini esi ombe, “Tamata dosare iono tanda herane ele meije saisa mo.” Hoko esi rare kai lomai.
17 Eleki esi beteke suike loko tamata mere be, “Iono, aselu peneka hoko anoake be Ile mere sire?” Eleki iombe, “Ile nabi.”
18 Po tamata Yahudiaru esi elakaru esi lene lokoi mo be tamata mere akmenare iselu mo kai meije iselu peneka, eti esi keu koti eni elake inaiju. 19 Eleki esi tneusi be, “Meije imi nanae rebe imi betekeni be iselu mo kena ruelei menaije sare o? Hoko elia pine meije iselu pende?”
20 Eleki eni elake inaiju esi ombe, “Ami rekware meije amiki nanae, kai iselu mo bei kena ruelei menaije sa, 21 po elia pine meije iselu pende ami rekwa mo, kai sire pine ionoi selure lekwe ami rekwai mo. Tneu ruai le elake inai peneka hoko ilepa le ruaije yele.” 22 Eni elake inaiju esi lepa ele mere le rilasi le tamata Yahudiaru esi elakaru, le esi teu lepate peneka be sire inaku be Yesuse Kamale Hlamate hoko ikusu luma ibada moneka. 23 Ele mere eti eni elaka inaiju esi beteke be, “Ile elake Inai peneka hoko tneu ruai loko noma.”
24 Eleki esi koti suike ile rebe akmenare iselu more kai esi beteke lokoi be, “Ala ete Alla be alemake mo. Le ami rekwa be tamata rebe Iono mataume selure, tamata dosa.”
25 Tamata mere iombe, “Ile mere tamata dosa pise mo au rekwa mo. Po rebe au rekware be akmenare au selu mo po meije au selu peneka.” 26 Esi ombe, “Iono saisa kenaume? Kai Iono aselure elia?” 27 Iombe, “Au beteke ete imi peneka po imi lene loko au mo. Hoko le mula pine imi suka lene suikele? Imi suku ono Eni maka lulua lekwe piseo?”
28 Esi toaini be, “Ale, tamata mere Eni maka lulua po amire Musa eni maka lulu. 29 Ami rekwa be Alla Ilepa ete Musa peneka po ete tamata mere ami rekwa mo be Ibei eteia.”
30 Tamata mere iombe, “Au rekwa bei imia meiju mo. Iono mataku eselu yo Ibei etiare imi rekwaI mo pe? 31 Ite rekwa be Alla Ilene loko tamata dosa mo batuke Ilene loko tamata rebe kerike lulu Alla Eni pletare kai rebe lulu Eni sukare. 32 Bei kena Alla Itolae nusa meije menai sa sae ilene tamata iono tamata rebe selu mo bei kena ruelei menai isupu selu. 33 Sepo tamata mere bei Alla mo hoko Iono sasaisa mo.”
34 Esi ombe, “Ale meije ruele ale asupu dosa peneka kai meije aatetuke ami yelo?” Eleki esi suini siri.
35 Yesuse Ilene be esi suini siri peneka. Eleki Yesuse Ikeu tetueni kai Ibeteke lokoi be, “Ahlaleke loko Tamata Eni Nanare o?”
36 Iombe, “Tuhane, Ile mere sire? Leke Au hlaleke lokoI?”
37 Yesuse Iombe, “Ile mere aseluI peneka kai mei Ilepa kai ale meije.”
38 Eleki iombe, “Tuhane, au hlaleke lokoMu!” Eleki itatu loko Yesuse.
39 Yesuse Iombe, “Au luake lomei nusare kena tiluke be sire inkena kai sire isala. Au tiluke lalane ete tamata rebe esi rekwa Alla mosare, saka Au ono tamata matapolale iselu. Po tamata rebe esi noake be esi rekwa Tuhane Alla pende namake esi rue rame kena melene. Esi saka tamata rebe esi selu po esi ono tamata matapolale suike.”
40 Eleki tamata Parisia ete meru esi beteke loko Yesuse be, “Hoko, ami meiju lekwe selu moyo?”
41 Yesuse Iombe, “Sepo imi beteke be imi selu mo hoko Tuhane Ileuke sala ete imi mo. Po imi naku be imi rekwa pusue rebe nkenale hoko mere imi ono dosa sa.”