2
Judah-areny-rnemel David arrerneyel, atyetyart aneyew ikwer-rnem
Ikwer-penh David-el INGKART ayernew, “Nthakenh irrem? Alpemang ayeng, aney-alpeyew, apmer anyent-itwew Judah-ampeny-itwew?”
INGKARTel tyernew, “Ya, alpa.”
David-el ayernew, “Apmer nthenh-warl?”
“Hebron-warl.”
Kel David alpew, aney-alpew-anem apmer ikwer-itwew. Akelty ikwerenh-atherr alpew ikwer-angkwarr; Ahinoam Jezreel-areny, Abigail Carmel-areny-then, inpertarl irrew Nabal-ew. David ikwerenh-rneman alpew arrpemarl ampangketyarr. Ingwer-rneman alpew tawen Hebron ikwer-warlarl, ingwer-rneman alpew apmer ingwer-rnem-warlarl arrer-antey arrpemarl ikwer-ampeny. Judah-areny-rnem akarrerrew-anem Hebron-itwew, David arrerneyew atyetyart ikwer-rnem, anter alip thelemel akapwert-warl, ikwer-rnem-wenh-angkwarr. ...
Israel-wenh ingwer-rnemel arrerneyel Ishbosheth atyetyart ikwer-rnemew
Ikwereng-arey Saul-wenh atyetyart ahawarrel, alerikw Ner-wenhel itnan Abner, ra akngetyew artwa anyent Ishbosheth apmer Mahanaim-warl. Ranap Saul-wenh alerikwarl. Abner-el renh arrernew atyetyart ingwer-rnemew: Gilead-areny-rnemew, Asher-areny-rnemew, Jezreel-areny-rnemew, Ephraim-areny-rnemew, Benjamin-areny-rnemew-then.
10 Ishbosheth ra 40-anem irrew, renharl atyetyart Israel-ew arrernew. Rap atyetyart anew aherrety atherrew-atety. Judah-areny-rnemelanap David-arl atyetyart arrernew ikwer-rneman. 11 Rap atyetyart anew aherrety 7 alkent 6-ew-atety Hebron-itwew. ...