18
Yesuse Isupu kerike
18:1-11
(Mat. 26:47-56; Mrk. 14:43-50; Luk. 22:47-53)
Kena Yesuse Ikotie loko Alla pela eleki Yesuse kai Eni maka luluaru esi keu lopai kwele nsekile rebe kotiele Kidrone, esi tebai. Ete mere ndinu sae, saitune ukusu boka titinai hoko Yesuse kai Eni maka luluaru esi kusu ndinu lalei mere kai esi rue ete mere. Ndinu mere Yudase rebe iriluke Yesuse ete tamata rebe esi suka bunuIje irekwae peneka, le Yesuse Irue sakesa kai Eni maka luluaru ete mere rebai bokala peneka. Hoko Yudase iluake ete mere sakesa kai solalu Romawi bokala kai maka raka Tuhane Eni Lumare, esi keri sari, ai buai, lampu kai obore. Tamata meru esi supu ulake bei imama elaka kai tamata Parisiaru. Yesuse Irekwa yelu rebe tatike pine uono kenaIje peneka, eleki Itehaikesi kai Itneusi be, “Imi nikwa loko sire?”
Esi ombe, “Ami nikwa Yesuse tamata bei Nasarete.” Yesuse Iombe, “Mere Au.” Yudase rebe iriluke Yesuse ikele sakesa kaisi ete mere neka. Kena Ibeteke be, “Mere Aure,” esi sele beiNi kai esi koli lope tapele. Eleki Itneu suike leneka be, “Imi nikwa loko sire?” Esi ombe, “Yesuse tamata bei Nasarete.”
Yesuse Iombe, “Au beteke ete imi peneka be, ‘Mere Au.’ Sepo imi nikwa lokoKu hoko tamata maketa rebe esi sakesa kaiKu meije sebeie esi leu.” Yesuse Ilepa ele mere leke Eni lepate rebe akmena Ibetekele be, “AmaKu, tamata rebe Arilukesi eteKue, Au rakasi leke esi supu hlamate,” eonore mere pene.
10 Kena mere Simone Petruse iliku sari nanuke hoko isirae bei esi lumare eleki ilasa tamata makerike ete imame elake eni tinaloine teue. Tamata makerike mere eni nane Malkuse. 11 Eleki Yesuse Ibeteka loko Petruse be, “Kusue amu sarire kena esi lumare! Abetinake susate rebe AmaKu Iono Au supure, Au suka mo moyo?”
Petruse ibeteke rebai telu be irena Yesuse mo
18:12-27
(Mat. 26:57-75; Mrk. 14:53-72; Luk. 22:54-71)
12 Eleki solalua meru kai esi elake kai tamata maka raka Tuhane Eni Lumare esi kerike Yesuse eleki esi loI. 13 Esi keri Yesuse loko Hanase, Kayapase amai tamoli. Kayapase mere imame elake kena musune mere. 14 Kai ile mere pine iahnau tamata Yahudiaru esi elakaru peneka be, “Mise lesi tamata esa imata ete tamata bokala.”
15 Simone Petruse kai Yesuse Eni maka lulu sae lekwe luasi lulu Yesuse. Yesuse Eni maka lulua sae mere imame elake irenai peneka. Hoko ikusu lulu Yesuse lopai luma uweije.
16 Eleyo Petruse ikele me muli, me pagare esi meture. Eleki Yesuse Eni maka lulua rebe impe lale kai Yesuse mere isiri ilepa kai bina maka raka meture leke kusue Petruse lopai lale. 17 Eleki bina maka raka meture ibeteke loko Petruse be, “Sala mo, ale mere tamata mere Eni maka lulua lekwe piseo?” Petruse iombe, “Mo.”
18 Kpetu mere ndiri titinai hoko makerika kai maka raka imame elake, esi lupuke auwe kena esi pasa. Eleki Petruse ikeu lokosi leke ipasa kaisi.
19 Imame elake lakwai esa, Hanase rebe iplei peneka itneu Yesuse loko Eni maka luluaru kai yelu rebe Iatetukeule. 20 Eleki Yesuse Iralakeni be, “Au atetuke me tamata bokala oasi, Au atetuke akbunike mo. Kai piasare Au atetuke me tamata Yahudiaru esi luma ibadaru kai me Tuhane Eni Lumare kai piasare tamata Yahudiaru esi ete mere lekwe. 21 Hoko le mula pine ntuane atneu Aure? Tneu tamata rebe esi lene Au atetukeise, le sie meru esi rekwa saisa rebe Au atetukele eteise.”
22 Kena Yesuse Ilepa ele mere eleki tamata maka raka sae me ipapake Yesuse kai beteke be, “Anehe kena lepa loko imame elake ele mere rilamu lei moyo?”
23 Eleki Yesuse Iombe, “Sepo Au lepa meije sala hoko beteke lomei be sala saisa! Po sepo Au beteke meije nkena hoko le mula pine apapake Aure?”
24 Eleki Hanase iulake esi keri Yesuse loko imame elake sae eni nane Kayapase. Kena mere Yesuse balaIje eru lo sa.
25 Kena mere Simone Petruse eri pasa sa. Eleki tamata ete meru esi beteke lokoi be, “Ale mere tamata mere Eni maka lulua piseo?” Petruse ilemakesi be, “Mo!”
26 Eleki tamata makerike ete imame elake sae eni luma toini kai makerike rebe Petruse ilasa tinaloine ibeteke loko Petruse be, “Mempetuke au selu asakesa kai Tamata mere, imi rue me ndinu saitune. Lemake yake.”
27 Eleki Petruse ilemake suike leneka be, “Au mo.” Kena mere panuhuke manure totlae.
Esi keri Yesuse loko Pilatuse
18:28-38a
(Mat. 27:1-2, 11-14; Mrk. 15:1-5; Luk. 23:1-5)
28 Eleki bebeleti lakwai esa sa esi keri Yesuse bei Kayapase eni lumare kerini me gubernure eni luma. Kena mere tamata Yahudiaru esi kusu gubernure eni luma laleije moneka yapine molia sesi ete mere. Le sepo esi supu moli hoko esi supu kusu pesta nete suike loko Alla Isirie esi ntuana menaru bei Mesire mo. Esi atate ele mere. 29 Hoko Pilatuse isiri lokosi me muli kai ibeteke lokosi be, “Tamata meije Eni sala saisa?”
30 Esi ombe, “Sepo Eni sala saisa mo hoko ami keriNi loko ntuane ale leke mula?”
31 Pilatuse iombe, “Imi keriNi kai sebeiye imi teu pakala eteI lulu imi agamare esi hnaune.” Po esi ombe, “Amiki kbasa sae mo kena hukume tamata eti imata.” 32 Eono ele mere leke lulu Yesuse Eni lepate rebe Ibetekele be kena Imatare eono elika.
33 Eleki Pilatuse ikusu suike kai ikoti Yesuse eleki itneuI be, “Alere Kamale Yahudi o?”
34 Yesuse Iombe, “Atneu ele mere bei ale ruamu pibe tamata makete esi beteke Au ete ale o?”
35 Pilatuse iombe, “Arekwa be aure tamata Yahudi more pi moyo? Amu tamataru ruasi kai imama elakaru pine esi keriMu lomei lokoku. Aono sala saisa?”
36 Yesuse Iombe, “Auku otoije bei nusa meije mo, le sepo bei nusa meije hoko Auku tamataru esi luake kena lisa kaisi peneka leke keri Au ete Yahudiaru esi tamata elakaru yake. Po saisa mo le Auku otoije bei nusa meije mo.”
37 Eleki Pilatuse Iombe, “Hoko Ale mere Kamale, o?” Yesuse Iombe, “Ale ruamu pine abeteke be Aure Kamale. Amu lepate mere tinai. Ruele Au mei nusare leke Au ono Kamale. Au luake lomei nusa meije kena lepae nkenale. Tamata rebe nikwa nkenale esi lene loko Au.”
38 Eleki Pilatuse iombe, “Rekwa nkenale mere elia?”
Pilatuse iteu pakala kena paku Yesuse ahlake ai batai
18:38b-19:16a
(Mat. 27:15-31; Mrk. 15:6-20; Luk. 23:13-25)
Eleki Pilatuse iisiri suike loko tamata Yahudiaru eleki ibeteke lokosi be, “Tamata meije Eni sala sasaisa mo. 39 Po kena imi pesta nete suike loko Alla Isirie imi ntuana menaru bei Mesire, piasare au sirie tamata bei buije ete imi. Hoko imi suka au sirie Kamale Yahudi ete imi, o?”
40 Eleki esi kloloe lokoi be, “Sirie Yesuse yake! Po sirie Barabase.” Barabase mere ikusu bui le ile tamata rebe neune titinai mei nusa Roma.