19
Pilatuse Ilepa kai tamata Yahudiaru pela eleki ikusu kai iulake solaluaru esi teta Yesuse kena mekute buai. Eleki solaluaru esi liu liute bei ai nluline sanai, eleki esi alikele kena Yesuse ulu buaIje. Eleki esi alike lapu nanuke mahmelane kenaI leke seluI saka kamale. Eleki esi lomei susuike me oaIje kai esi ombe, “Hlamate, Kamale Yahudi!” Eleki esi papake asuleiNu.
Eleki Pilatuse isiri suike kai ibeteke loko tamata bokala meru be, “Imi lene, au sirie Yesuse lome loko imi leke imi rekwa be au supu Eni nsalale sae mo.” Eleki esi sirie Yesuse lokosi. Ialike liute bei ai nluline sanai kena uluIje kai lapu nanuke mahmelane. Eleki Pilatuse ibeteke lokosi be, “Imi selu tamata mere!”
Eleki kena imama elakaru kai tamata maka raka Tuhane Eni Lumare esi selu Yesuse, esi biuwe be, “PakuI ahlake ai batai leke Imata! PakuI ahlake ai batai leke Imata!”
Eleki Pilatuse iombe, “Imi ranaI kai sebeie imi ruami pakuI ahlake ai batai neka le au supu tamata meije Eni sala sasaisa mo.”
Tamata Yahudia meru esi ombe, “Lulu hukume rebe Musa ilekire, tamata mere suke bunuI le Iombe Ilere Alla Eni Nanae.”
Kena Pilatuse ilene esi beteke ele mere hoko rilai lesi leneka. Eleki Pilatuse ikusu suike kai esi kusue Yesuse. Eleki itneu Yesuse be, “Ale mere bei etia?”
Po Yesuse Iralake mo. 10 Hoko Pilatuse ilepa suike be, “Asuka lepa kai au moyo? Meije au beteke leke Arekwa be au kbasa kena sirieMu kai au kbasa kena pakuMu ahlake ai batai leke Amata.”
11 Yesuse Iombe, “Sepo amu kbasa mere Alla Iriluke ete ale mo hoko akbasae Au mo. Hoko ile rebe iriluke Au ete ale leke hukume Aure, eni dosare ela lesi bei ale.”
12 Kena Pilatuse ilene Yesuse Ilepa ele mere, iatula kena isirie Yesuse. Po tamata Yahudiaru esi biuwe lokoi be, “Sepo atie Yesuse hoko ale mere Kaisare eni ebe mo. Le sire pine inaku be ile kamale hoko mere isobue Kaisare.”
13 Pilatuse ilene esi lepa ele mere hoko iulake sirie Yesuse, eleki Pilatuse irue me otoi maka teu pakala rebe esi nane Sisine bei batu (kena sou Ibranire Gabata).
14 Kena mere lau mo olase butu esa lesini lua hkwatare reneka. Ele bobanure petu plei rebe panuhuke pesta tamata Yahudiaru esi nete suike loko Alla Isirie esi ntuana menaru bei Mesire.
Eleki Pilatuse ibeteke loko tamata Yahudiaru be, “Imi Kamale Imeije!”
15 Eleki esi biuwe be, “BunuI! BunuI! PakuI ahlake ai batai leke Imata!” Pilatuse iombe, “Hoko au paku imi Kamale ahlake ai batai leke Imata, o?” Imama elakaru esi ombe, “Amiki kamale makete sae mo, batuke Kaisare.” 16 Eleki Pilatuse iriluke Yesuse etesi leke esi pakuI ahlake ai bataije leke Imata.
Tamata esi paku Yesuse ahlake ai batai
19:16b-27
(Mat. 27:32-38; Mrk. 15:21-27; Luk. 23:26, 33-43)
Eleki esi rana Yesuse bei Pilatuse eleki esi keriNi. 17 Yesuse Isiri, Ikeri Eni ai batai rebe tatike pine esi pakuI kenare lolete Otoi Ulu Alati (kena sou Ibranire Golguta). 18 Esi luake ndete Golguta eleki esi pakuI ahlake ai batai ete mere. Kai esi paku sie luaya sakesa kaiNi lekwe. Yesuse Impe tla yo sae isapleuke mapale kai sae isapleuke makwanale. 19 Kai Pilatuse iulake esi paku lepate matai ndete baba bei Yesuse uluIje. Lepate matai mere be: Yesuse bei Nasarete, tamata Yahudiaru esi Kamale. 20 Tamata Yahudi bokala esi baise lepate mere le otoi rebe esi paku Yesuse ahlake ai bataije lau bei kotare mo kai lepate mere esi lekie kena sou Ibrani, sou Latine kai sou Yunani.
21 Eleki imama elakaru esi ombe, “Ntuane Pilatuse! Leki be, ‘Tamata Yahudiaru esi Kamale yake.’ Po leki be, ‘Tamata meije ruaI Iombe Ile tamata Yahudiaru esi kamale.’ ”
22 Po Pilatuse iombe, “Yake! Saisa rebe au leki pende lulu mere neka.”
23 Kena solaluaru esi paku Yesuse ahlake ai bataije pela peneka eleki esi rana Eni pakiane eleki esi larae kena ata papelakesi. Kai esi rana Eni lapu nanuke lekwe. Lapu nanuke mere sae iboli mo le bitaele bei ndete roma mpe.
24 Eleki solalua meru esi beteke loko lomai be, “Ite kahi larake lapu nanuke meije yake. Po ite poie undi leke rekwa be sire pine isupure.” Mere eono leke lulu Alla Eni lepate rebe lekire be,
“Esi larake Auku pakiane, kai esi poie undi loko Auku lapu nanuke.”
Kai tinai, solaluaru esi ono ele mere.
25 Me tehaike ai tutini rebe esi pakuI kenare, Yesuse inaI, inaI kwalini, Maria Klopase eni bina kai Maria bei Makdalena esi kele ete mere. 26 Eleki kena Yesuse Iselu inaI kai Eni maka lulu rebe Iokini titinaije esi kele ete mere eleki Yesuse Ibeteke loko inaI be, “Inaku, kwete mokwai mere amu anare.”
27 Eleki Yesuse Ibeteke loko Eni ketele mere be, “Kuebe, matabinane mere inamu.” Eleki bei mere Eni maka lulu mere irana Yesuse inaI kena irue kaini.
Yesuse imata ndete ai tutine
19:28-30
(Mat. 27:45-50; Mrk. 15:33-37; Luk. 23:44-46)
28 Yesuse Irekwa be lau mo teu Eni nasite neka kai lepata bei Alla rebe lekiule uonore reneka, hoko Iombe, “KmalakeKu.”
29 Ete mere anggure maklinute oba toini me. Eleki esi lutu karane opole bei ndau meite kena anggure maklinute mere, eleki esi rilukele kena ai buai rebe esi kotiele hisope, lolete Yesuse biruIje. 30 Kena Yesuse Ihmoso anggure maklinute mere eleki Iombe, “Auku makerike pela pene!”
Eleki Inobo lope kai teu Eni nasite ne.
Solalu sae me isipa Yesuse apuIje
19:31-37
31 Petu rebe esi paku Yesuse ahlake ai bataije esi ele bobanure petu plei panuhuke tamata Yahudi esi pesta nete suike loko Alla Isirie esi ntuana menaru bei Mesire rebe esi namakele. Hoko tamata Yahudiaru esi suka mo be kena esi petu pleije matala rebe pakusi ahlake ai bataije erisi me aia tutinaru sa, le petu plei mere ekena pesta nete suike loko Alla Isirie esi ntuana menaru bei Mesire. Hoko tamata Yahudiaru esi elekaru esi keu loko Pilatuse kai esi kotie beini leke letu tamata rebe esi ndete aia tutinu esi lelalaru leke esi mata nunu kai rulukesi bei aia tutinaru. 32 Eleki solaluaru esi keu kena letu sie meru esi lelalaru. Hoko sie luaya rebe pakusi ahlake ai batai sakesa kai Yesuse letu esi lelalaru akmena. 33 Eleki kena esi roma Yesuse, esi selu Yesuse Imata peneka. Hoko esi letu Eni lelale moneka. 34 Po solalu sae me isipa Yesuse apuIje kena oi hoko lalakwe toha kwele usiri.
35 Tamata rebe ruai eri selu pusue meru, ruai lekwe pine ialenakelu kai yelu rebe ialenakeule tinai. Irekwa be mere tinai hoko ialenakele ete tamata bokala leke esi persaye. 36 Ele mere leke lulu Alla Eni lepate rebe lekiule lepate matai sae be: Eni luline rekwa letu sae kwale mo. 37 Kai me Alla Eni lepate rebe lekiule lekwe, lepate matai sae lekwe be: Esi limese loko Ile rebe esi sipaIje.
Yusupe itola Yesuse kena liane benai
19:38-42
(Mat. 27:57-61; Mrk. 15:42-47; Luk. 23:50-56)
38 Eleki Yusupe, tamata Arimatea, ikotie bei Pilatuse leke iruluke Yesuse bei ai tutine. Yusupe mere ihlaleke loko Yesuse kai Yesuse Eni maka lulua lekwe po isibake mo le rilai le tamata Yahudiaru esi elakaru. Pilatuse isuka hoko Yusupe ikeu ruluke Yesuse bei ai tutini mere. 39 Kai Nikodemuse rebe kena akmenare iluake loko Yesuse kena kpeture, ikeu sakesa kai Yusupe lekwe. Nikodemuse ikeri leite boini nteleta mure kai tluhane, kasuke kiloa butu telu. 40 Eleki luasi ruluke Yesuse kai luasi kopaI kena obite nurui misete sakesa kai leita boini nteleta meru kena Eni nanakwalaIje, lulu piasare tamata Yahudiaru esi onoe kena tamata matale. 41 Eleki me tehaike otoi rebe esi paku Yesuse ahlake ai bataije tamane sae ete mere. Ete me tamane tone mere liane benai beluke sae me, tolae matale kena mosa. 42 Kai petu mere esi bobanure tamata Yahudiaru esi petu plei. Kai liane benai mere teane hoko esi tolae Yesuse Eni matale ete mere.