15
Gonin Hamaa Woynea Hattasa Kamsino
“Gonin hamaa woynea hatta intane; koraar Imbane. Aapin ushimin idar dohon antin wulam Imba taxayse kida dhabe; aapin ushen antin wulam thoothi konin ushoadettsi koam murdayse kida ashke. Inin yena giyon upsin goynka ta yedi payya maatidine. Yedi inka dehee; intaar yenka ida dee. Antino hattadar yi dahaamma yimal aapi ushana konin damimadettsi, yin yedi taar inka ye dahaamma aapi ushana damattene.
“Woynea hatta intane; yediar antinane. Hayyear inka ki daana, intaar kanka i daana, kidi thoothi aapi usha ki ushe. Harrna hambhidianna, inka ye dahaamma, yer kala hattear hayana damattene. Inka dayma ea hattonsa antindettsi taxate kiam mayante dhabadhaysaka kida wocche; iginaamaar buurate nuunte dhabayse koda koqadhe. Inka daa ye hanna, isa upsinoar yekal daa ko hanna, yenin nashen wulam miskee; yena imbha ko imbhe. Thoothi aapi ye ushidianna, isa paanan nivayna eena yenin maatonam yeda dhee; Imbaar ogoka gobsha ki gobshadhe.
“Imba iam kinin nashondettsi, intaar yeam nashidine; isa nashimmakkonka dehee. 10 Inta Imbasa upsinam toolayse kisa nashimmakkonka inin dohondettsi, isa upsinam ye toolina isa nashimmakkonka yeda dee. 11 Isa wozano yenka konin doadettsi, yesa wozanoar konin thoothoadettsi koam yena inta giydine.
12 “Inin yeam nashondettsi kinka kiam kiam yenin nashoadettsi isa upsino konone. 13 Sadan yinnonam yisa nashonana saskayse imara sagi nashimmakko haykalar qolehe. 14 Inin yena giyonam hayayna ye hanna, yedi isa nashonane. 15 Ta keeda kaara os ‘Ina waadadhaynane’ yeam hamattine; harrna hambhidianna, waadadhea ea yiam waadiseayn hayenam dhesehe. Ko dahaannaar Imbakala inin qanson wulam yena inin dhettsonna, ‘Isa nashonane’ yeam inta hamidine. 16 Inta yeam i kamade; yedi iam kameetene. Yivayse aapi yenin ushoadettsibee yesa aapinoar konin doadettsibe yeam kamayse i wodade. Ogona Imba isa naabenka yenin misken wulam yena kida ime. 17 Kinka kiam kiam yenin nashoadettsi yena inin giyayno upsino konone.
Yesussa Paanan Yivaynaam Eenin Jibbayno
18 “Peen kodar dohoono eeno yeam jibbidi ko hanna, yesa birayse iam konin jibbonam dhesee. 19 Peen ko eena ye daana, ini peen kodar dohoono eeno kenti yenin dohonna yeam nasha ko nashe. Ko dahaannaar inta peen kodar dohon eensa iira yeam i kamade; ogona peen kosa yenin dahaamonna, peen kodar dohoono eeno yeam jibba ko jibbe. 20 ‘Waadadhea ea kiam waadiseadara sagehe’ hamayse inin yena giyon upsinam bhocchee. Iam oytidi ke hanna, yeamaar pir oyta ke oyte. Isa upsinam toolidi ke hanna, yesa upsinam toola ke toole. 21 Iam nittsaam kenin dhesimonna, ko wulam isa naaben goynka yedar keda haye. 22 Inta nivayse kena i giyaamma, ini kena seeso maatehe; keeda seeso kenin waadadhonsa kenin imea upsi qolehe. 23 Iam jibbea Imbaam pir jibba ki jibbe. 24 Eedi abin waadadhaamon waadimanam kesa shaarinte i waadadhaamma, ini kena seeso maatehe. Keeda inin waadadhonam shedayse imbee Imbabeam kedi jibbidine. 25 Ogonoar kesa yigginte ‘Sun iam ke jibbade’ Maz 35:19. hamayse thaapadhoono konin thoothoadettsine.
26 “Inta Imbakala inin nittsayno, kikalaar utayno, yeam wocchinsen gonin Manpasin nivon wodanka, kodi innon goynsa tarja ko tarje. 27 Yedi taar birara yedayse imbesana yenin dohonna, innon goynsa tarjeeda tarje.

15:25 Maz 35:19.