12
Maria isoba leite boini ntelete titinai kena Yesuse me hena Betania
12:1-8
(Mat. 26:6-13; Mrk. 14:3-9)
Lesike petua ne sa pine tamata Yahudiaru esi pesta nete suike Alla Isirie esi ntuana menaru bei Mesire, Yesuse Ikeu lora hena Betania. Lasaruse rebe Yesuse Ionoi kwana suike irue ete mere. Me Lasaruse eni lumare, esi aknekae manane ete Yesuse kena esi kane sakesa kaiNi, hoko Marta ilayani. Eleki Lasaruse kai eni tamataru esi kane sakesa kai Yesuse. Eleki Maria iluake le leite boini ntelete rebe esi beline ela titinai kasuke litere kwatai. Eleki isoba Yesuse Eni lelale kenae kai ibasa kena eni buare. Hoko esi boine lila pusue luma laleije. Po Yudase Iskariote, Yesuse Eni maka lulu rebe tatike pine iriluke Yesuse ete tamata rebe esi suka bunuIje ibeteke be, “Ei beta, le mula pine leite boini ntelete mere aabelie mo, leke esi kepene arilukele ete tamata susate more? Sepo aabeliele hoko esi beline sakesa kai gaji musune esa.” Yudase ilepa ele mere po inete loko tamata susate mo, le lalei loko kepene. Piasare irana bei kepene rebe irakaule.
Yesuse Iombe, “Sebeieni! Iono meije, iakneka kena imi tolae Au kena liane benaije. Tamata susate erisi rue sakesa kai imi rame hoko imi tapasi kena petu andia nere yele, po Au rue kai imi rame moneka.”
Imama elakaru lalesi esa kena bunu Lasaruse
12:9-11
Tamata Yahudia bokala esi lene be, “Yesuse Inda Betania.” Hoko esi keu lora. Esi keu batuke kena esi selu Yesuse mo po esi keu kena esi selu Lasaruse rebe Yesuse Iono ikwana suike bei matale. 10 Bei mere hoko imamaru lalesi esa kena bunu Lasaruse. 11 Le bei Lasaruse pine tamata Yahudi bokala esi keu beisi kena hlaleke loko Yesuse.
Pusue tamata laleisu ndina kena Yesuse Ikusu kota Yerusaleme
12:12-19
(Mat. 21:1-11; Mrk. 11:1-10; Luk. 19:28-38)
12 Eleki ele bobanure tamata bokala rebe esi luake me kota Yerusaleme kena pesta mere, esi lene be Yesuse Ikusu kota Yerusaleme kena petu mere. Ime lalane tlai sa. 13 Eleki esi keu rana yelu sanai saka umae sanai kena holmate Yesuse eleki esi keu sapa Yesuse hoko esi biuwe be,
“Isike Alla! Alla Iriluke misete ete tamata meije, rebe Iluake le Alla Eni kbasare. Ile Kamale Israele!”
14 Yesuse Itetue binatane keledai tlai sae me eleki Isa kenae.* Yesuse Isa binatane keledai tlaije, mere tiluke be Eni sifate kwakwaeNi mo. Hoko mere saka Alla Eni lepate rebe leki peneka be,
15 “Tamata Yerusalema, rilami yake! Imi Kamale Iluake loko imi. Iluake Isa keledai tlai.” Sa. 9:9
16 Kena mere Yesuse Eni maka luluaru esi nati saisa rebe eono mere mo. Po kena Alla Iono tamata esi isike Yesuse le Imata kai Ikwana suike pine Eni maka luluaru esi nete be pusue rebe tamata esi onoe ete Yesuse mere sakesa kai Alla Eni lepata rebe lekilu kena Yesuse.
17 Kai tamata rebe esi selu Yesuse Ikoti Lasaruse isiri bei liane benaije kena Ionoi kwana suike esi keu alenake rame ete tamata makete. 18 Hoko tamata bokala esi keu loko Yesuse le esi lene be Yesuse pine Iaseluke kbasa bei Alla. 19 Eleki tamata Parisiaru esi beteke loko lomai be, “Ite ono tekwa sasaisa moneka. Selu, pusue tamata mei nusare esi keu luluI.”
Yesuse Ibeteke NanakwalaIje saka gandume inai
12:20-36
20 Kena pesta tamata Yahudiaru esi nete loko Alla Isirie esi ntuana menaru bei Mesire, tamata bokala esi luake me Yerusaleme kena tatu loko Alla. Kena mere, tamata Yunania leini esi luake kena tatu loko Alla lekwe. 21 Eleki esi keu loko Pilipuse. Pilipuse mere tamata bei Betsaida me otoi Galilea. Esi keu eleki esi ombe, “Ntuane, ami suka tetue Yesuse.”
22 Eleki Pilipuse ikeu beteke mere ete Andriase, eleki luasi keu beteke ete Yesuse be, “Ntuane, tamata Yunaniaru esi nikwa lokoMu.”
23 Eleki Yesuse Ibeteke loko luasi be, “Petu kena Au, Tamata Eni Nanare supu holmate emeije peneka. 24 Au beteke meije tinai. NanakwalaKu meije saka gandume inaije. Sepo gandume inai esare atnanele kena tapele mo hoko gandume tapa boka mo. Po sepo gandume atnanele hoko ekusu, elabu eleki ebua hoko supu ganduma bokala. 25 Sakesa kai imi tamata mei nusa meije neka. Sire pine inoake batuke loko eni hidupe mei nusa meije yo isuka mata le Au mo, hoko namake eni hidupe mere sirikele. Po sire pine inoake batuke loko eni hidupe mei nusa meije mo, hoko namake Irue kai Alla eti pela. 26 Sire pine ikerike me Auku ndinure namake ilulu Au leke isakesa kai Au kena otoi esa. Kai Amaku Iono isupu holmate lekwe.
27 LaleKue tahane rua susate rebe eluake meije mo hoko namake Au beteke saisa ete Amaku kena meije? Au beteke be, ‘Ama Ahetie susate mere bei Au petu meije noma.’ Po Au beteke ele mere saisa mo le Au luake lomei nusa meije kena Au supu susate meije neka.” 28 Eleki Yesuse Ibeteke loko Alla elere, “AmaKu, tiluke Amu kbasare ete tamata nusa meije leke esi selue leke AmaKu Amu nane supu isike rame.”
Yesuse Ilepa ele mere eleki tamata nai bei ndete sorga sosoli be, “Au isike Auku nane peneka namake pine Au isikele suike lekwe.”
29 Pusue tamata bokala ete mere esi lene lepate mere. Leini esi beteke be, “Mere kla.” Po leini esi beteke be, “Mo, malekate ilepa lokoI.”
30 Eleki Yesuse Ibeteke lokosi be, “Lepate rebe imi lenele mere loko Au mo po loko imi. 31 Meije petu kena teu pakala ete nusare meije peneka. Kena meije Alla Inabu ro tiaru esi elake rebe kbasa mei nusare. 32 Po sepo petu kena Au supu sake bei nusa meije Supu sake bei nusa meije natire be Yesuse kena ai tutine. hoko Au lupuke pusue tamata kena luake loko Au.” 33 Yesuse Ilepa mere leke tamata esi rekwa be namake Imata kena ai tutine.
34 Tamata bokala meru esi beteke lokoI be, “Kena Tuhane Eni lepate rebe Musa ilekire ebeteke be Ile rebe Alla IulakeNi kena Ihlamate tamatare Irue eti pela. Hoko Tamata Eni Nanae mere sire, le Abeteke be Asupu sake kena ai tutine bei nusa meije?”
35 Eleki Yesuse Ilepae ruaI etesi be, “Takwali moneka Tamata rebe kotiNe Hitate, rebe Isakesa kai imire sirikeNi. Meije Hitate Imei sa hoko imi keu sakesaNi yapine kpetu. Sire rebe ikeu kena melene namake irekwa mo be ietia. 36 Au beteke ete imi leke imi hlaleke loko Hitate mere kena Hitate eme kai imi sare leke tamata esi kotie imire Hitate Eni kwetele.”
Yesuse Ilepa pela eleki Iheti bei otoi mere kai Iaseluke oaI etesi moneka.
Tamata Yahudia bokala esi hlaleke loko Yesuse mo
12:37-43
37 Masike Yesuse Iono tanda herana bokala me tamata Yahudiaru oasi po esi hlaleke lokoI mo.
38 Esi hlaleke mo leke Alla Eni lepate rebe akmena nabi Yesaya ibetekele suke eono. Nabi Yesaya ibeteke be,
“Tuhane, tatike pine sire ipersaye loko iteki lepata meiju?
Tamata kuesa moneka rebe inaku be pusue yelu rebe uono meije bei Tuhane Amu kbasare.”
39 Nabi Yesaya ibeteke lekwe be esi persaye more bei saisa.
40 Ibeteke be, “Tuhane ruaI pine Iono mataisu selu mo kai ulu buaisu ela leke esi selu yake kai esi noake yake kai leke esi leu suike lokoI yake kai yapine Iono mise suike kaisi.”
41 Yesaya ibeteke ele mere le iselu Yesuse Eni kbasare hita titinaije peneka, hoko ilepa loko Yesuse.
42 Masike ele mere lekwe po tamata Yahudia boka esi hlaleke loko Yesuse. Kai tamata Yahudiaru esi elaka bokala lekwe esi hlaleke loko Yesuse neka. Po esi nehe kena beteke mo le esi asomi, le rilasi le yapine tamata Parisiaru esi lakesi kena kusu Yahudiaru esi luma ibadaru. 43 Esi nehe kena beteke mo kai asomi le esi suka titinai kena tamata esi isikesi, po esi noake supu isike bei Allare mo.
Yesuse Eni lepataru pake kena hukume tamata mei nusare
12:44-50
44 Eleki Yesuse Ilepa kena na elake be, “Sire rebe ihlaleke loko Au, mere ihlaleke loko Au ruaKu mo po hlaleke loko Ile rebe Iulake Au lomei nusa meije. 45 Kai sire pine iselu Au peneka hoko iselu Ile rebe Iulake Aure neka. 46 Au luake lomei nusa kena keri hitate leke pusue tamata rebe esi hlaleke loko aure esi rue kena melene yake.
47 Tamata rebe esi lene Auku lepataru peneka po esi trima more, Au luake kena hukumesi mo. Po Au luake kena hlamate nusa meije 48 Po namake kena nusa meije atiare, pake Auku lepataru kena teu pakala ete tamata rebe esi trima Au mo le esi trima Auku lepataru more. 49 Le Au lepa lulu laleKu mo po bei AmaKu rebe Iulake Au luake Itiluke ete au, pusue yelu rebe suke Au betekele ete imire. 50 Au rekwa be saisa rebe Iulake Au betekele ete imire, eono imi rue kai Alla eti pela. Hoko Au luake, saisa rebe AmaKu Ibeteke ete Aure, Au betekele ete imi.”

*12:14 Yesuse Isa binatane keledai tlaije, mere tiluke be Eni sifate kwakwaeNi mo.

12:15 Sa. 9:9

12:32 Supu sake bei nusa meije natire be Yesuse kena ai tutine.