16
Bhawloossa Macchin Nagaymakkono
Kinkiria misken ooninte waadadhayno wosa imbanaano Peeben woylamin yidar qajadhoono konin maatonam yenin dhesoadettsi ida nashe. Gazana eena chocchi tiya keam konin zaskendettsi, Imbaa wontea Yesussa naabenka bannzo! Koam tiyee. Kodi imbee thoothina eenabeam kelshidine; ogonante koam zasken yerin wulka kelshimate.
Yesus Kiristoosna imbesana kinka waadadhayna Bhirsqillabee Aqilabena “Nagaya” ina kena hamee. Kedi ina hamayse diyana ashkimbhidine. Ogonante inta bish dayma, Ayiwdtay hamma eenasa shaarira Barjodar woylamin qajaanasa misken onna wul keam gobsha ke gobshe. Kesa ooninte Barjoam miskota bukayna eenana “Nagaya” ina kena hamee.
Isiya peente birayse Kiristoosdar woylamin qajaa, inin nashea Epenethoosna “Nagaya” ina kina hamee.
Yena thoothi qajadhon Mayriyamna “Nagaya” ina kona hamee.
Imbesana kinka dhaxadhaana, isa muldha maataana Androniqoosbee Yuniasbena* Kala kala mathaapina “Yunias” hamenam “Yulia” keda hame. “Nagaya” ina kena hamee; kedi Kiristoos yisa tarjamonnante kinin yittsaanasa shaarira dhesimaana, pir Barjodar woylamin qajintanka ina biraanane.
Imbaa wontea Yesuska inin nashea Ambhilaatoosna “Nagaya” ina kina hamee. Kiristoosna wombesana kinka waadadhea Urbaanosbee inin nashea Isthaakusbena “Nagaya” ina kena hamee.
10 Kiristooska kinin dohonam taysate shedadhaa Abheliisna “Nagaya” ina kina hamee. Aristhobuloossa oonin eena maataanana “Nagaya” ina kena hamee.
11 Isa muldha maataa Yerodiyonna “Nagaya” ina kina hamee. Narsisessa oonin eensa shaarira Imbaa wontea Yesusdar woylamin qajaanana “Nagaya” ina kena hamee.
12 Imbaa wontea Yesusna qajadhaana Tirupaynabee Tirupoosabena “Nagaya” ina kena hamee. Inin nashayno, Imbaa wontea Yesusna kattsi qajadhon Persisna “Nagaya” ina kona hamee.
13 Imbaa wontea Yesuska dhesadhaa Rupoosna “Nagaya” ina kina hamee; iam yisa naasidettsi hayayse nashen kisa indanna “Nagaya” ina kona hamee.
14 Asinikirtoosbee, Pilegoonbee, Yermeesbee, Patrobaasbee, Yermaasbe, kembesana kinka dahaana imbaanaana wulnaar “Nagaya” ina kena hamee.
15 Pilologosbee, Yuliabee, Neeriabee, kisa indanaanbee, Olumpoosbee, kembesana kinka dahaana gazana wulbena “Nagaya” ina kena hamee.
16 Gonin hamon nashimmakkoka kinka kiam sunqintaka kinka “Nagaya” hamee. Kiristoossa misken onna wul yena “Nagaya” ke hamade.
Bhawloossa Macchin Kiilimeno
17 Imbanaanato, yenin dheson timmirinam jibbintaka yesa shaarinte edimenam bavaynabee Barjodar woylamin qajintaka yenin wocchimbhoamadettsi yena goa maatayna eenabekalanka yeam yenin tooloadettsi ida miske. Kekalanka pegimbhee. 18 Iginadettsina eena yisa siyon anngarmanna waadadhayna eenane; wosa Imbaa Kiristoosna waadadhaynatehe. Daatha daathea upsibee eediam shawkea dhalqbeka siyamoysa qolmina eenasa woylaminam keda tayse.
19 Barjona ee yenin hamayno een wulna qansimidine; ogona yennon goynka inta wozadhidine. Ko dahaannaar payyan yerinna pakalla eena, siyon yerinna leemina eena yenin doadettsi ida nashe. 20 Payyamonam imea Barjo Seethaanam saana yesa roon demente kiam kida tige.
Wosa Imbaa Yesussa sunin imintono yembesana ko dee.
21 Imbesana kinka waadadhea Thimaatoos “Nagaya” yena ki hamade. Isa muldha maataana Luqiyoosbee, Iyaasoonbee, Sosibhathiroosbe “Nagaya” yena ke hamade.
22 Warqatin koam thaapaa inta Therthiyos Imbaa wontea Yesuska “Nagaya” ida yena hame.
23 Ta yinnon ooninte imbee kote dahaana Barjoam miskota bukayna eenabeam chocchamon tiyea Gayoos “Nagaya” yena ki hamade. Pir katamansa koymonam yedea Erasthoosbee wosa imbanaasa Qorthoosbe “Nagaya” yena ke hamade.
24 [Wosa Imbaa Yesus Kiristoossa sunin imintono ye wulbesana ko dee, amiin.]
Bhawloossa Macchin Gobshino
25 Inta Yesus Kiristoossa inin giyayno Barjosa dhacchintan upsin goynka yeam woysana damea Barjona gobshi ko dee. Ogono upsino, ena wodara yedayse aachimayse dohoono, ta may haapadhidine. 26 Ogono Barjokala qansayse eenna giyaynasa mathaapinte ta may haapadhidine. Zarsino wul Barjodar woylamin qajayse kina konin ee hamoadettsi rooro wul lay dehea Barjo kinin giyonna zarsino wul Kiristoossa konin dhesoadettsi ko haydhade. 27 Kidi bish pakala maataa Barjona, Yesus Kiristoosbar rooro wul lay gobshi ko dee, amiin.

*16:7 Kala kala mathaapina “Yunias” hamenam “Yulia” keda hame.