Yiwdayn
Thaapoono Warqanno
Ardinta
Ko warqatinam thaapaa Yiwda Imbaa wontea Yesussa indanaas dahayse, “Yesus Kiristoossa waadiman eabee Yayqoobsa indanaasbe maataa Yiwdakalanka” hamayse yiam kida giye (1:1). Agaa Yayqoob warqat thaapidine; kidi Yerusaalem misken ooninsa entsane (Yi Waa 12:17). Kiristoossa indanaana anngina oydi dahayse (Maat 13:55), kinin waadadhen wodanka kedi kidar woylam qajehe (Wannis 7:5). Yin ko dahaakaar Kiristoos cecindar kinin yivonsa budonte kidar kedi woylamin qajidine (Yi Waa 1:14). Yiwda warqatinam kinin thaapoono 57-72 levensa iintene hamayse koda bhocchadhe.
Buudan timmirino misken ooninte konin ardonna, Yiwda ko warqatinam ki thaapade. Barjodar woylamin qajayna eenana maasate imbhimin kalaa goyt imbhon kidar woylamin qajadhen timmirinsa gebhi kenin mashimoadettsi keam ki qansade. Kono kidar woylamin qajadhen timmirinsa gembhone hamintane. Yiwdayn wacimayno buudan timmirino Barjodar woylamin qajaa easa sadante Kiristoosin bitimoamadettsi way hayamo kisa doamadettsi konin marenna kida wacime.
Kaa warqatabee lansoa Bhethiroosin thaapaasa kashi lamaabe kidettsine.
Kaa mathaapaam raq dongdar kashana dandima ko dandime:
1. Nagaymakkono (1:1-2)
2. Kiilime: Barjodar woylamin qajadhensa kattsika mashiminta (1:3-4)
3. Kamsina: Barjodar woylamin qajadhenam garaana (1:5-16)
4. Elqime: Barjodar woylam qajintaka hasa metenam woysa konin zaskayno (1:17-23)
5. Macchin gobshino (1:24-25)
Yiwda Ena Mallan mathaapinte Barjoam kurtumbhaamma eenasa giydine; Barjo kedar kinin pirdon pirdinam kamsi hayayse, kedettsi maataana Barjoam kurtumbhimina eena wuldar pirdinin yeskenam kida giye. Ogonante Barjodar woylamin qajayna eena pirdinin kedar yeskoamadettsi Kiristoos yisa tarjamonnante kinin yittsaanasa timmirinam bhocchintabee meten yinnonam Barjosa nashimmakkonka toolintabe keam koda zaske (1:17bee 21be).
1
Yesus Kiristoossa waadiman eabee Yayqoobsa indanaas maataa i Yiwdakalanka Barjokaar eldhaana, Barjo Imbakaar nashadhaana, Yesus Kiristooska toldhaana wulna nittsadhoono warqannone. Barjosa garintonbee, payyamonbee, nashimmakkonbe yena ko thoothe.
Barjoam Kurtumbhimina Eena
Isa nashonato, kinka wonin kashimayno dhaqintan goynsa yena thaapana kattsi wocchimbhayse i daaka, Barjodar woylamin qajayna eenana maasate imbhimin kalaa goyt imbhon kidar woylamin qajadhen timmirinsa gebhi yenin mashimoadettsi kiilana inin yena thaapoadettsi iam zaskayno ko maatade. Harrna hambhidianna, kala kala Barjoam kurtumbhimina eena aadhimeka yesa shaarinte ardidine. Kedi Barjosa sunin imintonam kattsi sharmucimakko waadimaka keda ooke. Kidi bish woam wottsea, pir wosa Imbaa maataa Yesus Kiristoosam keda gare. Ena birayse kedar pirdadhen pirdinam thaapadhidine.
Ogo wulam kalaa goyt dhesaana ye dahaannaar yena bhocchisana ida nashe: Barjo yisa eenam Gibth peera yinin bulonsa budonte, kidar woylamin qajiminaam ki kaysade. Ogodettsi yina imbhon hayamonam toolima, yisa raqinam garaana Barjosa gaananaam bhocchee; Barjo keam gebhon pirdin rooronka yekka kattsi thipan raqinte rooro wulna dhaxayse keam toolite ki dahade. Yin pir igina gaananadettsi Sodoombee, Gamoorabee, kesa gasante dahaana katamanabe sharmucimakko ke hayade; kosa birayse dhesadhimin sharmucimakkoam ke waadadhade. Ogona keam rooro wul lay dikimon nuunte dhabshadhite kenin dohoono kamsi wona maatidine.
Ogodettsi igina eena haamaka entsadhada yisa waanam keda minngise; hayamoynsa dahaanaam keda bage; cecinte gobshinka dahaanaam keda iire. Barjo gaananasa hayoa Mikaveel yi dahaannaar Musesa leesin goynsa Seethaanbesana kinin palimen wodanka, “Barjo haam ki pegise!” ki hamade; iira kiam iiradehe. 10 Igina eena ke hanna, yinin dhesimina wulam keda iire; qaaboysa qolmina dabidettsi yisa pijadhinka kenin dhesen goynka yivada keda kaye. 11 Qaaveelsa goynka kenin yivonna, koymona hamayse Balaamsa wobon qaabonte kenin dhambonna, Qoorah Barjodar dhaabhayse kinin kayondettsi, kediar kenin kayonna, kena hay!
12 Igina eena kurtumbhima yembesana kinka kenin kummenka yena qaysine. Kedi yisa metenam bish keda toole; jibarenka yaayayna noqoysa iir qolmina polonadettsine. Pir kedi lamaa goyt diyaana haaqanadettsine; aapin kaa yiam zasken wodanka aapin kayminabee yisa caacira buucadhaanabene. 13 Kesa ooshinsen waadimano dubonam dubsada kattsi shohen bazindettsine; kattsi thipa dohon raqin lay rooro wulna yiam toolayna sun osbee orabe hamada yaayayna eezinnadettsine.
14 Addaamdara yedayse tobhsoa adhadhi maataa Henook Barjokala qansayse igina eenana yin ki giyade: “Marrato! Barjo thoothina shii yisa gazana gaananabesana kinka kida nive. 15 Kinin nivaynoar een wuldar pirdanane; Barjoam kurtumbhimina seeson eena wul ee hamattone hamintaka kenin waadadhon wulbee Barjodar kenin giyon yerin siyon wulbena kedar pirdanane” ki hamade.
16 Igina eena rooro wul gundumaynabee yer harkaar wozadhimina eenabene; yisa siyon anngarmanka keda yive; kesa dhalqinoar pormakkoka thoothoonone; yina agenam zagayse eenaam yidar keda maase.
Wacimebee Kiilimebe
17 Yedi isa nashonato, Imbaa wontea Yesus Kiristoos yisa tarjamonnante kinin yittsaana eena ena birayse kenin giyonam bhocchee. 18 Kedi “Macchin wodanka yisa siyan anngarmaka yivayna, bagayna eena niva ke nive” hamayse ke giyade. 19 Igina eenaam kinka kidara edayna, waan bhocchika yivayna, Manpas Gazanin yikal qolmina eenane.
20 Yedi isa nashonato, wuldara sagi gaza maaton Barjodar woylamin yesa qajidinka wocchimbhayse gebhada, Manpas Gazanin yena imen kantanka Barjoam miskada, 21 Imbaa wontea Yesus Kiristoos yisa garintonka rooro wul lay dehen sadanam yena kinin imenam yenin toolenka, Barjosa nashimmakkonte mete yesaam gishee. 22 Qothimenka dahaana waani waani eenana burqadhee. 23 Waani eenaamaar nuura sarate bulayse dhacchee; waani eensa seesonka minngimon apalanamaar jibbaate kurtumbhada kena burqadhee.
Macchin Gobshino
24 Yenin dhamboamadettsi yeam hayanabee siya yer yindar qolmina, wozadhayna yeam hayayse yisa gobshinsa birante yeam bavanabe damea, 25 Imbaa wontea Yesus Kiristooska woam Dhacchea Barjo bishna ena levensa birara yedayse, taar, lay rooro wulnaar gobshibee, gebhamobee, kantabee, hayamobe kina ko dee; amiin.