9
Yesus Aapin Kayaa Eam Kinin Pacchoono
Yesus goynka kinin yivenka, aapi kaya dahayse adhadhaa eedi kalaam ki haapade. Yesussa paanan yivaynaar Yesuskal “Woam Dhettsea, ea kaa aapi kaya dahayse kinin adhadhoadettsi seeson hayaa hayne? Kidimoo? Kiam adhaana eenaw?” hamayse kiam ke oysade. Yesusaar kena yinin maasenka, “Barjosa waadimanam kanka konin dhesadhoadettsine; kidi way kiam adhaana eena seeso kenin hayonnatehe. Rooron daaka iam nittsaasa waadimanam haya iam koda zaske; hayyear waadadhana kinin damimino sooti niva ko nive. Peendar inin dohonka, peendar dohon eensa shaakaa intane” ki hamade.
Ogoam yinin giyonsa budonte yirk hamayse pathika peenam capshayse aapin kaya easa aapinam ki qadhade. Ogora eana “Yivayse Seeloom dalbante shiidhaa” kina ki hamade. “Seeloom” hamintano “nittsadhaa” hamintane.
Ogonante ea yivayse yisa aapinam shiidhayse, shedada ki nivade. Kisa gurdan eenabee birayse yer ki miskaka kiam shedaana eenabe “Kaa ea dooqayse miskimeatayu?” ke hamade. Waani eena “Kaa kidine” ke hamade; waani eena “Aavav, kaa kiam kida maate, kiditehe” ke hamade. Kidiar “Intane” kena hamite ki dahade. 10 Eenaar “Ta keeda aapino hanno hamin hayayse ko shedaa?” kina ke hamade. 11 Kidiar kena yinin maasenka, “Yesus hambhea ea peenam pathika capshayse isa aapinam qadhayse, ‘Seeloom yivayse shiidhaa’ ina ki hamade; intaar yivayse i shiidhade; isa aapinoar ko shedade” kena ki hamade. 12 Kediar “Ea agaa ta hamote ki dahaa?” ke hamade. Kidiar “Hamote kinin dohonam inta dhesattine” ki hamade.
13 Kedi ena aapin kayaa eam Parisa eenakal entsate ke yivade. 14 Yesus peenam pathika capshayse easa aapindar qadhayse kinin pacchoono wodano Ayiwd eensa ukunsen rooroakane. 15 Ogonante Parisa eena “Hamin hayaysea shedaa?” hamayse pir kiam ke oysade. Kidiar “Pee caapi tiyayse isa aapindar ki qadhaysaka shiidhayse i shedade” kena ki hamade.
16 Ogonante Parisa eensa shaarira waani eena “Ea agaa ukunsen rooroam kinin gobshiminna, kidi Barjokalankatehe” ke hamade. Waani eena tapir “Kidi seeso eedi ki hanna, ogodettsi tarshayna yerraam hamin ki waadadhana dame?” ke hamade. Ogoka kesa shaarinte edime ko dhaabhade. 17 Ogona yisa aapin kayaa eana “Aapin hannon kinin pacchonna, ya ea agaasa hamina giye?” hamayse tapir kiam ke oysade. Kidiar “Barjokala qansayse eenna giyeane” kena ki hamade.
18 Ayiwd eenam entsaynaar kiam adhaana eenaam eelayse keam oysate yinin dhesenka yekka, kidi ena aapi kaya kinin dohonbee ta kinin shedenbeam gonne hamayse kedi tiyadehe. 19 Ogonante kisa imbanana yi giyna: “Yedi ‘Aapi kaya maatayse ki adhadhade’ yenin hamea yesa naasa kaa kidiw? Ta hamin hayayse ki shedaa?” hamayse keam ke oysade. 20 Kedi imbanaar “Kaa wosa naasi kinin dohonbee ena aapi kaya maatayse kinin adhadhonbeam wodi dhesooda dhese. 21 Ko dahaannaar ta hamin hayayse kinin shedonam dhesattone; aapinam kisaar hayn pacchonam wodi dhesattone. Yedi kiam oysee. Kidi eedi gebhine; yinnon metensa yinti giyana dama ki dame” kena ke hamade. 22 Imbana yin kenin giyoono Ayiwd eenam entsaynana yinin kurtumbhonnane. Harrna hambhidianna, “ ‘Yesus Barjoyn qadhaa Kiristoosne’ hamayse tarjea eedi daa ki hanna, bukin raqira bulooda bule” hamayse Ayiwd eenam entsayna birayse kinka kenin dhalqonnane. 23 Ogona kisa imbana “Kidi eedi gebhine; kiam oysee” ke hamade.
24 Ogonante aapin kayaa eam lansi eelayse, “Ya gon giyayse Barjoam gobshaa! Ea agaa seeso eedi kinin maatonam wodi kiam dhesooda dhese” kina ke hamade. 25 Kidi kena yinin maasenka, “Seeso eedi kinin maatonam inta dhesattine; inta yer kalaa ida dhese. Ogonoar isa aapin kayon konin shedoadettsi kinin hayonam bish ida dhese” ki hamade. 26 Kediar tapir “Hana har ki hayaa? Aapin hannonam hamin hayayse ki pacchaa?” kina ke hamade. 27 Kidiar kena yinin maasenka, “Ini birayse yena inta giydine; yedi qanseetene. Pir qansana harrnee zagaa? Yediar kisa paanan yivayna eena maatana zagee zago?” kena ki hamade. 28 Kediar kiam iirayse, “Ya ea agaasa paanan yiveane; wodi Musesa paanan yivaynane. 29 Barjo Musena kinin giyonam dhesooda dhese; ea kaa hamora kinin dohonam dhesattone” kina ke hamade.
30 Ear kena yin ki giyade: “Yedi hamora kinin dohonam yenin dhesaammo ogono tarshea yerne. Kidi isa aapinam pacchidine. 31 Barjoam kurtumbheabee Barjosa bhocchinam waadadheabe kinin giyenam Barjo qansa ki qanse; seeson eenaam Barjoyn qansiminam dhesooda dhese. Kam 15:29. 32 ‘Aapi kaya maatayse adhadhaa eediam pacchaa daane’ hambhenam peen pijadhorra yedayse qansadhadehe. 33 Ea agaa Barjokala yi dahaamma, ini yer kalaar waadadhana damehe” kena ki hamade. 34 Kediar “Ya seesoka dahayse adhadhaa woama dhettso?” hamayse bukin raqira kiam ke bulade.
Aapin Yisa Shedayna Aapin Shedimina Kenin Maatoono
35 Eam bukin raqira kenin bulonam Yesus qansidine. Kiam yinin haapenka, “Ya Eedi Naasdar woylamin qajaa qajo?” kina ki hamade. 36 Kidiar “Imbo, kidar woylamin inin qajoadettsi kidi hayne?” ki hamade. 37 Yesusaar kina yi giyna: “Ya kiam haapidine; taar hambesana kinka dhalqea kidine” kina ki hamade. 38 Kidiar “Imbo, inta hadar woylamin qajayda qaje” hamayse kina ki goodimade.
39 Yesusaar “Aapin kayaana kenin shedoadettsi, aapin yisa shedaynaar shedimina kenin maatoadettsi inta peen kodar inin nivoono eenam kikala edanane” ki hamade. 40 Parisa eensa shaarira kimbesana kinka dahaana ogoam qansayse, “Ta wodiar aapiysa shediminaw?” kina ke hamade. 41 Yesusaar kena yin ki giyade: “Yedi aapiysa shedimina ye hanna, ini seeso yena maatehe; ta keeda ‘Shedooda shede’ yenin hamonna, seeso eedi maatayse shidheeda shidhe” kena ki hamade.

9:31 Kam 15:29.