8
Sharmucimakkon Ko Hayaka Yedadhoono Edono
Yesus raqin ogora dhaabhayse, Dabirezayt dhukandar ki yivade. Burin sedhiman Barjosa gazan ooninsa mayante maatate ki nivade; eeno wulaar kikal ko nivade; kidiar dooqayse keam dhettsite ki dahade. Musesa yigginam dhettsaynabee Parisa eenabe sharmucimakkoka yedadhon edonam kikal bavate nivayse eensa shaarinte koam woysayse, “Dhettsea, edon koam sharmucimakko ko hayaka ko yedadhade. Muse ogodettsi sharmucimakkon hayen edonam seenika paxate wonin deesoadettsi yigginte wona giydine; Lewi 20:10. ya ta kosa haminaa giye?” kina ke hamade. Ogono kenin giyoono kiam bersana goyti haapana zagayse kiam taysayse ke shedade. Yesusaar yirk hamayse yisa aaninka peendar ki thaapade.
Maasayse maasayse kiam kenin oysenka, tura dheg hamayse, “Yesa shaarira seesoysa qolmaa birayse koam seenika ki paxe” kena ki hamade. Tapir yirk hamayse peendar ki thaapade.
Kediar dhalqin ogoam yinin qansen wodanka, donzanara yedayse agaa raqara kalaa kalaa yivate ke maqade; Yesusbee edonbe bish ke shidhade. 10 Ogosa budonte Yesus tura dheg hamayse, “Ya edono, haam bersayna eena hamote ke dahaa? Hadar pirdea eedi qolaaw?” kona ki hamade. 11 Kodiar “Imbo, eedi kala hattear qolehe” kina ko hamade. Yesusaar “Intaar hadar pirdattine. Yivaa; keeda kaara os seeso hayaabhode” kona ki hamade.]
Peen Kodar Dohon Eensa Shaakaa Yesus Kinin Maatoono
12 Tapir Yesus eenna yi giyna: “Peen kodar dohon eensa shaakaa intane. Isa paanan nivea eana sadansa shaakano kina shaaka ko shaake; thipante yaayehe” hamayse kena ki giyade.
13 Parisa eenaar “Ya hannon metenna hada tarje; hasa tarjamonam gonne hamayse tiidhehe” kina ke hamade. 14 Yesusaar yin giyayse kena ki maasade: “Meten innonna i tarjina, hamora inin nivonbee hamodar inin yivenbeam inin dhesenna, isa tarjamono gonne. Yediar hamora inin nivonbee hamodar inin yivenbeam dhesattene. 15 Yedi eedi bhocchika pirdinam yeda pirde; inta eedi kaladar hattear pirdattine. 16 I pirdidianna, inta imal bish dayma, iam nittsaa Imba imbete kinin dohonna, isa pirdino gonne. 17 Eedi lamaasa tarjamono gonne hamayse konin tiidhayno yesa yigginte thaapadhidine. Yiggi 19:15. 18 Innon goynsa tarjea intane; iam nittsaa Imbaar innon goynsa kida tarje” kena ki hamade.
19 Kediar “Hamba hamote ki dahaa?” kina ke hamade. Yesusaar yin giyayse kena ki maasade: “Iamaar way Imbaamaar dhesattene; iam ye dhesidianna, Imbaamaar ini dheseeda dhese” ki hamade. 20 Yesus Barjosa gazan ooninsa mayante eenam yinin dhettsenka, koymon dhabadhen saathininkal theedi dahayse dhalqin ogoam ki giyade. Kisa wodano akar yeskaamonna, hayyear kiam yedadehe.
Barjodar Woylamin Kenin Qajaamonsa Yesusin Giyoono
21 Yesus tapir “Yivayda yive; yediar iam zageeda zage; yesa seesonkaar diyeeda diye. Inin yiven raqindar yedi yivana damattene” kena ki hamade. 22 Ayiwd eenam entsaynaar “ ‘Inin yiven raqindar yedi yivana damattene’ kinin hamoono yiam deesanaw? Haydhe!” ke hamade. 23 Yesusaar “Yedi choobarne, inta bhaabarne; yedi peen korane, inta peen koratehe. 24 Ta keeda ‘Yedi yesa seesonka diyeeda diye’ yena i hamade. Inta hay inin dohonam gonne hamayse ye tiyaamma, yedi yesa seesonka diyeeda diye” kena ki hamade. 25 Kediar “Ya hayne?” kina ke hamade. Yesusaar “Birara yedayse yena inin giyaadettsine. 26 Yesa inin giyeabee yennon goynsa inin pirdeabe thoothi yer daane. Ko dahaannaar, iam nittsaa gon hamaane; intaar kikala inin qanson ogoam peen kodar dohon eenna ida giye” kena ki hamade.
27 Kediar Imbaasa kena kinin giyenam dhesadehe. 28 Ogonante Yesus kena yin ki giyade: “Eedi Naasiam yenin ziiten wodanka, inta hay inin dohonbee, Imbaar iam kinin dhettsonam inin giyenbee, isa meteka yer kala hattear inin hayminbeam ogo wodanka dheseeda dhese. 29 Iam nittsaa imbesanane; inta kiam wozisenam rooro wul inin waadadhenna, imal iam garadehe” kena ki hamade. 30 Yesus dhalqin ogoam kinin giyenka, thoothino eeno kidar woylamin ko qajade.
Seesora Utadhen Goyno
31 Yesus yidar woylamin qajaana Ayiwd eenna, “Yedi isa upsinka dahaana ye hanna, gon isa paananka yivayna eenane. 32 Goninam dheseeda dhese, gonnoar worsho maatayse yenin deherra yeam bula ko bule” kena ki hamade. 33 Kediar kina yinin maasenka, “Wodi Abraamsa muldharane; eedi kalana hattear worsho maatootone. Ta ya ‘Worsho maatayse yenin deherra yeam bula ko bule’ hamayse haminaa wona giyaa?” kina ke hamade.
34 Yesus yin giyayse kena ki maasade: “Inta yena gon ida giye: Seeso waadadhea wul seesosa worshone. 35 Eedi worsho eedisa ooninte rooro wul dehehe; naasi yi hanna, rooro wul daa ki dee. 36 Ta keeda Naasa eedisa worsho maatayse yenin deherra yeam kinin bulenna, gon uteeda ute.
37 “Abraamsa muldhara yenin maatenam dhesayda dhese; ko dahaannaar isa upsinam yenin tiyaamonna, iam deesana yeda zage. 38 Inta Imbakal inin haaponam ida giye; yediar imbaa yenteakalanka yenin qansonam yeda waadadhe” kena ki hamade. 39 Kediar kina yinin maasenka, “Wosa imbaa Abraamne” kina ke hamade. Yesus kena yin ki giyade: “Abraam naana ye hanna, Abraamin waadadhen waadimanam ini yeda waadadhe. 40 Ko dahaannaar Barjokalanka inin qanson goninam yena giyea iam deesana yeda zage; Abraam yin hayadehe. 41 Yedi imbaa yenteasa waadimanam yeda waadadhe” kena ki hamade. Kediar “Wodi baskamoka adhadhootone. Imba kalaa wosa daane; kidiar Barjone” kina ke hamade.
42 Yesusaar kena yin ki giyade: “Barjo yesa Imba ki hanna, iam ini nasheeda nashe. Harrna hambhidianna, inta Barjokalanka i nivade; kidi iam ki nittsade; inta innon bhocchinka nivaatine. 43 Inin giyenam yenin bhocchimino harrnane? Isa upsinam qansana yenin damaamonnane. 44 Yedi yesa imbaa Seethaankalankane; kisa anngarmanam waadadhana yeda nashe. Kidi ena birara yedayse eediam deeseane; gonin kikal qolmonna, kidi goninka woyadehe. Buudaabee buudansa imbaa yinin dohonna, buudanam yinin giyenka yisa bhocchira kida giye. 45 Intaar goninam inin giyenna, inin giyenam gonne hamayse tiyattene. 46 Yesa iira ‘Ya seeso haydine’ hamayse ina dhiidhimea hayne? Ta goninam giyea i hanna, inin giyenam harrnee tiyan garaa? 47 Barjo naas maataa Barjosa upsinam kida qanse; yenin qansimino Barjosa naasi yenin dahaamonnane” kena ki hamade.
Yesus Abraamam Birayse Kinin Dohoono
48 Ayiwd eenam entsaynaar kina yi giyna: “ ‘Ya Sammaria eedine; beero hadar dahade’ wosa hamintano gontayu?” kina ke hamade. 49 Yesusaar kena yinin maasenka, “Idar beero qolehe. Ko dahaannaar inta Imbaam ida gobshe; yediar iam yeda bage. 50 Intaar isa gobshinam zagattine. Inin gobshadhoadettsi zagea daane; pirdea kidine. 51 Inta yena gon ida giye: Inin giyen upsinam toolea hayyear dembhi diyehe” ki hamade.
52 Ayiwd eenam entsaynaar “Beero hadar dohonam ta wodi dhesidine. Abraamaar diydine; Barjokala qansayse eenna giyaynaar diydine. Ya ‘Inin giyen upsinam toolea dembhi diyehe’ hada hame. 53 Ta ya wosa imbaa Abraamdaraar sagaa sago? Kidi diydine; Barjokala qansayse eenna giyaynaar diydine; ya haam hayyea hame?” kina ke hamade. 54 Yesusaar yin giyayse kena ki maasade: “Inta iam i gobshina, isa gobshino pootehe. Iam gobshea ‘Kidi wosa Barjoane’ yenin hamea Imbane. 55 Yedi kiam dheseetene; inta kiam dhesayda dhese. ‘Kiam dhesattine’ i hamidianna, ini yedettsi buuda eedi i maatade. Ko dahaannaar kiam dhesayda dhese; kisa upsinam toolayda toole. 56 Yesa imbaa Abraam isa rooronam anngardhite shedana kattsi wozadhite ki dahade; ogoraar shedayse ki wozadhade” ki hamade.
57 Ayiwd eenam entsayna “Ya akar eedi lamaa kaysa apo tabhi leveysa maataama ea Abraamam ya haapidu?” kina ke hamade. 58 Yesusaar “Inta yena gon ida giye: Abraam adhadhima birayse inta daane” kena ki hamade. 59 Ogonante kiam paxayse deesana seeni ke tiyade; Yesusaar kekalanka aadhimbhayse Barjosa gazan ooninsa mayara utayse ki yivade.

8:5 Lewi 20:10.

8:17 Yiggi 19:15.