7
Yesus Bavaalindar Kinin Yivoadettsi Kiam Oysadhoono
Ogosa budonte Yesus Yiwda peente yaayana yinin nashaamonna, Galila peente kida yaaye. Harrna hambhidianna, Ayiwd eenam entsayna kiam deesana kenin zagennane. Ayiwd eensaar baarante dooqayse gobshadhayno bavallo Lewi 23:33-36; Yiggi 16:13. ko yeskade. Ogonante Yesussa indanaana kina yi giyna: “Hambesana yivayna thoothina eena hanin waadadhen tarshen waadimanam kenin shedoadettsi kora dhaabhayse Yiwda peendar yivaa. Harrna hambhidianna, eenkal dhesadhana zagea waadiman yinnonam aachika waadadhehe; yaar iginaam hanin waadadhenna, peendar dohon eenna haam dhahaa” kina ke hamade. Kisa indanaana ogoam kenin giyoono kedi yina kidar woylamin kenin qajaamonnane.
Yesus “Isa wodano akar yeskadehe; yena wodano wul agoonone. Peendar dohon eeno yeam jibbana damehe; iam jibba ko jibbe. Harrna hambhidianna, inta eensa waadimano siya konin dohonam kodar inin tarjennane. Yedi ogo bavaalindar yivee; isa wodano akar konin yeskaamonna, inta [akar] bavaalindar yivattine” kena ki hamade. Ogoam kena yin giyayse Galila peente ki shidhade.
10 Kisa indanaana bavaalindar kenin yivonsa budonte, Yesus may dayma aadhimeka ogo bavaalindar ki yivade. 11 Ayiwd eenam entsaynaar “Kidi hamote ki dahaa?” hamayse bavaalin gobshota nivon eensa shaarinte zagite ke dahade. 12 Zarsinsa shaarinte kinnon goynsa thoothi gundume ko dahade. Waani eenaar “Kidi eedi payyane” kenin hamenka, waani eena “Aavav, kidi eenam kida dhaddhise” hante ke dahade. 13 Ko dahaannaar eeno Ayiwd eenam entsaynana yinin kurtumbhonna, hayyear kisa may giyehe.
Yesus Bavaalin Raqinte Kinin Haapadhoono
14 Taar baarante dooqayse bavaalin gobshadhayna rooronasa gidi lamante Yesus Barjosa gazan ooninsa mayante yivayse eenam dhettsan ki yedade. 15 Ayiwd eenam entsaynaar “Ea kaa yiggin timmirinam timmirima ko wulam hamin ki dhesana damaa?” hamayse targadhite ke dahade. 16 Ogonante Yesus “Isa timmirino iam nittsaakalankane; ikalankatehe. 17 Iam nittsaa kinin giyonam hayana zagea hayyear ki hanna, ogono timmirino Barjokalanka haapadhoono way inta ikalanka inin giyaa konin maatonam kida dhese. 18 Yikalanka giyea yisa metensa gobshinam kida zage. Yiam nittsaasa gobshinam zagea ea kidi gonin eane; buuda kikal qolehe. 19 Muse yigginam yena imittayu? Ko dahaannaar yesa shaarira yigginam toolea eedi kala hattear qolehe. Ta deesana iam harrnee zagaa?” kena ki hamade.
20 Eenoar kina yinin maasenka, “Beero hadar dahade! Hayne haam deesana zagea?” ke hamade. 21 Yesusaar kena yi giyna: “Inta yer kalaa i waadadhade; yedi wul yerin ogoam shedayse yeda targadhe. 22 Muse qaaman taxadhensa gilonam yena ki imade; Pija 17:10-12. ogono gilono konin nivoono wosa imbanakalankane, Musekalankatehe. Yedi ukunsen rooroakaar eensa qaamanam yeda taxe. 23 Ta keeda Musesa yiggino konin shidhoamadettsi eensa qaamanam ukunsen rooroaka taxadhidianna, inta ukunsen rooroaka eensa bishin wulam inin pacchonna, iam wacimee wacimo? 24 Pirdinam tipamoka pirdee; eedisa woti shedayse pirdeebhode” kena ki hamade.
Barjoyn Qadhaa Kiristoos Goynsa Dhaabhoono Palimeno
25 Keeda Yerusaalem eensa shaarira waani waani eena “Hayonayn deesanna zagea ea kaatayu? 26 Marrato! Kidi yisa dhalqinam may hayayse kida giye; kediar kikal yer kala hattear giyehe. Way ea kaa Barjoyn qadhaa Kiristoos kinin dohonam hayona gon kiam kedi dhesidu? 27 Ko dahaannaar ea kaa hamora kinin nivonam dhesooda dhese; Barjoyn qadhaa Kiristoosin nivenka, hamora kinin nivonam hayyear kiam dhesehe” ke hamade. 28 Ogonante Yesus Barjosa gazan ooninsa mayante eenam yinin dhettsenka upsi gebhika “Iam dheseeda dhese; hamora inin nivonam dheseeda dhese. Isa bhocchika nivaatine. Iam nittsaa gon hamaane. Ko dahaannaar yedi kiam dhesattene. 29 Inta kiam dhesayda dhese. Harrna hambhidianna, iam ki nittsaysaka kikalanka i nivade” hamayse ki giyade.
30 Ogonante hayona kiam yedana ke zagade; ko dahaannaar kisa wodano akar yeskaamonna, hayyear kiam yedadehe. 31 Eensa iira thoothino eeno kidar woylamin ko qajade. “Barjoyn qadhaa Kiristoos yinin nivon wodanka, ea kaanin waadadhaana tarshayna yerradara sagi waadadhok?” hamayse ke giyade.
Yesusam Kenin Yedoadettsi Poolisanaam Kidar Yittsadhoono
32 Thoothino eeno kinnon goynka konin gundumenka Parisa eena ke qansade; ogonante gudullasa hayonabee Parisa eenabe Yesusam kenin yedoadettsi yisa poolisanaam ke yittsade. 33 Ogo wodanka Yesus “Likka wodana yembesana kinka ida dee; ogosa budonte iam nittsaadar ida yive. 34 Iam zageeda zage, iam haapattene; inin dohon raqinte yedi nivana damattene” kena ki hamade. 35 Ogonante Ayiwd eensa entsana yin ke giyade: “Wonin kiam haapoamadettsi ea kaa hamodar yivana ki haye? Way Ayiwdtay hamon eensa shaarinte wanthimayse dahaana Ayiwd eenakal yivayse Ayiwdtay hamon eenam dhettsana ki hayo? 36 Kidiar ‘Iam zageeda zage, haapattene; inin dohon raqinte nivana damattene’ hamayse kinin giyoono upsino kisa hamin giyntane?” hamayse kinka kikal ke dhalqade.
Sadan Imayno Noqono
37 Bavaalinsa macchea rooroa gebhaaka Yesus woyayse, “Hayyear dheebardhaa dahaa yi hanna, ikal nivayse ki wuce. 38 Idar woylamin qajea Mathaap Gazanin giyendettsi sadan imayno noqono kisa iira koda ele” hamayse upsi gebhika ki giyade. 39 Ogoam kinin giyoonoar kidar woylamin qajayna kenin tiyen Manpas Gazan goynsane. Yesus akar kinin gobshaamonna, Manpas Gazano akar eendar hanchadehe.
Eensa Shaarinte Edime Dhaabhoono
40 Ogonante eensa iira waani eeno dhalqin ogoam yinin qansen wodanka, “Kaa gon ‘niva ki nive’ hambhea Barjokala qansayse eenna giyeane” ke hamade. 41 Waani eeno “Kaa Barjoyn qadhaa Kiristoosne” ke hamade. Waani eeno tapir “Gon Barjoyn qadhaa Kiristoos Galila peera niva ki nivo? 42 Barjoyn qadhaa Kiristoos Dawtsa muldhara kinin adhadhendettsibee Dawtin adhadhon kataman Betelemra kinin nivendettsibe Mathaap Gazante thaapadhittayu?” Maz 89:3-4; Miki 5:2. ke hamade. 43 Ogonante kinnon goynka eensa shaarinte edime ko dhaabhade. 44 Kesa shaarira waani waani eeno yedana kiam ke zagade; ko dahaannaar hayyear kiam yedadehe.
Ayiwd Eenam Entsayna Yesusdar Woylamin Kenin Qajaammo
45 Gudullasa hayonabee Parisa eenabekal poolisana maatate ke nivade. Gudullasa hayonabee Parisa eenabe “Yedi kiam harrnee bavima garaa?” kena ke hamade. 46 Poolisanaar “Ea agaanin giyendettsi eedi hayyear giyayse dhesehe” hamayse kena ke maasade. 47 Parisa eena, “Yedi keeda taysee taysadhaaw? 48 Hayona eenasa way Parisa eensa shaarira kidar woylamin qajaa daaw? 49 Ko dahaannaar Musesa yigginam dhesimino eeno ogono ashadhoonone” hamayse kena ke maasade.
50 Parisa eenasa kalaa kosa birayse Yesuskal nivaa Niqodimos yi giyna: 51 “Wonnon yigginka eedi kalaa birayse kinin giyenam qansimabee har kinin waadadhonam dhesimabe kidar pirda ko pirdadho?” kena ki hamade. 52 Kediar kina yi giyna: “Yaar Galila peeraw? Barjokala qansayse eenna giyea Galila peera kinin dhaabhiminam marmarayse dhesaa!” kina ke hamade. 53 [Ogora kedi wul yisa onnadar ke yivade.

7:2 Lewi 23:33-36; Yiggi 16:13.

7:22 Pija 17:10-12.

7:42 Maz 89:3-4; Miki 5:2.