9
Ka madjitagobanen Saul kidji teb8eta8adjin Jesosan
Ii apitc 8edi Jerusalem Saul kiabadj ogi kitci k8ag8edjiton kidji segiadjin ini8eni8an ka teb8eta8andjin ka Tibendjigendjin, e inapanin kidji nisadjin. Kegapitc ogi nda 8abaman Coda8inni aiamie ogiman ma8adji ka niganizindjin. Ki a8i k8ag8ed8e kidji ojitama8agani8idj ojibiiganan kidji gi iji8idodjin 8edi Coda8inni aiamiemigi8aman Damas odenag ka tag8anigin. Ki k8ag8ed8e kidji pagidinagani8idj 8edi Damas kidji paba nanada 8abamadjin a8iagon Jesosan ka nosone8andjin. Kicpin dac mika8adjin iima, oga takonan acitc oga pidji8inan Jerusalemikag, naben kek8an ik8e8an.
Midac Saul ki ija 8edi Damas. Apitc e ani pec8abadagiban ii odenani, kitata 8ak8ig ki odateniban e 8akaiatenig 8ajagam 8inikag. Saul ki pagicin motakamig. Ogi noda8an dac a8ian e igodjin: “Saul! Saul! Adi 8edji nanekadjiijian?”
Saul ki ikido: “Ka Tibendjigean! A8enen kin?”
Ogi igon dac: “Nin Jesos, nin aa ka k8ag8e nanekadjiadj. Pazig8in dac, acitc a8i ijan 8edi odenag. Kiga 8idamago dac adi panima ke todaman,” ogi igon.
Nabeg ka paba 8idji8a8adjin Saulan ki kibisika8ag. Ka8in ododji kackitosina8a kidji anim8e8adj, epitci kitci segizi8adj. Ogi noda8a8an a8ian, ega dac a8ian e 8abama8adjin. Saul ki koki pazig8i. Ki pakada8abi, ka8in dac odji 8abisi. Panima dac o8idji8aganan ogi sagindjinigon. Midac ka iji iji8inigodjin 8edi Damas. Nisokajik Saul ka8in odji 8abisi, acitc dac meg8adj ii, ka8in ki 8isinisi acitc ka8in ki minik8esi.
10 8edi Damas odena, pejig aa8e ka teb8eta8agobanen Jesosan, Ananias ijinikazogoban. Ki ijinam, ka Tibendjigendjin e igodjin: “Ananias!”
Ananias ki nak8e8ajit8a: “Ka Tibendjigean! Kinadotaon!”
11 Ka Tibendjigendjin ogi igon: “Pazig8in, ijan iima mikanakag ‘Ka k8aiakojimog’ ka ijinikadeg. Aa dac nabe Codas ka ijinikazodj omigi8amikag iji pidigen. Iima dac nanada kikenim pejig nabe Saul e ijinikazodj, Tasis (Tarse) odena e odjidj. Mi iima nogom e taji aiamiedj. 12 Aa dac Saul ki ijinam, e odji 8abamadjin naben Ananias e ijinikazondjin, e pi nda 8abamigodjin acitc e saminigodjin, mina8adj kidji koki 8abidj,” ogi igon.
13 Ananias dac ogi nak8e8ajian: “Ka Tibendjigean! Mane a8iagog nigi mikodamagog ini naben. Ki 8idamage8ag dac egi madji toda8adjin kidanicinabeman 8edi Jerusalem. 14 Ki pija dac ooma Damas. Coda8inni kitci aiamie ogiman ogi pagidinigon kidji takonadjin a8enenigotc e teb8etaok.”
15 Midac ka Tibendjigedj ogi inan Ananiasan: “A8i ijan! Nigi onabama Saul kidji ijitadj mikimo8ini e kitci apitendag8anig. Niga paba mikomig, kidji odji kikenimijindjin ega ka Coda8inni8indjin acitc kitci ogiman acitc Israel a8iagon. 16 Nin dac niga 8abadaa adi inigik panima ke kodagitodj nin odji,” ki ikido.
17 Midac Ananias ki ija Codasan omigi8aminikag. Ogi saminan Saulan acitc ki ikido: “Nidjiki8e Saul! Ka Tibendjigedj nigi pidjinijaog, mi aa8e Jesos kagi 8abamadj mikanakag apitc ka pijaian ooma. Nigi pidjinijaog mina8adj kidji pi nda koki 8abiinan, acitc kidji pidigeckaok Mino Manido,” ki ikido. 18 Teci8agigotc, mi maia kigoz onaagai ka ijinag8anig kegoni e odagodenig ockijigokag, acitc ki koki 8abi. Midac Saul ki pazig8i acitc ki sigaadazo. 19 Apitc ka ick8a 8isinidj, ki ani koki macka8izi.
Ka kagik8edj Saul Damas odenakag
Saul 8enibik ogi 8idji tajikeman ka teb8etamindjin iima Damas. 20 Teci8ag Coda8inni aiamiemigi8amikag ki odji madjita kidji paba kagik8edj, e mikomadjin Jesosan. Ki ikido: “Jesos mi ini Kije Manido Og8izisan!”
21 Kakina a8iagog ka noda8a8adjin ogi kitci mamakadenima8an. Ki ikido8ag: “Mi 8aa pejig8an nabe ka k8ag8e nisapanin ka teb8eta8andjin Jesosan 8edi Jerusalemikag! Kana odji pijasiban ooma kidji pi nda takonadjin ka teb8etamindjin e 8i iji8inadjin kitci aiamie ogimakag?”
22 Midac Saul eckam ki ani macka8endag8ani okagik8e8in. 8edjidagotc ki 8abadai8e mi ini Jesosan Kije Manidon kagi ikidonipanin kidji pidjinija8andjin. Ok8ina8i iji nak8e8ajiigobanin dac kakina Coda8innin iima Damas ka tajikenipanin. 23 Maneogon dac ick8a ii, Coda8innig ki ma8adjiidi8ag e 8i k8ag8e nisa8adjin Saulan. 24 Ogi nagadjitona8an dac kitci ick8ademan ii odenakag kabe kijik acitc kabe tibik, ega kidji gi sagaamindjin. Saul dac ki nodage e 8i nisigodjin. 25 Meg8adj dac e tibikanig Saul o8idji8aganan ogi 8idjiigon kidji sagaag iima odenakag, e pajidabikenigodjin odena 8akaak8aiganikag pidigamig 8adabi8ajikag.
Saul Jerusalem odenag ija
26 Saul dac ki ija 8edi Jerusalem. Ogi k8ag8e 8idji8an ka teb8etamindjin, ke8in kidji iji acidagimagani8idj. Kakina dac ogi kosigon. Ka8in mega ododji ketcinamenimasi8a8an e teb8etamindjin ke8in nogom. 27 Banabasan (Barnabas) dac 8in ogi teb8etagon. Ogi 8idjiigon, e iji8inigodjin Anodaganikag. 8in dac Banabas ogi tatibadjimota8an ini Anodaganan Saulan egi 8abamandjin ka Tibendjigendjin mikanakag, Damas ka ani ijandjin, acitc ka Tibendjigendjin egi aiamiigodjin. Ogi tatibadjimota8an dac acitc Saulan egi kitci macka8izindjin kidji kagik8endjin e mikomandjin Jesosan 8edi Damas. 28 Midac ka iji teb8eta8agani8idj Saul, acitc ka iji 8idji8adjin ka teb8etamindjin. Mizi8e Jerusalem odenakag ki paba ija, e mikomadjin Jesosan, ega e cag8enimodj. 29 Mojag ogi aiamian Coda8innin, Kanek (Grec) ka ijigij8endjin, e k8ag8e cagozomadjin. Midac ogi k8ag8e nisigon. 30 Apitc dac ka teb8etamindjin ka nodagendjin, ogi iji8ina8an Saulan 8edi Sesani (Césarée) odenag. Midac iima ka odji madjinija8agani8idj kidji ajo8agameckadj 8edi Tasis (Tarse) odenag kidji ijadj.
31 Midac ii apitc kakina ka teb8etamo8adj 8edi Coda (Judée), Galilee, acitc Samani (Samarie) akijican ki mino pimadizi8ag, ega aja e nanekadjiagani8i8adj. Ki k8aiak8adizi8ag, e kitcit8a8ina8adjin ka Tibendjigendjin. Ki ani macka8izi8ag dac acitc ki ani kitci mane8ag, Mino Manidon mega o8idjiigo8abanin.
Ka kigedj Eneas (Enée) 8edi Lida (Lydda) odenag
32 Pien ki kitci paba ijagoban. Nigodin dac ogi ndaodeoman Kije Manidon odanicinabemini 8edi Lida (Lydda) odenag ka tajikendjin. 33 Iima ogi nagicka8an pejig naben, Eneas (Enée) e ijinikazondjin, e makizindjin. Aja nianenio (8) pibon inak8icinogoban iima ka tesinigadenig nibe8ini. 34 Pien ogi inan: “Eneas! Jesos Christ kikigeig. Pazig8in acitc ma8adonan kinibe8in!” Eneas dac ki pazig8i teci8agigotc. 35 Kakina igi8e ka tajike8apan Lida odenakag acitc ka iji nabagakamigag Saron akig, ogi 8abama8an. Kakina dac a8iagog ogi odji teb8eta8a8an ka Tibendjigendjin.
Koki pimadizi Tabita (Tabitha) 8edi Joppa odenag
36 8edi dac Joppa odenag, tajikegoban pejig ik8e e teb8etag, Tabita ijinikazogoban. Kanek ka ijigij8enani8ag, Dokas (Dorcas) ijinikazogoban aa ik8e, mi oo8e e ikidomagag “8a8ackeci.” Kabe ogi mino toda8an a8iagon, acitc ogi nta 8idjian ka kidimagizindjin. 37 Meg8adj dac Pien e paba tegobanen 8edi Lida odenag, Tabita ki kitci akozi, midac ka iji nibodj. Ki kizisibadjigadeni o8ia8, midac ka iji atcigadenig icpimisagog pejig pakesagakag.
38 Lida odena peco8an Joppa odenakag. Apitc dac igi8e ka teb8etamo8adj iima Joppa odenag ka nodage8adj Pienan e tenigobanen 8edi Lida odenag, ogi ijinija8a8an nijin naben kidji nadji8inagani8indjin Pienan. Ogi ina8an: “8ibadj, 8idjiocinam!” 39 Teci8ag Pien ogi 8idji8an ini naben. Apitc ka tag8icig, ki iji8inagani8i icpimisagog. Kakina ka pejigo8adj ik8e8ag ki 8akanigaba8i8ag Pienikag e kitci ma8i8apan. Ogi 8abadaa8an kagi ojitonigobanen Tabitan pabagi8anan acitc pizika8aganan meg8adj kiabadj e pimadizinigobanen. 40 Pien dac ogi sagidjinija8an kakina a8ian. Ki nibak8i dac e aiamiedj. Midac ka iji inasamigaba8idj o8ia8inikag e ikidodj: “Tabita! Pazig8in!” Ki pakada8abi aa ik8e acitc ogi 8abaman Pienan. Midac ka iji 8anickabaniodj. 41 Pien ogi 8idjian kidji pazig8indjin. Midac ka iji nd8e8emadjin ka pejigondjin ik8e8an acitc kodagian Kije Manidon odanicinabemini. Ogi 8abama8an dac Tabitan e pimadizindjin! 42 Kakina a8iagog Joppa odenag ka te8adj ki nodage8ag. Mane dac ogi teb8eta8a8an ka Tibendjigendjin. 43 Pien kiabadj kin8ej ki tajike iima Joppa odenag. Ogi 8idji tajikeman pejig naben Simo ejinikazondjin, ka kijinatenipanin ako pack8eginon.