13
Yesus Yisa Paanan Yivaynasa Roonam Kinin Shivoono
Yesus Paasikan* “Paasika” hamen upsinam Haalin Mallan mathaapinsa macchinte thaapadhaanar shedaa. rooronaam gobshadhensa birayse, peen kora Barjo Imbaakal kinin yiven wodanin yeskonam ki dhesade. Peen kodar dahaana eena yinnaam kidi nashidine; yinin nashaanaam macchi ki nashade.
2-4 Birayse Seethaan Simoon naasa Asqoronto peen ea Yiwdasa woylaminte Yesusam yettsate kinin imoadettsi qaabo kina ki imade. Yesus Barjo Imbaa yer wulam kisa aanindar kinin imonbee, Barjokala kinin nivonbee, Barjodar kinin yivenbeam ki dhesade. Sootin galan itsite ke daaka, Yesus dhaabhayse yinin qaadhon apalanam wodayse, bishin qodadhen apalanam tiyayse ki dhaximbhade. Ogoraar shaaqante noqo kahayse, yisa paanan yivaynasa roonam shivayse, yinin dhaximbhon apalanka kesa roonam qodan ki yedade.
Yesus Simoon Bhethirooskal kinin nivenka, Bhethiroosaar “Imbo, ya isa roon shivaa shivo?” kina ki hamade. Yesus yinin maasenka, “Inin hayenam ya ta dhesattane; budobar koam hada bhocche” kina ki hamade. Bhethiroosaar “Yer hamin hambhaakaar isa roonam shivattane” kina ki hamade. Yesusaar “Hasa roonam i shivaamma, imbesana dahattane” kina ki hamade. Simoon Bhethiroosaar “Imbo, isa aaninbee isa metenbeam shivaa; isa roon bish shivaabhode!” kina ki hamade. 10 Yesusaar “Kosa birayse bishinam shiidhaa ea roonam bish shiidha kiam ko zaske; kisa bishino wul payyane. Yedi payyane; ko dahaannaar yedi wul payyatehe” kina ki hamade. 11 Yettsate kiam imea eam Yesus yinin dhesenna, “Yedi wul payyatehe” ki hamade.
12 Kesa roonam yinin shivonsa budonte, apalan yinnonam qaadhayse, pir maatate dooqayse kena yin ki giyade: “Inin yena hayonam yedi bhocchee bhoccho? 13 Yedi Dhettsea way Imbo iam yeda hame; yenin giyaadettsi inin dohonna, payyee giyade. 14 Ta inta yesa Imbabee Dhettseabe dahayse yesa roonam i shividianna, yedi taar kinka kisa roonam yenin shivoadettsi yeam koda zaske. 15 Inta yena inin hayondettsi yedi pir yenin hayoadettsi kamsin koam yena i dhahade. 16 Inta yena gon ida giye: Waadadhea ea kiam waadiseara sagehe; ergadhaa ea kiam ergaara sagehe. 17 Ogoam dhesayse ye haydianna, yedi gobshadhaanane.
18 “Ko dhalqinam inin giyayno ye wulsatehe; inta inin kamaanaam dhesayda dhese. Ko dahaannaar Mathaap Gazante ‘Innon balashanam itsea idar ki dhaabhade’ Maz 41:9. hambhoono upsino konin thoothoadettsine. 19 Yin konin maatonsa birayse ta yena inin giyayno, konin thoothonsa budonte inin hay dohonam gonne hamayse yenin tiyoadettsine. 20 Inta yena gon ida giye: Inin yittsea hayyeamaar chocchamon tiyea iam kida tiye; iamaar tiyea iam nittsaam kida tiye” kena ki hamade.
Yesus Birayse Kiam Yettsate Imea Easa Kinin Giyoono
Maat 26:20-25; Marq 14:17-21; Luq 22:21-23
21 Yesus ogoam yin giyayse yisa manpasinka kattsi qaabayse, “Inta yena gon ida giye: Yesa shaarira kalaa iam yettsate ima ki ime” hamayse kena ki giyade. 22 Kisa paanan yivayna eenaar dhalqin ogoam haysa kinin giyenam yinin dhesaamonna, kinka kiam kiam shedan ke yedade.
23 Kesa iira kalaa Yesusin nashea Yesuskal theedi ki dooqade. 24 Ogonante Simoon Bhethiroos aapi kina qunthayse, “Haysa kinin giyenam wona oysaa” kina ki hamade.
25 Kidiar Yesussa sadankal theedayse, “Imbo, agaa hayne?” hamayse ki oysade. 26 Yesusaar “Balashanam woothinte duggayse aponte inin arsea agaa kidine” hamayse kina ki maasade. Balashanamaar woothinte duggayse Asqoronto peen ea Simoon naasa Yiwdana ki imade.
27 Ogo balashanam aponte kinin arsonsa budobar, saanawa Seethaan Yiwdasa woylaminte ki ardade. Ogona Yesusaar “Hanin hayenam saanawa hayaa” kina ki hamade.
28 Ko dahaannaar ogote galandar dooqaana eena Yesus harrna ogoam kina kinin giyonam hayyear dhesadehe. 29 Yiwda birre yedea kinin dohonna, Yesus kina “Bavaala gobshana wona zaskenam shanaa” way “Qambhinana iminto imaa” kinin hamaa waani eenana ko maatade. 30 Yiwdaar balashanam tiyanka saana ki utade. Kinin utenka peeno sootine.
Imbhoono Hallo Upsino
31 Yiwdayn utonsa budonte Yesus yin ki giyade: “Ta Eedi Naas gobshadhota ki dahade; Barjoar kanka kida gobshadhe. 32 Barjoar kanka ki gobshadhidianna, Barjo pir Naasaam yinka gobsha ki gobshe; saanawa kiam kida gobshe.
33 “Naanato, akar likka wodana yembesana kinka ida dee. Iam zageeda zage; Ayiwd eenam entsaynana ‘Inin yiven raqinte nivana damattene’ inin kena hamondettsi, ta yena pir ogoam ida giye. 34 Kinka kiam kiam yenin nashoadettsi haali upsi yena ida ime. Inin yeam nashondettsi, yedi pir kinka kiam kiam nashee. 35 Kinka kinka nashimmakko yesa daa ko hanna, isa paanan nivayna eena yenin maatonam eeno wul yeam ogoka dhesa ko dhese” kena ki hamade.
Yesus Bhethiroosin Marimenam Birayse Kinin Giyoono
Maat 26:31-35; Marq 14:27-31; Luq 22:31-34
36 Simoon Bhethiroosaar “Imbo, hamoa yive?” hamayse kiam ki oysade. Yesusaar “Ta isa paananka inin yiven raqindar nivana damattane; bere isa paanan nivaada nive” hamayse kina ki maasade. 37 Bhethiroosaar “Imbo, ta hasa paanan yiva iam marayno hare? Isa sadanam ko hannaar hana saskate imayda ime” kina ki hamade. 38 Yesusaar kina yinin maasenka, “Ya gon hasa sadanam ina saskate imaa imo? Inta hana gon ida giye: Makkam goyt ‘Inta kiam dhesattine’ hamayse iam hanin marimenka yekka kina sootin baacha qiiqehe.

*13:1 “Paasika” hamen upsinam Haalin Mallan mathaapinsa macchinte thaapadhaanar shedaa.

13:18 Maz 41:9.