10
Yesus Payyan Gishiman Gishea Kinin Dohoono
Yesus “Inta yena gon ida giye: Yaana kerinka ardima goyti abka ardea ea diibibee buurate itseabene. Kerinka ardea ea yaanaam gisheane. Kerin toolea kina kerinam kida bule. Yaanaar kisa upsinam qansa ke qanse. Kidiar yisa yaanaam kesa naabenka eelada keam mayanka kida bule. Yisa yaana wulam yinin bulonsa budonte kesa birante kida yive; yaanaar kisa upsinam yinin dhesenna, kisa paanan keda yive. Eedi absa upsinam kenin dhesiminna, kikala goba ke gobe; hamin ko dahaakaar kisa paanan yivehe” kena ki hamade. Yesus kamsin ogoam kena ki giyade; kedi kinin giyonam bhocchadehe.
Ogonante Yesus tapir “Inta yena gon ida giye: Yaanasa kerea intane. I nittsima iam birayse nivaana wul diibibee buurate itsea eedibene; ko dahaannaar yaana kesa upsinam qansadehe. Kerea intane; inka ardea kidi dhaqa ki dhaqe. Arda ki arde; uta ki ute; yinin itsenam kida haape.
10 “Diibin nivayno diibanabee, taxanabee, kaysanabe bishne. Inin nivoono sada kenin haapoadettsibee ogono sadano kena konin thoothoadettsibene. 11 Payyan gishiman gishea intane. Payyan gishiman gishea yisa sadanam yaanana hamayse saskate kida ime. 12 Yaanasa imba maataama gishea ea yaayoayn nivonam yinin haapen wodanka, yaanaam garayse kida gobe; yaayoar keam yeda ki yede; yaanaamaar kikalanka thar thar kida haye. 13 Gishea ea yaanaam garayse kinin gobayno yaana kinti kenin dahaamonnabee yaanana yinin burqadhiminnabene.
14-15 “Payyan gishiman gishea intane. Barjo Imbaar iam dhesendettsi, intaar Barjo Imbaam inin dhesendettsi, isa yaanaam dhesayda dhese; isa yaanaar iam dhesa ke dhese. Isa sadanam kena hamayse saskate ida ime. 16 Kina yaanasa iir qolmina yaati ab isa daane; keamaar tapir bava iam koda zaske. Isa upsinam qansa ke qanse. Kedi zelen kallon yaana keda maate; keam gishea eedi kalaane.
17 “Isa sadanam maasate dhaasana dembhinna saskate imayda ime; ogonante Imbaa iam kida nashe. 18 Inta isa sadanam saskate inti ida ime; ikalanka koam hayyear tiyehe. Isa sadanam imanabee maasate tiyanabe isa hayamo daane; ko upsinam inin tiyoono Imbakalankane” ki hamade.
19 Igina upsinaka Ayiwd eenam entsaynasa shaarinte tapir edime ko dhaabhade. 20 Kesa shaarira thoothino eeno “Rum kidar daane; kidi bardhidine. Kinin giyenam harrnee qanse?” ke hamade. 21 Waani eenoar “Igina upsina rum yindar dahaa eedisa upsitehe; rum aapin kayaanasa aapinam pacchana dama ko damo?” ke hamade.
Ayiwd Eena Yesusin Giyonam Gonne Hamayse Kenin Tiyaammo
22 Yerusaalem gidir Barjosa gazan ooninam minngamora gazisadhaana rooronaam gobshadhayno bavallo ko yeskade; ogono wodanoar bargi wodane. 23 Yesusaar Barjosa gazan ooninsa mayante Solomoon baaransa demenka yaayte ki dahade. 24 Ayiwd eenam entsaynaar kisa gasante bukayse, “Hamaaka yekka qothimaate haam wo toolo? Ya Barjoyn qadhaa Kiristoos ha daana, may wona giyaa!” kina ke hamade.
25 Yesusaar kena yinin maasenka, “Inta yena giydine; yediar inin giyonam gonne hamayse tiyeetene. Inta Imbasa naabenka inin waadadhayno waadimano ina koda tarje. 26 Yediar isa yaana yenin dahaamonna, isa dhalqinam gonne hamayse tiyattene. 27 Isa yaana isa upsinam qansa ke qanse; intaar keam dhesayda dhese; isa paananka niva ke nive. 28 Intaar rooro wul lay dehen sadanam kena ida ime; kedi rooro wul lay kayehe. Isa aanira hayyear keam sarate tiyehe. 29 Keam ina imaa Imba wuldara saga ki sage; Imbasaar aanira keam sarate tiyana damea hayyear qolehe. 30 Imbee Imbabe wodi kalaane” kena ki hamade.
31 Ayiwd eenam entsayna Yesusam paxana pir seeni ke tiyade. 32 Yesus “Imbakalanka thoothi payya waadimanam yena i dhahade; igina waadimanasa waadima hamaasa iam ye paxe?” hamayse keam ki oysade. 33 Ayiwd eenam entsaynaar “Haam wonin paxayno hasa payyan waadimanna dayma, Barjoam hanin iirennane; ogonoar ya eedi dahayse haam Barjo hanin hayonnane” hamayse kina ke maasade.
34 Yesusaar yin giyayse kena ki maasade: “Yesa yigginte ‘Yedi barjonane i hamade’ Maz 82:6. hamayse Barjoyn giyoono thaapadhittayu? 35 Mathaap Gazanam ookana damimehe. Barjosa upsinin yina nivaana eenaka ‘Yedi barjonane’ Barjo keam hamidi ki hanna, 36 ‘Inta Barjo Naasane’ inin hamonna, yedi Imba kinin gazisaa, peen kodar kinin nittsaa ‘Barjoam hada iire’ hamayse haminee iam giyaa? 37 Inta Imbasa waadimanam i waadadhiminna, iam gonne hamayse tiyeebhode. 38 Imbasa waadimanam i waadadhea hanna, iam gonne hamayse ye tiyaammaar, isa waadimanam gonne hamayse tiyee. Imba inka kinin dohonbee intaar Imbaka inin dohonbeam ogoka payya hayayse dheseeda dhese” kena ki hamade. 39 Kediar tapir kiam yedana ke zagade; kidiar kekalanka dhaqate ki yivade.
40 Yesus Wannisin birayse eenaam kinin shivon Yordaanoos baynsa saabar tapir yivayse raqin ogotear ki dooqade. 41 Thoothino eenoar kikal ko nivade. Kediar “Wannis tarshea yer kala hattear waadadhadehe; ko dahaannaar Wannis ea agaasa kinin giyoono wul gonne” hamite ke dahade. 42 Ogo raqinte thoothino eeno Yesusdar woylamin ko qajade.

10:34 Maz 82:6.