14
Barjodar Yeskisea Goytea Yesusin Dohoono
“Yesa woylaminka qaabayse gaaleebhode; Barjodar woylam qajee, idarar pir woylam qajee. Imbasa ooninte thoothi daadhea raq daane; yin ko dahaamma, ini yena giyayda giye. Raq yena ashkota ida yive. Yivayse raq yena inin ashkonsa budonte, inin dohon raqinte yedi pir yenin doadettsi lansi nivayda nive; ikalar yeam tiyayda tiye. Inin yiven goynamaar dheseeda dhese” kena ki hamade.
Toomaasear “Imbo, hamodar hanin yivenam dhesattone; hamin hayayse goynam woda dhese?” kina ki hamade. Yesusaar kina yinin maasenka, “Goyteabee, gonin hamaabee, sadabe intane; inka dayma goyti abka eedi hay ki hannaar Barjo Imbakal nivana damea qolehe. Iam ye dhesanna, Imbaamaar pir dheseeda dhese. Ta keeda kaara kiam yedi dhesidine; kiam yedi haapidine” kena ki hamade.
Pilbhoosaar “Imbo, Barjo Imbaam wona ha dhaanna, yeeka ko yeeke” kina ki hamade. Yesusaar “Ya Pilbhooso, koka yekka yembesana kinka inin dehenka iam dhesattanu? Iam haapaa Imbaam haapidine. Ta ya ‘Barjo Imbaam wona dhahaa’ hamayse haminaa giyaa? 10 Inta Imbaka inin dohonbee Imbaar inka kinin dohonbeam gonne hamayse tiyattanu? Inka dahaa Imba waadimanam kida waadadhe; inin yena giyen upsinam ikalanka giyattine. 11 Inta Imbaka inin dohonbee Imbaar inka kinin dohonbeam gonne hamayse isa upsinam tiyee. Yin ko dahaamma, inin waadadhen waadimanam shedayse gonne hamayse tiyee. 12 Inta yena gon ida giye: Idar woylamin qajea inin waadadhen waadimanam kidi pir kida waadadhe; ogora sagi kida waadadhe. Harrna hambhidianna, inta Imbadar inin yivennane. 13 Imbaar i kisa Naasaka kinin gobshadhoadettsi isa naabenka yenin misken wulam yena hayayda haye. 14 Yer har ko hannaar isa naabenka iam yenin miskenam inta yena hayayda haye.
Yesus Manpas Gazan Goynsa Kinin Giyoono
15 “Iam nashayna ye hanna, inin giyen upsinam toolee. 16 Intaar Imbaam ida miske; rooro wul lay yembesana kinin doadettsi ab yeam wocchinsea yena kida ime. 17 Kidiar goninsa Manpasne. Peendar dahayna eena kiam haapiminabee dhesiminabe kenin dohonna, kiam tiyana damehe; ko dahaannaar yembesana kinka kinin dohonnabee os birante yesa iinte kinin dehennabe yedi kiam dheseeda dhese.
18 “Imbaysa qolmina naanadettsi yeam inta garattine; yekal nivayda nive. 19 Likka wodasa budonte peendar dahaana eena iam haapehe; yedi iam haapeeda haape. Inta sadaka inin dehenna, yediar sadaka yeda dee. 20 Inta Imbaka inin dohonam, yediar inka yenin dohonam, intaar yenka inin dohonam agaa rooroaka dheseeda dhese. 21 Isa upsinam tiyayse koam toolea iam nashea kidine. Iam nasheamaar Imba nasha ki nashe; intaar kiam nashayda nashe; iamaar kina dhaayda dhee” kena ki hamade.
22 Asqoronto peen ea Yiwda dayma aba Yiwda “Imbo, peendar dahayna eenana dayma wona bish haam hanin dhahayno harrnane?” hamayse kiam ki oysade. 23 Yesusaar kina yinin maasenka, “Iam nashea hay ki hannaar, isa upsinam toola ki toole; Imbaar kiam nasha ki nashe. Wodiar kikal nivooda nive; kimbesana kinka woda dee. 24 Iam nashima isa upsinam toolehe. Yenin qansayno upsinoar iam nittsaa Imbasane, intitehe.
25 “Ta yembesana dahayse koam yena i giyade. 26 Ko dahaannaar Imba isa naabenka yena kinin nittsayno, wocchinsayno Manpas Gazano, wulam yena koda dhettse; inin yena giyon wulam yena koda bhocchise.
27 “Payyamonam yena ida gare; isa payyamonam yena ida ime. Inin yena imayno payyamono peen konin imendettsitehe. Yesa woylaminka qaabayse gaaleebhode, kurtumbheebhode. 28 ‘Inta yivayda yive; yekalar maatayse nivayda nive’ inin yena hamonam yedi qansidine. Iam nashayna ye hanna, Imbakal inin yivenka ini yeda wozadhe; harrna hambhidianna, Imba idara kinin sagennane. 29 Ogoyn thoothonsa budonte inin giyonam gonne hamayse yenin tiyoadettsi ta konin maatensa birayse koam inta yena giydine. 30 Ta keeda yembesana kinka thoothi dhalqattine; harrna hambhidianna, peen koam wottsea Seethaan kida nive. Idar kisa kanta qolehe. 31 Ko dahaannaar Imbaam inin nashenam peen kodar dohoono eeno konin dhesoadettsi, Imba ina kinin giyon ogoam ida haye.
“Dhaabhee, kora wo yive.