12
Mayriyam Gaamen Shittonka Yesusam Konin Qadhoono
Maat 26:6-13; Marq 14:3-9
Paasikan* “Paasika” hamen upsinam Haalin Mallan mathaapinsa macchinte thaapadhaanar shedaa. rooronaam gobshanna rooro lax shidhaysaka Yesus dembhira kinin dhaasaa Alaazarin dohon Bitaania gurdandar ki nivade. Ogotear sooti gala kina ashkayse ke imade. Martaar keam kunsite ko dahade; Alaazaraar Yesusbesana dooqaana eenasa eedi kalaane. Mayriyam koymo gebhika shanshadhen naardoosira bish ashkadhon bikkole kalaa gaamea shitto tiyayse Yesussa roonam qadhayse yisa metensa sitinka ko qodade; onnoar naardoos shittonsa gaamenka ko thoothade.
Ko dahaannaar kisa paanan yivayna eenasa shaarinte kiam yettsate imana hayea Asqoronto peen ea Yiwda “Gaamen shitton koam birre mato makkamdar shanshayse koymon ogoam qambhinana imbhimino harrnane?” ki hamade. Ogoam kinin giyoonoar diibi yinin dohonnane; gon qambhinana burqadhaysetehe. Ogonoar kesa birre yedea maatayse kosa iira birrenam yinin tiyennane.
Yesusaar “Konin hayoono iam duukadhea rooroasa ashkimbhe konin dohonna, koam garaa. Qambhina rooro wul yembesana keda dee; Yiggi 15:11. inta rooro wul yembesana dahattine” kena ki hamade.
Ayiwd eensa thoothino eeno Yesus ogote kinin dohonam dhesayse ko nivade. Ogonoar diira kinin dhaasaa Alaazaram pir shedanane; Yesusna bish nivadehe. 10 Gudullasa hayona Alaazaramaar deesana kinka ke dhalqade. 11 Harrna hambhidianna, Alaazarsa diira dhaabhidin goynsa Ayiwd eensa thoothino eeno kekalanka edimayse Yesusdar woylamin qajaate konin dohonnane.
Yesus Gebhi Gobshinka Yerusaalem Kinin Ardoono
Maat 21:1-11; Marq 11:1-11; Luq 19:28-40
12 Kina hamon bavaalinam gobshota nivoono thoothino eeno “Yesus Yerusaalem nivite ki dahade” hambhenam yinin qansenka, 13 meetha haccha yinka yedayse kiam tiyana utayse,
“Gobshi kina ko dee;
Barjo Imbasa naabenka nivea Israveel eensa bitaa kidi gobshadhaane” Maz 118:26.
hante upsi gebhika kiam ko gobshade.
14-15 Ogora
“Yedi Thiyoon katamante dahaana eenato, kurtumbheebhode!
Marrato! Yesa bitaa ukuli ootodar dooqayse kida nive” Zakka 9:9.
hamayse thaapadhondettsi, Yesus ukuli ooto haapayse daran ki dooqade. 16 Yesussa paanan yivaynaar ogo wulam birayse bhocchadehe; ko dahaannaar Yesus cecindar utayse kinin gobshadhonsa budonte, ogono wul kinnon goynsa thaapadhonbee waadadhadhonbe ogo wodanka kena bhoq ko hamade.
17 Yesus Alaazaram duukira eelayse kinin dhaasenka kimbesana kinka dahaana eena ogosa ke tarjade. 18 Thoothino eeno ogo tarshen yerin kinin waadadhonam yinin qansonna, kiam tiyana ko utade. 19 Ogonante Parisa eena yi giyna: “Marrato! Ta keeda hamino hayo? Eeno wul kisa paanan ko yivade” kinka kikal ke hamade.
20 Bavaalin rooronaka Barjona goodimota Yerusaalemdar nivon eensa shaarira waani waani eena Girik eedine. 21 Kediar Galila peensa Beetesayda katamara nivaa Pilbhooskal nivayse, “Imbo, Yesusam shedana woda zage” hamayse kiam ke oysade. 22 Pilbhoosaar yivayse Indiriasna ki giyade; Indiriasbee Pilbhoosbe kinka yivayse Yesusna ke giyade.
23 Yesusaar maasayse “Eedi Naasin gobshadhayno wodano yeskidine. 24 Inta yena gon ida giye: Gazgonsa aapi peente wavayse yi capaamma, baqalima koda shidhe; yi capidianna, baqalayse thoothi aapi koda ushe. 25 Sadan yinnonam nashea koam kaysa ki kayse; peen kodar sadan yinnonam jibbea rooro wul lay dehen sadanna koam gisha ki gishe. 26 Ina waadadhea yi hanna, isa paananka ki nive; ina waadadhea ea inin dohon raqinte kida dee; ina waadadhea eam Imba kiam gobsha ki gobshe” kena ki hamade.
Yesus Yidar Yesken Gaalenbee Dembhinbesa Kinin Giyoono
27 Yesus yi giyna: “Ta isa sadano kattsi gaalidine. Hariy hamo? ‘Imbo, ogo gaalen wodara iam dhacchaa!’ i hamo? Ko dahaannaar inin nivoono ogo gaalenam tiyanane. 28 Imbo, hasa naabenam gobshaa!” ki hamade. Ogo wodanka “Intaar isa naabenam gobshidine; tapir koam ida gobshe” hamea upsi cecira ko nivade.
29 Ogote woyayse qansaana eena “Kaa guganatne” ke hamade; waani eenaar “Barjosa gaana kina ki giyade” ke hamade. 30 Yesus yin giyayse kena ki maasade: “Ogono upsino cecira yena hamayse ko nivade, ina hamayse nivadehe. 31 Ta peen kodar pirdino yeskidine; ta peen koam wottsea Seethaanam mayandar kida dhabadhe. 32 Eedi Naas peen kora tura ki ziitadhidianna, een wulam yidar eela ki eele” ki hamade. 33 Ogono yin kinin giyoono hamin hama dembhi yinin diyensa keam bhocchisana ki giyade.
34 Ogora thoothino eeno “Wodi Barjoyn qadhaa Kiristoos rooro wul lay kinin dehenam Musesa yigginte wodi qansidine. Ya ‘Eedi Naas tura ziitadha kiam koda zaske’ hamayse haminaa giyaa? Agaa Eedi Naas hayne?” hamayse kiam ke oysade. 35 Yesusaar “Akar likka wodana shaaka yembesana kida dee. Thipan yedar yeskoamadettsi shaakan yekal daaka yaayee. Thipante yaayea hamodar yinin yivenam dhesehe. 36 Shaaka yekal daaka, shaaka eedi maatana shaakaadar woylam qajee” kena ki hamade. Yesusaar ogoam giyayse kekalanka yivayse ki aadhimbhade.
Ayiwd Eena Yesusdar Woylamin Kenin Qajaammo
37-38 Ko dahaannaar Yesus igina tarshayna yerraam kesa birante ki waadadhaakaar Barjokala qansayse eenna giyea Isias
“Imbo, wosa tarjamonam gonne hamayse hayne tiyaa?
Barjosa kantanosin hayna ko haapadhaa?” Isi 53:1.
hamayse kinin giyoono upsino konin thoothoadettsi kidar woylamin qajadehe.
39-40 Isias pir
“Aapinka kenin shedoamadettsi,
woylaminkaar kenin bhocchoamadettsi,
ogoraar ke maataysaka keam kinin pacchoamadettsi,
Barjo kesa aapinam ki kaysade;
kesa woylaminamaar ki duttsade” Isi 6:9-10.
ena ki hamade. Ogonante kedi Yesusdar woylamin qajana damadehe. 41 Isias ogoam kinin giyoono Yesussa gobshinam shedayse kisa ki giyade.
42 Ko dahaannaar Ayiwd eenam entsayna eenasa shaarira shidhima thoothina eena kidar woylamin ke qajade. Ko dahaakaar Ayiwd eensa bukin raqira keam kenin buloamadettsi Parisa eenaam kenin kurtumbhonna Yesussa tarjadehe. 43 Ogoam yin kenin hayoono Barjoyn keam gobsherra, eedin keam gobshenam kenin nashonnane.
44 Yesusaar upsi gebhika yin ki giyade: “Idar woylamin qajea iam nittsaadar woylamin kida qaje; idar bishtehe. 45 Iam haapea iam nittsaamaar ta haapidine. 46 Idar woylamin qajea wul thipante kinin doamadettsi inta shaaka maatayse peendar i nivade. 47 Inta peendar dohon eenam dhacchana i nivade; peendar dohon eendar pirdana nivaatine. Ogonante isa upsinam qansayse toolimadar pirdea intatehe. 48 Iam jibbeabee isa dhalqinam tiyma eabedar pirdea daane. Inin giyoono upsino yinti macchin rooroaka kidar koda pirde. 49 Harrna hambhidianna, inta isa qaaboka giyaatine; ko dahaannaar iam nittsaa Imba yinti har inin giyenbee hamin inin giyenbeam ina ki imade. 50 Kinin giyoonoar rooro wul lay daadhea sadandar konin yeskisenam dhesayda dhese. Ogonante inin giyayno Imba ina kinin giyaadettsi ida giye” ki hamade.

*12:1 “Paasika” hamen upsinam Haalin Mallan mathaapinsa macchinte thaapadhaanar shedaa.

12:8 Yiggi 15:11.

12:13 Maz 118:26.

12:14-15 Zakka 9:9.

12:37-38 Isi 53:1.

12:39-40 Isi 6:9-10.