4
Gonin Manpasinbee Buudan Manpasinbe
Isa nashonato, manpas wulam gonne hamayse tiyeebhode; ko dahaannaar manpasina Barjokala kenin dohonam way dahaamonam marmarayse shedee. Harrna hambhidianna, thoothina buudamoka “Wodi Barjokala qansayse eenna giyaynane” hamayna eena peen kodar dhaabhidine. Barjosa Manpasinam ogoka yeda dhese: “Yesus Kiristoos gon eedi maatayse ki nivade” hamayse tarjea manpas wul Barjokalankane. “Yesus Kiristoos gon eedi maatayse ki nivade” hamayse tarjima manpas wul Barjokalankatehe. Ogono manpasino Kiristoosam jibbea easa manpasne. Konin nivenam yedi qansidine; taar peen kodar daane.
Naanato, yedi Barjokalankane; keamaar yedi bashidine. Harrna hambhidianna, yekal dohoono Manpasino peen kodar dohon manpasindara koda sage. Kedi peen korane; ogonante peen ko gaynam keda giye; peen kodar dohoono eeno kenin giyenam qansa ko qanse. Wodi Barjokalankane; Barjoam dhesea eedi wonin giyenam qansa ki qanse. Barjokalanka maataama wonin giyenam qansehe. Ogoka gonin Manpasinbee dhaddhisen manpasinbeam edayse woda dhese.
Barjo Nashimmakko Kinin Dohoono
Isa nashonato, nashimmakko Barjokala konin dohonna, pir nashea wul Barjokala kinin adhadhonnabee Barjoam kinin dhesennabe kinka kiam kiam wo nashe. Barjo nashimmakko kinin dohonna, eediam nashimina wul Barjoam dhesehe. Kanka sadaka wonin doadettsi Barjo Naasa yisa kalaam peen kodar ki nittsade; ogoka Barjosa nashimmakkono may wona ko haapadhade. 10 Nashimmakko yinne: Barjo yinti woam kinin nashondettsi, wosa seesonamaar shiishea marsha machadhea kinin maatoadettsi yisa Naasaam ki nittsade; wodi Barjoam wonin nashondettsitehe.
11 Isa nashonato, Barjo ogodettsi woam nashidi ki hanna, wodi pir kinka kiam kiam nasha woam ko zaske. 12 Barjoam haapaa eedi kala hattear qolehe. Kinka kiam kiam wo nashina Barjo wonka kida dee; kisa nashimmakkonoar wonka gon thoothidine.
13 Barjo yisa Manpasinam wona kinin imonna, kanka wonin dohonbee kidiar wonka kinin dohonbeam ogoka woda dhese. 14 Wodiar Barjo Imbaa yisa Naasaam peen kodar dohon eenam Dhacchea ki maate kiam kinin yittsonam wodi haapidine; ogoam woda tarje. 15 “Yesus Barjo Naasine” hamayse tarjea wul Barjo kanka kida dee, kidiar Barjoka kida dee. 16 Wodiar wona dohon Barjosa nashimmakkonam dhesidine; ogoamaar gonne hamayse wodi tiydine. Barjo nashimmakkone. Nashimmakkokaar dehea eedi Barjoka kida dee, Barjoar kanka kida dee. 17 Peen kodar wonin dahayno Kiristoosin dahaadettsi konin dohonna, pirdin rooroaka kurtumbhimina eena wo maate Barjosa nashimmakkono wonka thoothi koda dee. 18 Nashimmakkosa iir kurtumbhe qolehe; harrna hambhidianna, gonin nashimmakkono kurtumbhenam bulate koda dhabe. Kurtumbhesa dhabi dohonna, kurtumbhea easa nashimmakkono gontehe.
19 Barjo birayse woam kinin nashonna, wodiar kiam nashooda nashe. 20 Hayyear “Barjoam nashayda nashe” hamada yimbanaasam jibbea ki hanna, kidi buuda eedine. Harrna hambhidianna, yinin haapea yimbanaasam nashima yinin haapima Barjoam hamin kida nashe? 21 Barjoyn wona giyoono upsino yinne: “Barjoam nashea yimbanaasamaar ki nashe” hamaynone.