Kiristoos Yisa Tarjamonnante Kinin Yittsaa
Wannisin
Thaapoono Makkansono Warqanno
Ardinta
Wannis makkansoa warqataam eedi kalaana ki thaapade. Gayoos hambhayna eena Haalin Mallan mathaapinte kaa mathaapara ab makkam daane:
Qorontoos gidir dahaa Gayoos (Roome 16:23);
Moqodoonia gidir dahaa Gayoos (Yi Waa 19:29);
Derbe gidir dahaa Gayoos (Yi Waa 20:4).
Wannisin yinna thaapaa Gayoos Wannisin waadadhen Isiya peente dhesadhaa eedine. Gayoos Kiristoosna waadadhayna eena chocchi ke hannaar, tiyayse gebhi payyamo kinin dhehenna Wannis kida gobshe. Ogo payyamonka kinin yivoadettsi kida kiile. Siyon hayea Diyotirepesbee payyan hayea Dimethiroosbesa giyntaka payyan hayea Dimethiroosam kinin maatoadettsi Gayoosam kida kiile.
Kaa mathaapaam raq laxdar kashana dandima ko dandime:
1. Nagaymakkono (1:1)
2. Gayoossa payyamonna thettsadhoono miskeno (1:2-4)
3. Gayoos shonnana payyamonam kinin dhohonna kiam gobshadhoono (1:5-8)
4. Diyotirepessa wobamonam kanchadhoono (1:9-11)
5. Dimethiroossa payyan waadimanna gobshadhoono (1:12)
6. Macchin nagaymakkono (1:13-15)
1
Gon inin nashea nashadhaa Gayoosnante i donzakalanka nittsadhoono warqannone.
Isa nashoa, hasa sadano payya konin dahaadettsi, yin pir yer wul hana konin agoadettsibee hasa waanin payya doadettsibe hana Barjoam ida miske. Imbanaana nivayse goninka hanin yivenbee gon eedi hanin dohonbeam kenin tarjenam inin qansenka, kattsi inta wozadhidine. Naana inna goninka kenin yivenam inin qansendara ab sagi isa woza qolehe.
Isa nashoa, kedi hana chocchi ke dahaannaar, imbanaanana hanin waadadhen wulka gon eedi maatayse hada waadadhe. Kediar misken ooninte bukon eensa birante hasa nashimmakkonam tarjidine. Barjoyn nashendettsi hayayse kesa goynna keam hanin kelshayno payyane. Kedi Kiristoosam dhesimina eenakalanka yer kala hattear tiyma, Kiristoossa naabenna hamayse ke utade. Keeda goninna kembesana kinka waadimayna wonin doadettsi, iginadettsinaam kelsha woam koda zaske.
Diyotirepesin Kanchadhonbee Dimethiroosin Shawkadhonbe
Misken ooninna inta thaapidine; ko dahaannaar misken ooninsa hayo doo nashea Diyotirepes inin giyenam tiyehe. 10 Ogonante yekal inin nivenka, siya upsika wosa naaben genota kinin hayen wulam ogo wodanka ida bhocchise. Ogono kina ko yeekima, imbanaanaam chocchamo tiyehe; tiyana nashayna eenaamaar marayse misken oonira keam bula ki bule.
11 Isa nashoa, payyan hayea eam maataa; siyon hayea eam maataabhode. Payya hayea eedi Barjokalankane; siyon hayea eedi Barjoam haapadehe. 12 Dimethiroosna eeno wul tarja ko tarje; gonno yintiar kina tarja ko tarje; wodiar pir kina tarjooda tarje. Wosa tarjamonoar gon konin dohonam dhesaada dhese.
Macchin Nagaymakkono
13 Hana thaapota inin zagayno thoothi yer dahade; ko dahaannaar warqatdar thaapate bish hana yittsana nashattine. 14 Theedika haam shedayda shede hamayse inta qaabe ida haye. Ogo wodanka kinka wotika kiam shedayse dhalqooda dhalqe.
15 Payyamo hana ko dee. Hanin nashayna hana “Nagaya” keda hame; yaar wosa nashonasa namma eelayse “Nagaya” kena hamaa.