7
Stepan ka kagik8egobanen
Coda8inni aiamie ogima ma8adji ka niganizidj ogi inan Stepanan: “Teb8e na ii ka ikido8adj?”
Stepan dac ogi nak8e8ajian: “Nidjiki8eg acitc kitci anicinabeg, ndotaocik. Kije Manido ka kitci icpendagozidj ogi todan kidji 8abamigodjin Abanaaman (Abraham), 8eckadj kikitci anicinabeminabanin, meg8adj Mesopotamia (Mésopotamie) aki ka tajikenipanin, ab8amaci Aran (Haran) odenag ka nda tajikendjin. Kije Manido dac ogi inan Abanaaman:
‘Nagadan kidaki acitc nagajik kitcina8emaganag.
Ijan dac pakan akikag ke 8abadainan,’Genèse 12.1
ki ikido. Abanaam dac ogi nagadan Kaldea8innin (Chaldéens) odakimini, kidji nda tajikedj Aran odenag. Apitc Abanaam odadaman ka nibondjin, Kije Manido ogi ijinija8an Abanaaman ooma nogom ka iji tajikeieg. Ka8in dac Kije Manido ododji minasin Abanaaman oo akini, ka8in 8a8adj pejigotibaigan inigik. Misa8adj dac Kije Manido ogi inan kidji minadjin akini, 8in kidji tibendamindjin acitc odabinodjijimini, ega dac 8a8adj maci Abanaaman egi odabinodjijimigobanen. Mi oo Kije Manido ka inadjin:
‘Kidabinodjijimag kada tajike8ag pakan akikag,
kada pi8ide8i8ag.
A8iagon dac iima oga nanekadjiigo8an.
Nio midasomidana8e (400) pibon inigik
oga tibenimigo8an ini a8iagon.
Nin dac niga tibakonag ini8e ke todago8adjin.
Apitc ki ick8a iji8ebanig,
kidabinodjijimag oga kackitona8a kidji nagadamo8adj ii akini.
Midac ooma niga pi nda aiamitagog,’Genèse 15.13-14; Exode 3.12
ki ikido Kije Manido. Kije Manido dac nakomo8ini ogi minan Abanaaman, e inakonigedj ockina8esan panima kidji pak8ej8agani8indjin kidji 8abadjigadenig ii nakomo8ini egi odapinigadenig. Midac apitc Abanaam ka og8izisidj Aisikan (Isaac), ogi pak8ej8an apitc e nianeniogonaganig ka odjitcisenig. Aisik acitc ogi pak8ej8an og8izisan Tcekapan (Jacob). Midac ka toda8adjin Tcekap kakina og8izisan, 8ina8a ka midatcin acitc niji8agobanen 8eckadj kikitci anicinabeminabanig.”
“Kegapitc Tcekap og8izisan ogi odenima8an ocimeji8an, Josepan ka ijinikazondjin. Ki ada8e8ag dac kidji tibenimagani8indjin kidji anokitagendjin 8edi Idjip (Égypte) akikag. Kije Manidon dac ogi kana8enimigon. 10 Ogi ijiigon ega kidji nigodidj Josep, misa8adj e mamida8endjigegobanen. Ogi minigon acitc kidji kagita8endag acitc kidji min8abamigodjin Panaon (Pharaon), Idjip aki kitci ogiman. Midac Panao ogi kitci ineniman ini Josepan, acitc ogi minan kidji nagadjitondjin Idjip akini acitc kakina ka tibendag. 11 Kegapitc kakina Idjip aki acitc Kenan (Canaan) aki ki kitci pakadani8an. Ka8in kegon ki nta8igisinon, acitc ki kitci mamida8endjige8ag kakina a8iagog. Ka8in ododji aiasina8a ke midji8adj 8eckadj kikitci anicinabeminabanig. 12 Apitc dac Tcekap ka nodagedj egi naatcigadenig acitc e tag8anig midjimini 8edi Idjip akikag, mi 8edi nitam ka ijinija8adjin og8izisan, 8ina8a 8eckadj kikitci anicinabeminabanig. 13 Apitc mina8adj ejandjin, Josep ogi todan kidji nisida8inagodjin o8idjiki8en. Midac Panao ka odji kikenimadjin Josepan otcina8emagani. 14 Midac Josep ogi ijinija8an a8iagon kidji nadji8inandjin odadaman Tcekapan acitc kakina otcina8emaganan, kidji pi nda tajikendjin Idjip akikag. Nij8asomidana acitc nanan (75) taci8agoban igi a8iagog ka nadji8inagani8i8adj. 15 Tcekap dac teb8e ki ija Idjip akikag, mi iima ka iji nibo8adj Tcekap acitc 8eckadj kikitci anicinabeminabanig. 16 Apitc pepejig ka nibo8adj, ki iji8idjigadeni o8ia8i8a 8edi Kenan (Canaan) akikag, Cekam (Sichem) odenag. 8ibabikiniganikag dac ki iji atcigadeni8agoban. Abanaam dac kagi kicpinadogobanen ii 8ibabikinigani e minadjin conian Emoran (Hémor) og8izisini.”
17 Stepan ki ikido kiabadj: “E ick8a mane pibonaganig, eckam ki ani kitci mane8ag Israel a8iagog, 8eckadj kikitci anicinabeminabanig, 8edi Idjip akikag. Ki ani peconag8anogoban kidji iji8ebanig kagi inagobanen Kije Manido Abanaaman. 18 Kegapitc dac kodag a8iag kitci ogima8igoban Idjip akikag, ega egi nodagegobanen a8eneni8an ini Josepan. 19 Ogi 8agackibinan 8eckadj kikitci anicinabeminabanin acitc ogi kodagian, e kadjinija8adjin kidji naganandjin otcidjicimini pinici kidji nibondjin ini tcidjican. 20 Midac ii apitc kagi nta8igigobanen Mois, e kitci minozidj. Nisokizis ki taji nta8igiagani8i onigiigon omigi8aminikag. 21 Apitc dac ag8adjik ka asagani8idj, Panao odanisan ogi mika8an. Ogi nta8igian dac omigi8amikag, tabickotc pejig8an 8in og8izisan e inenimadjin. 22 Igi8e dac Idjip akikag ka tajike8agobanen ogi kikinoama8a8an Moisan kakina eji kikendamo8agobanen. Ki kitci macka8izi dac Mois ka ikidodj acitc ka ijitadj.”
23 “Apitc Mois ka nimidana8e (40) pibon8ezidj, ki inendam kidji nda 8abamadjin otcina8emaganan, Israel a8iagon. 24 Ogi 8abaman e taji manenimagani8indjin pejig Israeli8innin. Ogi 8idjian, midac ka iji nisadjin ini ka manenimi8endjin, Idjip ka odjindjin. 25 Mois ogi ineniman otcina8emaganan kidji nisidotamindjin Kije Manidon kagi pidjinijaogodjin kidji pi 8idjiadjin kidji gi ojimondjin adi eji kodagitonipanin. Ka8in dac ododji nisidotagosin. 26 Mina8adj e kijeba8aganig Mois ogi 8abaman nijin Israel a8iagon e migadindjin. Ogi k8ag8e 8idjian kidji koki mino 8idji8idindjin, e ikidodj: ‘Kidiji 8idjiki8edim! Adi dac 8edji migadieg?’ 27 8aa dac ka manenimadjin kodagian ogi ta8i8ebinan Moisan. Ogi inan dac: ‘A8enen kagi pagidinik kidji ogima8ian acitc kidji tibakonijiag? 28 Kiga nisijinan na tabickotc pejig8an onago kagi nisadj aa Idjip a8iag?’ 29 Apitc Mois ka noda8adjin e ikidondjin, ki ojimo, e nagadag Idjip akini. Midian akikag ki inadjige ega eji kikenimagani8ipan. Meg8adj iima ka tajikedj, ki niji8an og8izisan.”
30 “Apitc nimidana (40) taso pibon ka tajikegobanen iima Midian akikag, nigodin pig8adakamigokag tegoban Mois, pecodj pik8adinakag Sinai ka ijinikadenig. Ogi odji 8abaman dac pejig ajenin ickodekag, kibisatigon e taji piskanenigin. 31 Ki kitci mamakazabamogoban, na8adj dac pecodj ki nda inabi. Mois dac ogi noda8an ka Tibendjigendjin e ikidondjin:
32  ‘Nin Abanaam (Abraham), Aisik (Isaac) acitc Tcekap (Jacob) Okije Manidomi8an.
8eckadj kikitci anicinabemi8abanig nigi icpenimigobanig.’Exode 3.6
Mois ki kitci ninigicka epitci segizidj, acitc ki kotadjigoban kidji inabidj. 33 Ka Tibendjigendjin dac ogi igon:
‘Kitakizinen! Kitcit8a8an mega aki taji ka iji naniba8ian.
34  Nigi 8abadan adi eji nanekadjiagani8i8adj nidanicinabemag
8edi Idjip akikag.
Nigi noda8ag e ma8i8adj.
Nigi pija dac ooma akikag kidji pi nda ag8acimag8a.
A8isa Mois, kiga koki ijinijaon 8edi Idjip akikag,’Exode 3.5-10
ogi igon.”
35 “8aa Mois mi 8aa pejig8an nabe ega ka 8i nda8enimigopanin Israel a8iagon, acitc ka igopanin: ‘A8enen ka pagidinik kidji ogima8ian acitc kidji tibakonijiag?’ Mi 8aa Mois Kije Manidon kagi pidjinijaogodjin kidji ogima8idj acitc kidji 8idjii8edj, e abadjiadjin ajenin kidji aiamiandjin Moisan. Mi ini ajenin kagi 8abamadjin Mois iima kibisatigokag ka taji piskanenipanin. 36 Mi 8aa Mois ka mamada8izidj acitc ka kitci mamakadendag8anigin kegonan ka todag kidji gi sagidji8inadjin Israel a8iagon Idjip akikag. E mamada8izidj, ogi 8idjian kidji ajo8agamendjin kitcigamini, ‘Misko kitcigami’ ka ijinikadenig, acitc kidji pimadjiondjin pig8adakamig nimidana (40) pibon inigik. 37 Mi 8aa Mois ka inadjin Israel a8iagon oo8eni:
‘Kije Manido kiga ijinijaamago8a niganadjimo8innin,
tabickotc nin kagi pidjinijaojidj.
Kina8a ka inakanezieg kada inakanezi,’Deutéronome 18.15
ki ikido. 38 Mi 8aa Mois ke8in ka tepan e ma8adjiidi8apan 8eckadj kikitci anicinabeminabanig pig8adakamigokag. Ajenin ogi aiamiigon 8edi Sinai pik8adinakag. Kije Manidon ogi minigon inakonige8inan, kagige ke tag8anigin, kidji minigo8ag.”
39 “Ka8in dac o8i ndota8asi8a8abanin 8eckadj kikitci anicinabeminabanig Moisan. Ka8in ododji nda8enimasi8a8an, acitc 8i koki ki8ebanig Idjip akikag. 40 Nigodin ogi ina8an Eranan (Aaron), Moisan oseezini: ‘Ojitamaocinam manidokanag kidji gi nosone8agid8a! Aa Mois nigi pi sagidji8inigonan Idjip akikag, ka8in dac nikikendasinanan adi ka ijadj,’ ki ikido8ag. 41 Midac ogi ojia8an manidokanan kidji icpenima8adjin, tabickotc mictozocan e ijinagozindjin. Midac ka iji nisa8adjin a8esizan kidji gi manadjia8adjin ini manidokanan. Ki kitci magoce8ag ka apitci kitci inenimidizo8adj egi ojia8adjin ini. 42 Midac Kije Manido ogi naganan, acitc ka8in ododji odjiasin kegapitc 8anagocan e icpenima8adjin. Mamidonendamok adi kagi ojibiigadenig niganadjimo8innig omazinaigani8akag:
‘Kije Manido ikido:
Kina8a Israel a8iagog!
Ka8in nin aa kagi iji icpenimeg 8edi pig8adakamig,
apitc ka pagidinigeieg ca8endjige8inan
acitc a8esizag kagi niseg8a,
nimidana (40) pibon meg8adj ka tajikeieg 8edi.
43  Kigi pabami8ina8a aa manidokan Molok (Moloch) onibagan
kidji gi nda aiamieieg iima,
acitc kigi pabami8ina8a o8anagociman
aa8e manidokan Repan (Rephan) ka iji icpenimeg.
Kigi icpenima8ag dac igi manidokanag kagi ojieg8a.
Midac ii odji, niga todan kidji iji8inigo8eg na8adj 8asag
apitc8in ka apisinag8ag Babilon (Babylone) odena,
ki ikido Kije Manido.’Amos 5.25-27
Mi ka ojibiigadeg.”
44 Stepan kiabadj ki ikido: “Meg8adj e tajike8agobanen pig8adakamigokag 8eckadj kikitci anicinabeminabanig, opaba kana8endana8agoban ako kitcit8a nibagani ke odji nag8anig Kije Manidon e paba 8idjiogo8adjin tajigotc eji tajike8agobanen. Ii dac nibagani, Kije Manido ogi inabanin Moisan adi ke ijitondjin. Mois dac ogi ojitonagoban maiagotc adi kagi inagani8idj. 45 Mina8adj dac, Tcaco8a (Josué) ogi iji8inan 8eckadj kikitci anicinabeminabanin kodagian ka inakanezindjin a8iagon odakini. Midac ka iji pidige8adj acitc Kije Manido ogi madjinija8an ini kodagian ka inakanezindjin a8iagon. Apitc ka pidige8adj iima ocki akikag, ogi madjidona8a ii kitcit8a nibagani, 8eckadj okitci anicinabemi8akag kagi odinamo8adj. Pinici kidji ani ogima8idj David ki abadan ii nibagan. 46 Kije Manidon okitci min8enimigogobanin aa David. Ogi k8ag8edjiman dac Kije Manidon kidji gi ojitodj kitci aiamiemigi8amini, taji kegi tendjin apanigotc, 8in Tcekapan (Jacob) kagi manadjiigondjin 8eckadj. 47 Anic dac Sanamo (Salomon) 8aa ka ojitogobanen kitci aiamiemigi8amini.”
48 “Ka8in dac ma8adji ka icpendagozidj Kije Manido iji tajikesi migi8amini naben kagi ojitondjin. Mi oo ka ikidogobanen pejig niganadjimo8inni:
49  ‘Ka Tibendjigedj ikido:
8ak8ig nidiji tanabinan e ogima8ian.
Akikag dac nitaji an8esidonan nizidan.
Adi kegi ijinag8ag migi8am 8i ojitamaojian?
Ataji ke iji an8ecimono8an?
50  Kana 8in nin kagi ijito8anin ini kakina kegonan?
ikido ka Tibendjigedj.’Ésaïe 66.1-2
Mi mezinadeg.”
51 Stepan ki ikido kiabadj: “Kina8a Coda8innig ka niganizieg! Kikitci cibictig8anem! Kidana8enima8a Kije Manido kidei8akag. Ka8in kinadota8asi8a8a apitc anim8edj. Ka8in 8ikad ki8i ndota8asi8a8a Mino Manido e aiamiigo8eg. Mi gotc maia 8eckadj kikitci anicinabemi8abanig enendagozieg. 52 8eckadj kikitci anicinabemi8abanig ogi k8ag8e nisa8an kakina niganadjimo8innin ka pi pimadizindjin. 8eckadj igi niganadjimo8innig ki nigani tibadjimo8agoban pejig a8ian kidji pijandjin e k8aiakozindjin. Aja dac ki tag8icin. Kina8a dac kigi mamijima8a acitc kigi nisa8a. 53 Kije Manido kigi minigo8a inakonige8inan, ajenig kagi pido8adjin, 8e8enda kidji pimadizieg. Ka8in dac maci kinosoneasina8an.” Mi ka ikidodj Stepan.
Stepan ka nibodj
54 Apitc Coda8inni kitci aiamie onakonige8innig ka noda8a8adjin Stepanan e ikidondjin ono anim8e8inan, ki kitci nickadizi8ag. Ki mamad8eabideta8ag epitci na8eigo8adjin Stepanan. 55 Stepan dac 8in okigickagogoban Mino Manidon. Ki inabi 8ak8ig acitc ogi 8abadan Kije Manidon odicpendagozi8ini. Ogi 8abaman Jesosan e naniba8indjin Kije Manidon okitcinikinikag. 56 Ki ikido dac: “Inabiok! Ni8abadan 8ak8ig e ceteg. Ni8abama Jesos, Ka pi Anicinabe8iidizodj, e naniba8idj Kije Manido okitcinikikag!” mi ka ikidodj.
57 Apitc ka nodamo8adj ka ikidondjin, ki kitci pibagi8ag acitc ki kibitendizo8ag, midac kakina ka iji ipaidi8adj Stepanikag. 58 Ki sagidjidabi8ag ag8adjik odenakag, midac ka iji pabim8asinaa8adjin. Igi8e kagi kagina8icki8adj e inactaona8adjin Stepanan, ke8ina8a 8edi te8agoban. Ki kitcikonae8ag opizika8agani8an, midac pejig naben ka iji mina8adjin kidji kana8endamindjin. Saul ijinikazogoban aa nabe. 59 Stepan ki aiamie meg8adj e taji pabim8asinaagani8idj: “Jesos ka Tibendjigean! Odapin nidjitcagoc!” 60 Ki nibak8i. Midac ki kitci pibagi: “Ka Tibendjigean! Kasiamaok ii ka iji patadi8adj.” Apitc Stepan ka ick8a ikidodj ii, mi ka iji nibodj.