Kiristoos Yisa Tarjamonnante Kinin Yittsaa Bhawloos
Qorontoos Eenana
Kinin Thaapoono Birono Warqanno
Ardinta
Bhawloos Barjosa dhacchintan upsinam workisana kinin yaayon makkansonam Epsoon katamante dahayse ko warqatinam Qorontoosir Barjodar woylamin qajaanana ki thaapade. Kinin thaapoonoar 47-50 levensa iintene. Misken ooninte dhacchintansa aapino hamin daa konin zaskenbee wosa dhaqidinam waadimadar hamin dhaa konin zaskenbeam kidi thaapidine. Bhawloossa Barjosa dhacchintan upsinam tarjansa gembho bhocchino Barjodar woylam qajabee kina goninka daabe zaskenamne. “Kiristooska” hamea upsea Barjodar woylamin qajaa kiam dhacchaa Imbabesana kisa dohon haalin goynam dhaana maasayse maasayse ko haapadhe.
Bhawloos birayse Qorontoos katamante kinin yeskoono Barjosa dhacchintan upsinam workisayse giyota lanso kinin yivonkane (Yi Waa 18:1-17). Bhawloos Sillaasbee Thimaatoosbe Moqodoonia peera kenin nivenam toolaate dahayse Aqilabee Bhirsqillabesana ki dhesimade. Kedi Bhawloosdettsi apala ooni jaagayse yisa dayntanna kenin haapenna, Bhawloosaar kembesana kinka dahaate Barjosa dhacchintan upsinam kida giye.
Sillaasbee Thimaatoosbe kenin nivon wodanka, Teselonqebee Beeriaber dohon yerinsa Bhawloosna ke giyade. Bhawloos kattsika Yesus Barjoyn qadhaa Kiristoos kinin dohonam giyte ki dahade. Qorontoosir dahaana Ayiwd eena ogo upsinam tiyma kenin garonna, Bhawloos Ayiwdtay hamma eenasa shaarinte yisa waadiman ki yedade (Yi Waa 18:6-7). Thoothino Barjodar woylamin ko qajade. Ayiwd eensa bukin raqinsa hayoa Qerisbhoos pir Barjodar woylamin ki qajade. Bhawloos arpi tabhi lankay Barjodar woylamin qajaanaam dhettsaate ogote ki kappade.
Bhawloos makkanson Epsoon katamante kinin dehenka Qelove oonin eenara nivaana eena Qorontoos misken ooninte palimebee edimebe konin dohonam kina ke giyade. Pir Qorontoosir Barjodar woylamin qajaana warqatka oysime kala kala oysayse Bhawlooskalanka malsi ke zagade. Kina dhalqinam maasana Bhawloos Qorontoosir Barjodar woylamin qajaanana birayse kena warqat ki thaapade.
Kaa mathaapaam raq oydidar kashana dandima ko dandime:
1. Nagaymakkobee Barjona gobshibe (1:1-9)
2. Qelove oonin eenara Bhawloosin qansonsa malsino (1:10–6:20)
a) Barjo eensa shaarinte dohon edimen goynsa (1:10-17)
b) Pakalmakkon goynsa (1:18–2:16)
c) Barjona waadadhayna eena goynsa (3:1-23)
d) Kiristoossa tarjamonnante yittsadhaana eena goynsa (4:1-21)
e) Barjo eenasa shaarinte dohon sharmucimakkon goynsa (5:1-13)
f) Kinka kinka qaashimadhen goynsa (6:1-20)
3. Qorontoosir Barjodar woylamin qajaanara nittsadhon warqatinsa malsino (7:1–16:12)
a) Keemon goynsa (7:1-40)
b) Galabee nathamobe goynsa (8:1–11:1)
c) Kinka miskenna bukadhenka zaskayno dambino (11:2–12:31)
d) Gonin hammo nashimmakkono (13:1-13)
e) Manpas Gazansa iminton goynsa (14:1-40)
f) Dembhira dhaabhadhen goynsa (15:1-58)
g) Bhawloosin qaaboono (16:1-12)
4. Macchin kiilimenbee nagaymakkonbe (16:13-24)
Mathaapinsa gembho bhocchino wosa dhaqidino wonin dehen waadimaka haapadha konin zaskenamne. Barjodar woylamin qajaana bhoccha zaskayno Kiristooska haali sada haapidi wo hanna, Manpas Gazano wosa iinte konin dohonna, haali daynta ko woam zaske (3:16-17; 6:11bee 19-20be). Ogo wodanka Qorontoos katamano siyamobee sharmucimakkokabe dhesimoono ko dahade. Barjodar woylamin qajidin naabenka aaninka ashkadhaa barjoasa gazan ooninte sharmucimakkon keda waadadhe. Bhawloos Barjodar woylamin qajaana Manpas Gazansa ooni kenin dohonna, tipa eedi kenin doadettsi ki bhocchisade.
1
Barjo qaabenka Yesus Kiristoos yisa tarjamonnante eelayse kinin yittsaa i Bhawloosbee wombanaasa Sostensbekalanka nittsadhoono warqannone. Qorontoos gidir dohon Barjosa misken ooninte Yesus Kiristooska gaza ke maate eldhayse gazisadhaana eenana, pir kembee wombesa Imba maataa Imbaa wontea Yesus Kiristoossa naabenam hamote ko hannaar dahayse eelayna eena wulna nittsadhoonone. Wosa Imbaa Barjobee Yesus Kiristoosbesa sunin imintonbee payyamonbe yena ko dee.
Bhawloos Barjoam Kinin Gobshoono
Barjo Yesus Kiristoosbar yeam nashayse kinin imon sunin imintonna rooro wul yennon goynka kiam ida gobshe. Yer wulka, dhalqin dhalqadhen wulbee dhesidin wulbe Kiristoos goynka yedi wodimbhidine. Kiristoos goynsa yena wonin giyoono tarjamono woylamin yennonte wocchimbhidine. Ogonante wosa Imbaa Yesus Kiristoossa may kisa nivintanam wozaka yenin toolenka, yekalanka Barjo imintonsa kala hattear joogehe. Wosa Imbaa Yesus Kiristoos kinin nivea rooroaka, yer siya yindar haapadhimina maatayse yenin doadettsi, macchinka yekka kidi yeam wocchinsayse gisha ki gishe. Naasa kintea, wosa Imbaa Yesus Kiristoosbesana kinka kalaa yenin maatoadettsi yeam eelaa Barjo kidi gon hamaane.
Barjodar Woylamin Qajayna Eenasa Shaarinte Edime Konin Zaskimoono
10 Imbanaanato, “Edime yennon shaarinte konin doamadettsi yedi wulatte kinka kinka kina ee hamayse qaabi kalaabee woylam kalaabeka wocchimbhayse dehee” hamayse wosa Imbaa Yesus Kiristoossa naabenka ida yeam miske.
11 Imbanaanato, yennon shaarinte paloyn dohonam inta Qelove zelen eenakalanka qansidine. 12 Ogono palonoar yedi yesa waa “Inta Bhawloossane”, waa “Inta Abhiloossane”, waa “Inta Bhethiroossane* Bhawloos “Bhethiroossa” yinin thaapenka, kisa naabenam Sooria Peen aponka “Keepa” hamayse ki thaapade. Pir 3:22bee, 9:5bee, 15:5bedar agaadettsi ki thaapade.”, waa “Inta Kiristoossane” yeda hame. 13 Ta Kiristoos edimidu? Inta Bhawloos masqalindar konngadhayse yena ziitadhidu? Yenin shiidhoono i Bhawloos naabenkaw? 14-15 Eedi hay ki hannaar, “Yedi Bhawloos naabenka ye shiidhade” kinin hamoamadettsi inta yennon iira Qerisbhoosbee Gayoosbeam inin shivorra eedi hayyeamaar inin shivaamonna Barjoam ida gobshe. 16 Taar ina bhoqayno Isthipaanassa oonin eenaam inin shivoonone. Iginaranka ab eedi inin shivaa ina bhoqehe. 17 Ogonoar Kiristoos iam kinin nittsoono kisa dhacchintan upsinam eenna inin giyoadettsine; inin shivoadettsi iam nittsadehe. Kiristoos masqalindar konngadhayse ziitadhintaka kisa diydino sun konin shidhoamadettsi, kisa dhacchintan upsinam inin giyayno eedikalanka haapadhon pakalmakko dhalqkatehe.
Barjosa Pakalmakkonbee Kantanbe Kiristooska Konin Haapadhoono
18 “Kiristoos masqalindar konngadhintaka ziitadhayse ki diyade” hamayno Barjosa upsino kayen goyndar dohon eenna yer bari apone; wo dhaqayna eenana Barjosa kantane. 19 Ogonoar
“Pakalla eenasa pakalmakkonam kaysayda kayse;
dhesaana eenasa dhesidinam shiishayda shiishe” Isi 29:14.
hamayse thaapadhidine. 20 Ta ea pakalaa hamote ki dahaa? Yigginam dhettsea hamote ki dahaa? Peen kogayn dhalqin dhesea ea hamote ki dahaa? Barjo peen kogayn pakalmakkonam yer pootima hayadaa?
21 Peen kodar dohoono eeno peen ko pakalmakkonka Barjoam konin dhesoamadettsi Barjo pakalmakkon yinnonka keam ki marade. Ko dahaannaar peen kodar dahaana eenana giidhenka, kena yer bari apo maatoono kono Barjosa upsin qansayse Kiristoosdar woylamin qajayna eenaam dhacchana Barjosa payya qaabi ko maatade. 22 Ayiwd eena yer tarshea haydhaka shedana keda zage; Girik eenaar pakalmakko dhesana keda zage. 23 Wodi masqalindar konngadhayse ziitadhaysaka diyaa Kiristoosam woda giye. Ogono wonin giyaynoar Ayiwd eenana goa, Ayiwdtay hamma eenanaar yer bari apo ko maate. 24 Eldhaana eenana ko hanna, Ayiwd eenana ko hannaar, Girik eenana ko hannaar, Kiristoos Barjosa kantabee pakalmakkobene. 25 Ogono Barjosa malgimmakko gantine hamayse qaabadhayno yerro een pakalmakkondara saginone. Barjosa kanta kaymakkone hamayse qaabadhayno yerroar een kantandara saginone.
26 Imbanaanato, yenin eldhonam qaabee; yennon shaarinte eedi bhocchika eedi pakala dahaabee, kantaka dahaabee, eedi gebhi dahaabe thoothitehe. 27 Barjo pakalla eenaam ooshinsota peen kodar malgimidettsi hayayse shedadhayna eenaam ki kamade. Kantanka dahaana eenaamaar ooshinsana peen kodar kanta qolminadettsi hayayse shedadhayna eenaam ki kamade. 28 Barjoar peen kote dahaana eenkal yer gebhi detha maatayse haapadhenam shiishana peen kodar yerin bagadhonbee, yer tokaa hayayse shedadhonbee, yerin pootimonbeam ki kamade. 29 Ogo yin kininna hayoono, eedi hambhea wul Barjo birante kinin erimoamadettsi hamaysene. 30 Yeam Yesus Kiristoosbesana kinka kalaa hayaar Barjone. Yesus Kiristoos Barjokalanka haapadhaa wosa pakalmakkoabee tipamobene. Woam gazisayse Barjo eedi ki maasade; pir yinnon sadanam seesosa baza kashadhea hayayse diyntaka woam ki dhacchade. 31 Ogona Mathaap Gazante thaapadhondettsi, erimea Barjoka ki erime. Erme 9:24.

*1:12 Bhawloos “Bhethiroossa” yinin thaapenka, kisa naabenam Sooria Peen aponka “Keepa” hamayse ki thaapade. Pir 3:22bee, 9:5bee, 15:5bedar agaadettsi ki thaapade.

1:19 Isi 29:14.

1:31 Erme 9:24.