5
Peen Koam Bashadhen Goyno
“Yesus Barjoyn qadhaa Kiristoosne” hamayse tiyea wul Barjokala ki adhadhade. Adhaam nashea wul kikalanka adhadhaa naasaam pir kida nashe. Barjoam wonin nashenkabee kisa upsinam wonin toolenkabe Barjo naanaam wonin nashenam ogoka woda dhese.
Barjoam nashinta kisa upsinam toolinta hamintane. Kisa upsinoar dethatehe. Harrna hambhidianna, Barjokala adhadhaa wul peen koam kida bashe; peen koam wonin bashaynoar Kiristoosdar woylamin qajintakane. “Yesus Barjo Naasine” hamayse tiyeara ab peen koam bashea hayne?
Kiristoos Goynsa Tarjadhoono
Kisa shiidhimenam eshkayno noqonbee kisa dembhinam eshkayno zombhinbeka* “Kisa shiidhimenam eshkayno noqonbee kisa dembhinam eshkayno zombhinbeka” hamayno upsino Girik aponka “Noqonbe zombhinbeka” bish koda hame. nivaa agaa Yesus Kiristoosne. Noqonbee zombhinbeka ki nivade, noqonka bish nivadehe. Manpasinoar gon konin dohonna, ogoam tarjayno Manpasinone. Ogosa tarjayna makkam daane. Kedi makkammaar Manpasbee, noqobee, zombhibene; igina makkammasa tarjamono kalaane.
Eenin imen tarjamonam tiyooda tiye; ko dahaannaar Barjosa tarjamono eensa tarjamondara saga ko sage. Barjo yisa Naasasa kinin imoono tarjamono konone. 10 Barjo Naasadar woylamin qajea kisa woylaminte tarjamono ogono daane. Barjodar woylamin qajaama ea Barjo yisa Naasasa kinin tarjonam gonne hamayse kinin tiyaamonna, Barjoam buuda eedi haydine. 11 Barjoyn tarjoono yinne: Barjo rooro wul lay dehen sadanam wona imidine; sadano ogonoar konin haapadhayno kisa Naasakane. 12 Barjo Naasa yisa daha sada kisa daane; Barjo Naasa yisa qolma sada kisa qolehe.
Rooro Wul Lay Dehen Sadano
13 Rooro wul lay dehea sada yesa dohonam yenin dhesoadettsi Barjo Naasadar woylamin qajayna yena inta koam thaapidine. 14 Yer wulam kinnon bhocchindettsi wo miskidianna, kinin qansenam dhesooda dhese; ogona kurtumbhe qolma kiam miskooda miske. 15 Wonin misken wulam kinin qansenam wo dhesidianna, kikalanka wonin miskon wulam wonin tiyaadettsi woda payde.
16 Eedi hayyear yimbanaasa dembhina yeskisimon seeso kinin hayenka haapidi ki hanna, kina Barjoam ki miske. Barjo kina sada kida ime. Ogono dembhina yeskisima seeso hayaa eanane. Dembhina yeskisayno seeso daane; ogodettsin seesonna ki miske hamattine. 17 Siya waadima wul seesone. Ko dahaannaar dembhina yeskisima seeso daane.
18 Barjokala adhadhaa wul seeso kinin waadadhiminam dhesooda dhese; Barjokala adhadhaa Yesus kiam kinin toolenna, Seethaan kiam kaamehe.
19 Wodi Barjokalanka wonin dohonbee peendar dohoono eeno wul Seethaansa aaninte konin dohonbeam dhesooda dhese. 20 Barjo Naasa kinin nivonbee gon maataa Barjoam wonin dhesoadettsi bhocchi wona kinin imonbeam dhesooda dhese. Wodiar gon maataa, Naasa kintea Yesus Kiristooska wo dahade. Kidi gon hama Barjobee rooro wul lay dehea sadabene.
21 Naanato, aaninka ashkadhaana barjonana goodimadhenkalanka mete yesaam gishee.

*5:6 “Kisa shiidhimenam eshkayno noqonbee kisa dembhinam eshkayno zombhinbeka” hamayno upsino Girik aponka “Noqonbe zombhinbeka” bish koda hame.