Kiristoos Yisa Tarjamonnante Kinin Yittsaa
Wannisin
Thaapoono Lansono Warqanno
Ardinta
Wannis lansoa warqatam eedi kallonna way miske ooni kallonna ki thaapade. Warqataasa aapea upsea “gon” hamea upseane. Peendar thoothina dhaddhisayna eena kenin dhaabhonna, goninka yiva kattsi zaskea konin dohonam kida bhocchise (paydi 4bee 7be). Kiristoossa gonin hamon timmirinam dayma ab timmiri yedayse nivea eam nagaysa zaskehe. Wo nagaysidianna, kisa siyon waadimanka kimbesana kinka woda worme hamintane (paydi 10-11).
Kaa mathaapaam raq makkamdar kashana dandima ko dandime:
1. Nagaymakkono (1:1-3)
2. Goninka yiva (1:4-11)
a) Barjo Imbaasa upsino (1:4-6)
b) Dhaddhisayna buudan eenasa timmirino (1:7-11)
3. Macchin nagaymakkono (1:12-13)
1
Kambhon oonin imbanbee kosa naanabena* Thoothino eeno “oonin imbanbee kosa naanabe” hamen upsinsa kamsinam misken ooninbee kosa iinte dahaana eenabene hamayse koda bhocche. i donzakalanka nittsadhoono warqannone. Inta yeam gon nashayda nashe; ibish dayma goninam dhesayna wul yeam nasha ke nashe. Wonin nashayno ogono gonnoar wosa shaarinte konin dohonnane; os birante rooro wul lay wombesana kinka koda dee. Barjo Imbaabee kisa Naasa Yesus Kiristoosbesa sunin imintonbee, garintonbee, payyamonbe wombesana kinka goninbee nashimmakkonbeka koda dee.
Goninbee Nashimmakkonbesa Giidhoono
Hasa naanasa waani Barjo Imbayn wona giyondettsi goninka wocchimbhayse kenin yivenam inin haapenka kattsi inta wozadhidine. Keeda oonin imbano, ena birara yedayse wosa dohon upsinam hana ida thaape; haali upsi inin hana thaapea ko maatabhoode. Ogonoar “Kinka kiam kiam wo nashe” hamayse ida miske. Nashimmakko haminta Barjo upsinna ee hamayse kanka yivinta hamintane. Ogono upsino birara yedayse yenin qansaadettsi “Nashimmakkoka dehee” hamaynone.
Thoothina dhaddhisayna eena peen kodar dhaabhidine; kediar Yesus Kiristoos gon eedi maatayse kinin nivonam gonne hamayse tiymina eenane. Agaadettsi maataa ea dhaddhiseabee Kiristoosam jibbeabene. Yediar baza thoothi yenin haapoadettsi, yenin waadadhoonoar yekalanka konin kayoamadettsi mete yesaam gishee. Kiristoossa timmirinka wocchimbhima kokalanka edimayse yivea wulsa Barjo qolehe. Kiristoossa timmirinka wocchimbhayse yivea ki hanna, Barjo Imbaabee Naasabe kimbesana daane. 10 Eedi hayyear Kiristoossa timmirinam yinka bavima yekal nividi ki hanna, yesa ooninte kiam arseebhode; kiamaar nagayseebhode. 11 Harrna hambhidianna, kiam nagaysea ea kisa siyon waadimanka kimbesana kinka kida worme.
Macchin Nagaymakkono
12 Yena thaapana inin zagayno thoothi yer isa daane; ko dahaannaar wulam warqatdar thaapayse giyana zagattine. Kalon wosa wozanin thoothoadettsi yekal nivayse wotika dhalqana inta bhocchi hayte i dahade.
13 Kambhon handanaansa naana “Handa naansa naana” hamayno Wannisin dohon misken ooninte dahaana eenane hamayse koda bhocchadhe. hana “Nagaya” keda hame.

*1:1 Thoothino eeno “oonin imbanbee kosa naanabe” hamen upsinsa kamsinam misken ooninbee kosa iinte dahaana eenabene hamayse koda bhocche.

1:13 “Handa naansa naana” hamayno Wannisin dohon misken ooninte dahaana eenane hamayse koda bhocchadhe.