13
Yesuse Ikoa Eni maka luluaru esi lelalaru
13:1-17
Eleki ele bobanure pesta tamata Yahudiaru esi nete suike loko Alla Isirie esi ntuana menaru bei Mesire hoko Yesuse Irekwa peneka be Ileu bei nusa meije loko Amaije, esi petuaru mere peneka. Yesuse Ioki Eni tamataya mei nusa meije, kai meije esi petua kena Iaseluke be Iokisi titinai.
Kena kmaure, Yesuse kai Eni maka luluaru esi rue kane sakesa. Ro tiare esi elake ekbasae Yudase, Simone Iskariote eni nanare laleije menai peneka leke iabelie Yesuse ete tamata rebe esi suka bunuIje. Yesuse Irekwa be AmaI Iriluke pusue nusa meije kena Ikbsae peneka. Kai Irekwa lekwe be Iluake bei Alla, kai namake Ileu suike loko Alla lekwe. Hoko Yesuse Ikele kai Ilesu eni lapu nanuke, kai Ibali akwaIje kena handoke nurui. Eleki Iliti kwele kena baskome inai sae, eleki Iono kena Ikoa Eni maka luluaru esi lelaru kai Ibasa esi lelalaru kena handoke nurui rebe Ibali akwaIje kenare. Kena Ikoa roma Simone rebe kotine Petruse, Simone iombe, “Tuhane, Akoa auku lelale yake.”
Yesuse Iombe, “Saisa rebe Au onoe meije anati mosa po tatike pine anati sa.”
Petruse iombe, “Yake Tuhane, Akoa auku lelale, au suka kwalele mo le mere mise mo.”
Po Yesuse Iombe, “Sepo Au koa amu lelale mo hoko amu hubungane kai Aure sae mo.”
Simone Petruse iombe, “Ele mere hoko, Tuhane, batuke auku lelale yake po balakue kai ulukue lekwe.”
10 Yesuse Iombe, “Tamata rebe isuku pende, iputi pusui peneka. Hoko batuke koa eni lelale neka. Imia meiju imi puti peneka po imi pusumi mo.” 11 Yesuse Ibeteke be pususi more, le namake pine sire iabeliNe Irekwa peneka.
12 Kena Yesuse Ikoa Eni maka luluaru esi lelalaru pela eleki Ialike eni lapu nanuke kai Irue suike. Yesuse Iombe, “Imi nati saisa rebe Au ono ete imire o? 13 Imi kotie Aure Kuru kai Tuhane. Mere tinai, le Aure imi Kuru kai imi Tuhane. 14 Hoko sepo Au rebe imi Kuru kai imi Tuhane Au koa imi lelalaru, imi ruami lekwe suke imi koa lelale lomai lekwe. 15 Au tiluke lalane meije ete imi, leke imi layani lomai lulu saisa rebe Au ono ete imi pende. 16 Auku lepate meije tinai: suke imi lulu Au layani imire le imi ela lesi bei Au mo. Imire Auku makerike. Tamata makerike iela lesi bei ile rebe ikerike eteije mo, kai tamata rebe isupu ulake iela lesi bei ile rebe iulakine mo. 17 Sepo imi rekwa pusue meije peneka pine imi ono lulue hoko Tuhane Iono lalemi ndina.”
Yesuse Ibeteke saisa rebe Yudase isuka onore
13:18-20
18 Yesuse Ibeteke lekwe be, “Namake ile sae me ilulu saisa rebe Au betekele mo hoko namake Tuhane Iono laleije ndina mo. Au bitike imi kena lulu Au hoko Au rekwa lalemi titinai. Imi lene mimise! Bei imire namake ile sae me iono lulu Alla Eni lepate rebe lekire esi lepate matai ebeteke be, ‘Sire pine ikane kai Au kena otoi esa, namake ihali mulini kena ikeu beiKu.’ 19 Meije Au betekele ete imi kena eono mosare, leke sepo imi selu yelu rebe Au betekelu ete imi pende uonore, pine imi persaye be Aure sia, rebe Au beteke ete imi pende. 20 Auku lepate meije tinai: Sire pine itrima Ile rebe Au ulakiNe, hoko mere itrima Au peneka. Kai sire pine itrima Au, hoko mere itrima Ile rebe Iulake Aure peneka.”
Yesuse Ilepae Yudase
13:21-30
(Mat. 26:21-25; Mrk. 14:18-21; Luk. 22:21-23)
21 Kena Yesuse Ibeteke mere pela, laleIje susa titinai, eleki Ibeteke ntoli ete Eni maka luluaru be, “Auku lepate meije tinai: Bei imia meiju namake ile sae me iabelie Au.”
22 Eleki Eni maka luluaru esi limese lomai, esi herane titinai le esi rekwa mosa be Yesuse Ibeteke mere sia. 23 Yesuse Eni maka lulu rebe Iokini titinaije irue me Yesuse leine.* Buku meije Yohanese ilekie. Yohanese isuka beteke ruai eni nane mo. Batuke ibeteke loko ruai be Yesuse Eni maka lulua rebe Iokini titinai. 24 Simone Petruse ikode lokoi leke itneu Yesuse be mere sire.
25 Eleki kwetele mere isisa loko Yesuse kai ibeteke be, “Tuhane, sire?”
26 Yesuse Iombe, “Namake Au lutu roti kena obare eleki Au riluke etei, hoko imere.” Eleki Yesuse Irana roti, Ilutu kena obare eleki Irilukele ete Yudase, Simone Iskariote eni nanare. 27 Kena Yudase irana roti mere eleki ro tiaru esi elake kbasae laleije sosoli. Yesuse Iombe, “Saisa rebe asuka onore aonoe nunu noma.” 28 Sie rebe esi kane ete mere sae kuesa inati Yesuse Eni lepate loko Yudase mere mo. 29 Leini esi noake be Yesuse Iulake Yudase kena isabe sasaisa kena pakele me pesta mere, pise keu riluke kepene ete tamata susate. Esi noake ele mere le Yudase esi bendahara.
30 Kena Yudase irana roti mere peneke, eleki isiri sosoli. Kena mere kpetu peneka.
Yesuse Ibeteke pleta beluke ete Eni maka luluaru
13:31-35
31 Kena Yudase ikeu peneka, Yesuse Iombe, “Alla Iono tamata esi holmate Au, Tamata Eni Nanae meije, esi petuaru meije peneka. Kai tamata esi holmate Allare baue saisa rebe Au onore. 32 Sepo tamata esi isike Allare baue saisa rebe Au onore, hoko Alla Iholmate Aure baue rebe Ionore. Kai Alla Iholmate Au sosoile reneka. 33 Kuanae imi, Au rue takwali kai imi moneka. Namake imi nikwa lokoKu, po lupe rebe Au beteke ete Yahudiaru esi elakaru pende, meije Au beteke ete imi lekwe be, “Otoi rebe Au keu lokole imi supu keu loko mo. 34 Imi pusumi lene mimise! Meije Au riluke pleta beluke ete imi. Suke imi oki lomai. Imi oki lomaije suke molupe Au oki imire. 35 Le sepo imi oki lomai hoko tamata esi rekwa be imire Auku kwetela.”
Yesuse Iombe namake Petruse ibeteke ete tamata maketa be irekwaI mo
13:36-38
(Mat. 26:31-35; Mrk. 14:27-31; Luk. 22:31-34)
36 Simone Petruse itneu Yesuse be, “Tuhane, namake Akeu etia?” Yesuse Iombe, “Au keu meije asupu keu kai Au mo! Namake pine akeu luluKu sa.”
37 Petruse iombe, “Tuhane, le mula pine au supu keu kai Ale kena meije mosare? Au suka kena mata le Tuhane Amu nane peneka.”
38 Yesuse Iombe, “Petruse, asuka mata le Au tinai o? Alene mimise! Namake manure totlae mosare, abeteke ete tamata makete rebai telu peneka be arena Au mo.”

*13:23 Buku meije Yohanese ilekie. Yohanese isuka beteke ruai eni nane mo. Batuke ibeteke loko ruai be Yesuse Eni maka lulua rebe Iokini titinai.