6
Ka onabamagani8i8agobanen nij8atcin a8iagog
kidji 8idjia8adjin Anodaganan
Kegapitc dac, ki ani kitci mane8agoban ka teb8eta8a8adjin Jesosan. Ii dac apitc, Coda8innig Kanek (Grec) ka ijigij8e8adj ki madji animizi8ag, e ina8adjin Coda8innin Ebaro (Hébreux) ka ijigij8endjin: “Apitc ako migi8ani8ag taso kajik acamigo8izi8in, 8anikanagani8i8ag ka pejigo8adj ik8e8ag nina8itinakag,” ki ikido8ag. Ka midatcin acitc niji8adj dac Anodaganag ogi nd8e8ema8an kakina kagi teb8etamindjin, ma8asag kidji ma8adjiidi8adj. Ogi ina8an dac: “Ka8in ijinag8asinon kidji iji ponito8ag e kagik8eiag kidji gi madinamageiagiban midjim. Nidjiki8enanag! Nanada 8abamikog dac nij8atcin nabeg e kitci inenimagani8i8adj, Mino Manidon ka kigickago8adjin acitc ka kitci kagita8endagozi8adj. 8ina8a dac oga mikidana8a ii. Nina8it dac niga tebapitcimin kidji aiamieiag acitc kidji kagik8eiag Kije Manido odikido8in.”
Kakina dac ki nakomobanig kagi iji ikidonani8anig. Ki onabamagani8i dac Stepan (Étienne), e kitci teb8etag acitc e kigickagodjin Mino Manidon. Ki onabamagani8i8ag acitc Pilip (Philippe), Panikon (Prochore), Nikanon (Nicanor), Timon (Timon), Parmenas acitc Nikolas, 8in Antiok odenag ka odjidj kagi adjitodj odaiamie8in kidji gi Coda8inni8idj. Anodaganikag ki iji8inagani8i8ag igi8e kagi onabamagani8i8agobanen. Anodaganag dac ki aiamie8ag 8ina8a odji, acitc ogi samina8an.
Eckam dac a8iagog ogi ani teb8etana8a Kije Manidon odikido8ini. Eckam dac ki ani kitci mane8ag ka teb8etamo8adj Jerusalem odenakag. Kitci mane Coda8inni aiamie ogimag ke8ina8a ogi ani teb8eta8a8agoban Jesosan.
Ka takonagani8igobanen Stepan (Étienne)
Stepan ogi kitci ca8enimigon Kije Manidon. Ogi minigon macka8izi8ini kidji mamada8izidj acitc ka mamakadendag8anigin kegonan kidji todagin. Nandam dac Coda8innig ka8in ododji 8i nda8enimasi8a8an Stepanan. Pejig Coda8inni aiamiemigi8amini iji tibendagozi8agoban, “8eckadj ka tibenimagani8i8agobanen anokitage8innig aiamiemigi8am,” mi e ijinikadenigobanen. Igi8e dac Coda8innig Sinen (Cyrène) odena acitc Aleksandania (Alexandrie) odena odji8agoban. Igi8e dac, acitc ke8ina8a kodagiag Coda8innig, Silisia (Cilicie) aki acitc Eja (Asie) aki ka odose8adj, kakina ki pija8ag kidji k8ag8e cagozoma8adjin Stepanan. 10 Mino Manidon dac ogi 8idjiigon Stepan kidji kitci kagita8edj. Ka8in dac Coda8innig ododji kackitosina8a kidji cagozoma8adjin. 11 Midac ogi kijika8a8an nandam naben kidji ikidondjin: “Nigi noda8anan aa nabe e manazomadjin Moisan acitc Kije Manidon.” 12 Midac igi8e Coda8innig ka iji kackito8adj kidji 8ikobina8adjin kakina a8iagon, acitc Coda8innin ka niganizindjin, acitc Coda8inni kikinoamage8innin. Ogi pi takona8an Stepanan, midac ka iji iji8ina8adjin ka iji ma8adjiidindjin Coda8inni kitci aiamie onakonige8innin. 13 Ogi pidji8ina8an acitc nandam naben kidji kagina8ickindjin, e ikidondjin: “8aa nabe kabe omamanazodan kitci aiamiemigi8amini Kije Manidon ka tibendamindjin acitc dac Mois odinakonige8ini. 14 Nigi noda8anan e mikomadjin Jesosan, Nazaret ka odosendjin, e ikidodj kidji pigobidondjin oo kitci aiamiemigi8amini acitc kidji adjitondjin ijitcige8inan Mois kagi minigo8ak,” ki ikido8ag. 15 Kakina igi8e kitci aiamie onakonige8innig 8e8enda ogi kijigabama8an Stepanan. Midac maia ajenin ka ijig8endjin ka ani ijina8a8adjin.