Pip Namp 2 Samuel
Angka atyetyart David-akert
Angka 2 Samuel alakenh aynteyel
Angka Samuel-wenh arlpenty-tangkwel ayntenh. Aleyan pwek atherr-anem, Namp 1-then Namp 2-then. Pip arlpenty-wety rernem atherrelew.
Atyetyart Saul-arl ahaperrew-wety, akngerr Judah-wenh-rnemel David-anem arrernew, atyetyart ranem ikwer-rnemew aneyew. Israel-wenh ingwer-rnemelan Saul-wenh alerikw arrernew itnan Ishbosheth, atyetyart ikwer-rnemewan aneyew. Rernemap werrenh aherrety 7-ew-atety.
Ikwer-penhan David-anem anenhew atyetyart ingkerrew. Rarl atyetyart anenheng-arey, ra apmer ingwer-areny-rnem-then irrentew, rernemarl ilkelhenh, aneyew apmer ikwerenh-itwew. Atyetyart mwerr-angkerarlap ran, INGKARTarl apentenh. Ranap anyent-ingerarl apmwelhelew. Artwa ingwer-wenh arelh ra inew. Rap INGKART-warl nyerrerremel angkew, rarl apmwelhelew, rap ikwer awakelhey-angenh. David-wenh alerikw-rneman awelhey-angenharl INGKARTew anew.
1
David-el aweyel, Saul-arl ahaperrew
Philistia-areny-rnem Israel-wenh-rnem-then atwerrenh, werrenh apwert Gilboa-itwew, Saul-arl ahaperrew ikwer-itwew.
Arlta ikwerel-antey David-rnem Amalek-areny-rnem-then werrenh arrpemarl apmer ingwer-itwew. Renh-rnemarl antengelew-penh, David-rnem alpew-anem apmer Ziklag-warl apal-antey. Arlta atherr-penh artwa akely-anem aremerrew Saul-rnem-they. Arnkwarl ilterrelhew-akert, akapwert-then ahernel artelhew, rarl angka apmwakert apetyew. Rap kwenerrey-alhew David-warl.
David-el ayernew, “Nthek-they ngan apetyew?”
Ra tyernew, “Ayengan apmer Gilboa-they anterrey-alhew, ahelarl atwerrew-they.”
“Nthakenh irrew? Ila atyeng!”
“Rernem ahawarr akngerr Israel-wenh-rnem wew ipmew pewenarrel. Ingwer-rneman arlperrty anterrerrew. Saul-then alerikw ikwerenh Jonathan-then ipmew atwew arrpemarl.” ...
11 David-el artwa ikwerenh-rnemel-then arnkwa ilterrew, rernemarl arlka apmwerreyelpew Saul-ew-then Jonathan-ew-then. 12 Rernemap artnew ingwelew-atety, amern-then arlkwey-angenh-anem. Rernem amperrngerrew Israel-wenh-rnemew, INGKART-wenh-rnemarl ilwernerrew. ...