11
Alaazarin Diyoono
Mayriyambee indanaan Martabeyn dohon Bitaania gurdante dehea Alaazar hambhea eedi kalaa hajadhayse ki dahade. Mayriyamaar Imbaa wontea Yesussa roonam gaamen shittonka qadhayse meten sitinka qodoonone; hajadhaa Alaazaraar kosa indanaasane. Ogonante Mayriyambee Martabe “Imbo, hanin nashea hajadhidine” hamayse apo Yesusdar ke yittsade. Yesusaar upsin ogoam qansayse, “Burqono ogono Barjo Naasayn yinka gobshadhoadettsi Barjosa gobshinnane; dembhina yeskiseatehe” ki hamade.
Yesus Martabee, indanaan Mayriyambee, Alaazarbeam kida nashe. Kidi yinin dahaa raqate Alaazarsa burqonam qansayse rooro lamaa ki dooqade. Ogosa budonte yisa paanan yivaynakal “Tapir Yiwda peendar wo yive” kena ki hamade. Kisa paanan yivayna eenaar “Woam Dhettsea, rooro likkasa birayse Ayiwd eenam entsayna seenika paxate haam deesana ke zagade; tapir ya ogodar yivaa yivo?” kina ke hamade. Yesusaar kena yinin maasenka, “Rooro kalaasa dahaana savaatina tabhi lamaatayu? Rooronka yaayea eedi dahaa ki hanna, peen kosa shaakanka kinin shedenna goa kiam qanehe. 10 Sootinka yaayea ki hanna, shaakayn kisa qolmonna, goa kiam qana ko qane” kena ki hamade.
11 Kena yin yinin giyonsa budonte “Wosa nashoa Alaazar raatidine; ko dahaannaar kiam raatira dhaasana ida yive” kena ki hamade. 12 Kisa paanan yivayna eena “Ta keeda Imbo, yi raatidianna, paasha ki paashe” kina ke hamade. 13 Yesusaar Alaazarsa dembhin goynsa ki giyade; kediar raat kinin raatonsa kinin giyea kena ko maatade. 14 Ogo wodanka Yesus kena may “Alaazar diydine. 15 Yedi idar woylamin yenin qajoadettsi konin hayenna raqin ogote inin dahaamonna, yenante ida wozadhe. Ta keeda kikal wo yive” kena ki hamade. 16 Ogonante Didimos* “Didimos” hamintano “menti” hamintane. hambhea Toomaase Yesussa paanan yivayna yettsinakal “Kimbesana diyota wodiar wo yive” kena ki hamade.
Yesus Dembhira Dhaaseabee Sadan Imeabe Kinin Maatoono
17 Yesusin nivenka, Alaazar duukadhaysaka rooro oydi konin maatonam ki qansade. 18 Bitaania Yerusaalemkala kilometir makkamaddha koda pegadhe. 19 Ayiwd eensaar thoothina eena Martabee Mayriyambesa indanaasasa dembhin goynsa keam wocchinsana kekal nivayse ke dahade.
20 Martaar Yesusin nivonam yinin qansenka, kiam chocchana ko utade; Mayriyamaar ooninte dooqayse ko dahade. 21 Martaar Yesusna “Imbo, ha ini kote daana, indanaasa diyehe. 22 Ta Barjoam hanin misken wulam Barjo hana kinin imenam dhesayda dhese” kina ko hamade. 23 Yesusaar “Hambanaasa dembhira kida dhaabhe” kona ki hamade. 24 Martaar “Dembhira dhaabhadhen macchin rooroaka kinin dhaabhenam dhesayda dhese” kina ko hamade. 25 Yesusaar kona “Eenaam dembhira dhaaseabee kena dehen sadan imeabe intane; idar woylamin qajea yi diyaakaar, sadaka daa ki dee. 26 Sadaka dahayse idar woylamin qajayna wul rooro wul dembhi diyehe. Ogoam gonne hamayse tiyaa tiyo?” ki hamade. 27 Kodiar “Ee, Imbo, ya ‘Peen kodar niva ki nive’ hambhaa Kiristoos, Barjo Naasa hanin dohonam gonne hamayse tiyayda tiye” kina ko hamade.
28 Ogoam kikal konin dhalqonsa budonte, yivayse yinnon indanaan Mayriyamam aachika eelayse, “Dhettsea nivayse haam kida eele” kona ko hamade. 29 Kodiar ogoam yinin qansenka, saanawa dhaabhayse Yesuskal ko yivade. 30 Yesusaar Martayn kikal keeron raqinte ki dahade; akar gurdandar ardadehe. 31 Koam wocchinsada kombesana kinka ooninte dahaana Ayiwd eenaar Mayriyam kekalanka saanawa utaate konin yivonam haapayse Alaazarsa duukin raqindar eepana konin yivea kena ko maataysaka, kedi kosa paananka ke yivade.
32 Mayriyam Yesuskal nivayse kiam yinin haapenka kisa roondar dhambayse, “Imbo, ha ini kote daana, indanaasa diyehe” kina ko hamade. 33 Yesusaar konin eepenkabee kombesana nivaana Ayiwd eenaar kenin eepenkabe keam shedayse, qaabonka yisa kattsi burqadhayse, 34 “Hamotee kiam duukaa?” kena ki hamade. Kediar “Imbo, shedota wombesana dhaabhaa” kina ke hamade. 35 Yesusaar ermitka ki eepade. 36 Ogonante Ayiwd eenaar “Hamin kiam kinin nashenam shedee” ke hamade. 37 Kesa shaarira waani eena “Ea kaa aapin kayaa easa aapinam pacchaa ta Alaazarin diyoamadettsi kiam hayano bashaw?” hamayse ke giyade.
Yesus Alaazaram Dembhira Kinin Dhaasoono
38 Yesusaar pir yisa iinka kattsi burqadhaate duukindar ki yivade. Alaazarin duukadhoono qoopasa iirne; qoopansa aponam seenika ko shupadhade. 39 Yesus “Seeninam dhaasee” ki hamade. Diyaasaar indanaano Marta “Imbo, ki diyaysaka kina rooro oydi konin dohonna, coqima garehe” kina ko hamade. 40 Yesusaar “Idar woylamin ha qajidianna Barjosa gobshinam hanin haapenam hana giyaati?” kona ki hamade.
41 Ogonante seeninam ke dhaasade. Yesusaar tura cecin shedayse, “Imbo, inin giyenam hanin qansonna haam ida gobshe. 42 Rooro wul inin giyenam hanin qansenam dhesayda dhese; ko dahaannaar iam hanin nittsonam isa gasante woyaana eena gonne hamayse kenin tiyoadettsi i giyade” hamayse ki miskade.
43 Yesus yin kinin giyonsa budonte upsi gebhika “Alaazar, ora utaa!” hamayse ki eelade. 44 Diyaa Alaazaraar kisa aaninbee roonbe dhaxadhonka duukira ki utade; kisa aapin kerroar apalanka ochadhondar ko dahade. Yesusaar “Kiam bulee; ki yive” kena ki hamade.
Yesusdar Woogintaka Dhaabhadhoono
Maat 26:1-5; Marq 14:1-2; Luq 22:1-2
45 Ogonante Mayriyamkal nivaana eenasa shaarira Yesusin waadadhonam haapoono Ayiwd eensa thoothino eeno kidar woylamin ko qajade. 46 Waani waani eena Parisa eenakal yivayse Yesusin waadadhonam kena ke giyade.
47 Ogonante gudullasa hayonabee Parisa eenabe peensa donzanaam yikal pucchayse, “Ta hamino hayo? Ea kaa thoothi tarshea yer kida waadadhe. 48 Sun kiam wo garanna, eeno wul kidar woylamin koda qaje; ogona Roome eena nivayse Barjosa gazan ooninbee wosa eenbeam kaysa ke kayse” ke hamade. 49 Kesa iira kalaa, ogo wodanka gudullasa gebhaa maataa Qayappa kena yi giyna: “Yediar yer kala hattear dhesattene. 50 Wosa een wulin kayerra eedi kalaa wo wulna diydi ki hanna payya konin maatenam bhocchattenu?” kena ki hamade.
51 Ogoam kinin giyaynoar kisa bhocchinkatehe; ko dahaannaar ogo wodanka gudullasa gebha yinin dohonna, Yesus Ayiwd eenna kinin diyendettsi hamota dohonam ki giyade. Qayappa dhesima Barjosa bhocchinam ki giyade. 52 Ogonoar Yesussa dembhino Ayiwd eenna bishtehe; ko dahaannaar thar thar hamayse dahaana Barjo naana wulam pir raq kalaadar kinin pucchoadettsine.
53 Ogonante rooroa agaara yedayse kiam deesana kinka ke dhalqade. 54 Ogona Yesus Ayiwd eensa shaarinte may yaayadehe; ko dahaannaar daransa gasante dohon Epreem hambhen katamandar ki yivade. Ogotear yisa paanan yivaynabesana ki kappade.
55 Ayiwd eensa Paasikan “Paasika” hamen upsinam Haalin Mallan mathaapinsa macchinte thaapadhaanar shedaa. bavallo ko yeskade. Thoothino eenoar meten yinnonam gazisana hamayse Paasikan rooroasa birayse peen yinnora Yerusaalemdar ko yivade. 56 Ogote Yesusamaar zagite ko dahade. Barjosa gazan ooninsa mayante woyayse kinka kikal “Har ko yena maate? Ogo bavaalindar nimbha shidho ki dew?” hamayse ko dhalqade. 57 Gudullasa hayonabee Parisa eenabe kiam yedana, kinin dohon raqinam dhesea eedi daa ko hanna, kena kinin dhoadettsi ke giyade.

*11:16 “Didimos” hamintano “menti” hamintane.

11:51 Qayappa dhesima Barjosa bhocchinam ki giyade.

11:55 “Paasika” hamen upsinam Haalin Mallan mathaapinsa macchinte thaapadhaanar shedaa.