8
1-2 Saul dac ogi min8abadan e nisagani8indjin Stepanan.
Saul onanekadjian ka teb8etamindjin
Nandam nabeg ka teb8eta8a8adjin Kije Manidon ogi naatona8a Stepanan o8ia8ini, e kitci ma8i8adj. Mi gotc ii pejig8an ka kijigag, Coda8innig ki madjita8ag kidji kitci nanekadjia8adjin ka teb8etamindjin 8edi Jerusalem odenag. Ogi kitci mamida8ia8an. Kakina ka teb8etamo8adj ki ojimo8ag, pepakan e ipai8e8adj Coda (Judée) acitc Samani (Samarie) akin. Mi eta Anodaganag ka8in odji ojimosi8ag.
Saul dac 8in ogi kitci k8ag8edjiton kidji 8anadjiadjin ka teb8etamindjin. Ki paba papidige migi8amikag, e sagidjidabanadjin naben acitc ik8e8an ka teb8etamindjin kidji takonadjin.
Pilip (Philippe) kagik8e Samani (Samarie) akikag
Adigotc ka paba ija8adj ka teb8etamo8adj, ki tibadjimo8ag min8adjimo8ini. Pilip, 8aa pejig ka nij8atci8apan ka onabamagani8i8apan, ki ija ka niganendag8anig odenani Samani akikag, acitc ki kagik8e 8edi e mikomadjin ini8e Kije Manidon kagi ikidondjin kidji pidjinija8andjin. A8iagog 8edi ka tajike8adj ogi noda8a8an Pilipan e kagik8endjin acitc ogi 8abama8an e mamada8izindjin. Kakina 8e8enda ogi ndota8a8an adi ekidondjin. Kitci mane a8iagog okigickago8agoban madji manidon. Pilip dac ogi kigean, e sagidjinija8adjin ini madji manidon. Ki kitci pibagi8an madji manidon apitc ka sagidjinija8agani8indjin. Mane ogi kigean Pilip ega ka mazikandjin acitc ka makizindjin. Midac kakina a8iagog iima odenakag ki kitci min8endamog.
Tegoban iima odenakag pejig mandoke8inni, Simo e ijinikazogobanen. Ab8amaci tag8icinindjin Pilipan, aa nabe ogi kitci mamakadenimigobanin ini8e Samani ka tajikendjin, e kackitodj kidji mamada8izidj. Ki ikidogoban e kitci apitendagozidj. 10 Kakina a8iagog, ega teb8e ka kitci apitendagozi8adj acitc ma8adji ka kitci apitendagozi8adj, ogi ndota8a8an adi Simon ekidondjin. “Ka kitci macka8izidj” ijinikanagani8igoban, acitc ikidonani8anogoban: “Kije Manidon ogi minigon aa nabe kidji kitci macka8izidj.” 11 Kin8ej aja kitci mamakadenimagani8igoban, 8e8enda dac a8iagog onadota8a8agoban. 12 Apitc dac Pilip ka pi nda tibadjimodj Kije Manidon odogima8i8ini acitc Jesos Christan omacka8izi8ini, mane a8iagon ogi teb8etagon. Midac ka iji sigaadazo8adj, nabeg acitc ik8e8ag. 13 Ke8in Simo ogi teb8etan acitc ki sigaadazo. Simo ogi paba 8idji8an Pilipan. Ogi kitci mamakadendan dac e 8abamadjin Pilipan e mamada kackitondjin acitc ka mamakazinag8anigin kegonan e todamindjin.
14 Anodaganag kiabadj te8agoban Jerusalemikag. Ki nodage8ag dac Samani a8iagon egi teb8etamindjin Kije Manidon omin8adjimo8ini. Midac ogi ijinija8a8an Pienan acitc Johnan kidji nda 8abama8andjin Samani a8iagon. 15 Apitc ka ick8a tag8icino8adj Pien acitc John, ogi aiamietama8a8an Samani a8iagon ka teb8etamindjin kidji gi pidigeckagondjin Mino Manidon. 16 Ka8in mega maci Mino Manidon opidigeckagosi8abanin, ki motci sigaadazo8ag Jesosan ka Tibendjigendjin o8izoni e abadjitcigadenig. 17 Igi nijin Anodaganag ogi samina8an, midac ka iji pidigeckago8adjin Mino Manidon.
18 Simo ogi 8abaman Anodaganan e motci saminandjin a8iagon kidji pidigeckagondjin Mino Manidon. Ogi k8ag8e minan dac conian. 19 Ki ikido: “Minicik kenin ii macka8izi8in, a8enenigotc ke saminag kidji gi pidigeckagodjin Mino Manidon.”
20 Pien dac ogi inan: “Kiga 8anadjiigo kin acitc kiconiam, egi inendaman e kackito8an kidji kicpinado8an Kije Manido oca8endjige8in! 21 Ka8in kikackitosin kidji ijitaian oo Kije Manido omikimo8in. Kije Manido mega ki8abamig ega e k8aiakodeean. 22 An8endizon dac egi kitci madji midonendaman. Aiamitao ka Tibendjigedj, kidji gi kasiag adi ka iji mamidonendaman. 23 Kikikenimin mega e kitci sogi odendaman. Epitci patado8inni8ian, ka8in ki8i ponitosin.”
24 Simo ki nak8e8ajit8a: “Kina8a aiamieok ka Tibendjigedj nin odji, ega kidji iji8ebizian ka ikido8an.”
25 Pien acitc John ogi 8idama8a8an a8iagon adi Jesosan ka iji 8abama8adjin ejitandjin acitc adi ka ikidondjin. Midac ka ani ki8e8adj Jerusalemikag. E ani cabocta8eckamo8adj Samani akini, mane odenajicikag ki iji paba tibadjimo8ag min8adjimo8ini.
Pilip odaiamian pejig naben e kitci apitendagozindjin
26 Pilip ogi igon ka Tibendjigendjin odajenimini: “8aiej abitakijigag, ijan Jerusalem mikana, Gaza odena ka ijinikadeg ka odji pinazi8ejimog,” ogi igon. Ii mikana ka8in aja kitci abadasinon. 27 Teci8ag Pilip ki niza8i kidji madjadj. Mikanakag dac ogi nagicka8an pejig naben Etiopia (Éthiopie) aki e odosendjin. Kitci apitendagozigoban 8aa nabe, mi 8aa ka nagadjiadjin ogimak8en kakina oconiamini 8edi Etiopia akikag. Ki ijagoban Jerusalem kidji nda aiamiedj. 28 Aja dac pimi ki8ebaigoban, abigoban dac odabanikag. Opimi nabo8adanagoban mazinaigani kagi ojibiigendjin niganadjimo8innin Isaian (Esaïe). 29 Mino Manido dac ogi inan Pilipan: “Tcigidj ijan aa ka pimibaigodj, acitc 8idjio.” 30 Midac Pilip ki ipato tcigidj odabanikag, acitc ogi noda8an ini naben e nabo8adamindjin niganadjimo8innin Isaian omazinaigani. Pilip dac ogi k8ag8edjiman: “Kinisidotan na ekidomagag ka nabo8adaman?”
31 Ogi nak8e8ajian dac: “Adi kegi odji nisidotaman? Ninada8enima a8iag kidji 8idamaojidj adi ekidomagag!” Midac ogi k8ag8edjiman Pilipan kidji pozindjin acitc kidji 8idabimigodjin. 32 Mi oo8eni ka taji nabo8adamogobanen Kitci Mazinaiganikag:
“Tabickotc mantcenic ka iji8inagani8idj kidji nda nisagani8idj,
mi ka ijinagozidj,
acitc tabickotc mantcenices ega ka kidodj e kackibanagani8idj,
ka8in kegoni odji ikidosi.
33  Ki tabasenimagani8i, acitc ka8in k8aiak odji toda8agani8isi.
Ka8in kadagi mikomagani8isi8an odanike ojisan.
Aja mega apan ki ick8aseni opimadizi8in akikag.”Ésaïe 53.7-8
Mi ka nabo8adag.
34 8aa dac nabe ogi inan Pilipan: “A8eneni8an 8aa niganadjimo8inni ka mikomadjin? 8in na tibina8e ka mikomidizodj, kek8an kodag a8ian ka mikomadjin?” 35 Midac Pilip ka iji tatibadjimodj min8adjimo8ini. Ogi mikoman Jesosan, e odji madjitadj iima ka iji nabo8adjigadenigobanen Kitci Mazinaigani. 36 Meg8adj e pimibaigo8adj mikanakag, ogi ani oditana8a eji tag8anig nibini. 8aa nabe ki ikido: “Inabin! 8adan ii nibi! Teb8e ni8i sigaadazonan! Tag8an na kegon kidji gi nagabinigo8an?”
[ 37 Pilip dac ogi inan: “Kicpin enigokodeean teb8etaman, kigagi sigaadazonan.”
Ki nak8e8ajit8a dac: “Niteb8eta8a Jesos Christ, mi aa8e Kije Manido Og8izisan.”]
38 Midac 8aa nabe ki kibitcibaigo. Pilip acitc 8aa nabe midjinijin ki pakobi8ag, midac Pilip ogi sigaada8an ini naben. 39 Apitc ka ag8azi8adj, Mino Manido ogi madji8inan Pilipan. Ka8in mina8adj 8ikad 8aa nabe ododji 8abamasi8an Pilipan. Ki ki8e dac 8aa nabe e kitci modjigendag. 40 Kitata Pilip ogi odji pabiziskendan kitci odenag Azot (Azote) ka ijinikadenig e tegobanen. Ki odji madja Azot odenani, midac Sesani (Césarée) odenag ki ija, e paba tatibadjimodj min8adjimo8ini kakina odenajican ka ani 8abadagin.