16
“Yena goa konin maatoamadettsi ogoam yena inta giydine. Ayiwd eensa bukin raqiraar yeam bula ke bule; ogoraar saskayse pir yeam deesayna wul ‘Inta Barjosa waadima eedine’ kenin hamayno woda koda nive. Ogoamaar yedar kenin hayayno Imbabee imbeam kenin dhesimonnane. Ko dahaannaar wodayn yeskenka, inin yena giyonam yenin bhocchoadettsi koam yena inta giydine.
Manpas Gazansa Waadimano
“Yembesana kinka inin dohonna, ko wulam yena birayse giyma i garade. Keeda iam nittsaadar yivayda yive. Yesa shaarira ‘Hamoa yive?’ hamayse iam oysea qolehe. Ta koam inin yena giyonna, yesa woylaminte sii qaabe thoothidine. Inta yena gon ida giye: I yividianna, yena aga ko age. Harrna hambhidianna, i yivaamma wocchinsea yekal nivehe; i yividianna, kiam yekal nittsayda nittse. Kidiar nivayse seesonbee, tipamonbee, pirdin goynbesa peendar dahaana eenaam bhocchisa ki bhocchise: Seeson goynsa keam kinin bhocchisayno idar woylamin kenin qajimonnane; 10 tipamon goynsa keam kinin bhocchisayno Imbakal inin yivennabee keeda iam yenin haapiminnabene; 11 pirdin goynsaar keam kinin bhocchisayno peen koam wottsea Seethaandar konin pirdadhonnane.
12 “Inin yena giyayno akar thoothi yer daane; ko dahaannaar ta yena i giydianna, yedar koda dethe. 13 Bere goninsa Manpasino konin nivon wodanka, gonin wulam yenin dhesoadettsi yeam entsa ko entse. Harrna hambhidianna, yinin qanson wulam koda giye; yikalanka konin giymonnane. Kodi os birante nivenam yena giya ko giye. 14 Inti maatonam tiyayse yena konin giyenna, iam gobsha ko gobshe. 15 Imbasa dohoono wul intine; ogonante ‘Innora tiyayse yena giya ko giye’ inin hamoono ogonane.
Yesa Siino Wozadar Konin Ookimayno
16 “Likka roorosa budobar iam haapattene; pir likka roorosa budobar iam haapeeda haape” kena ki hamade. 17 Kisa paanan yivayna eenasa waani waani eena “ ‘Likka roorosa budobar iam haapattene; pir likka roorosa budobar iam haapeeda haape’ pir, ‘Imbakal inin yivennane’ kisa hamintano hamin giyntane?” kinka kikal ke hamade. 18 “Ta keeda ‘likka roorosa’ kinin hamoono kisa hamin giyntane? Kinin giyenam dhesattone” hamayse kinka dhalqite ke dahade.
19 Yesusaar kiam oysana kenin zagonam dhesayse kena yin ki giyade: “ ‘Likka roorosa budobar iam haapattene; pir likka roorosa budobar iam haapeeda haape’ inin hamonna ye kinka kiam kiam oyso? 20 Inta yena gon ida giye: Yedi eepeeda eepe, qayteeda qayte; peen kodar dohoono eeno ko hanna, wozadha ko wozadhe. Yediar sii eed yeda maate; ko dahaannaar yesa siino wozadar ookima ko ookime. 21 Maa adhiman rooroa kosa yeskenka koda burqadhe. Ko dahaannaar naasin yinin adhonsa budonte, ‘Peen kodar naasi inta adhidine’ hamayse wozaka yisa gaalenam koda wale. 22 Ogodettsi yedi ta yesa woylaminka burqadheeda burqadhe. Ko dahaannaar pir yeam ida shede; yesa woylaminkaar wozadheeda wozadhe; yesa wozanamaar yekalanka tiyea hayyear qolehe.
23 “Ogo wodanka ikalanka yer kala hattear miskattene. Inta yena gon ida giye: Imba isa naabenka yenin misken wulam yena ima ki ime. 24 Ta koka yekka isa naabenka yer kala hattear miskeetene. Yesa wozano konin thoothoadettsi miskee; tiyeeda tiye.
25 “Koam yena kamsika i giyade. Ko dahaannaar keeda kaara os kamsika inin giymino woda koda nive; ogo wodanka Imba goynsa yena may ida giye. 26 Ogo wodanka isa naabenka miskeeda miske; intaar ‘Yena Imbaam ida miske’ yena hamattine. 27 Harrna hambhidianna, yedi iam yenin nashonna, Barjokalankaar inin nivonam gonne hamayse yenin tiyonna, Imba kidi yeam nasha ki nashe. 28 Imbakalanka utayse peen kodar i nivade; pir peen koam garayse Imbadar yivayda yive” kena ki hamade.
29 Kisa paanan yivayna eenaar “Shedaa! Ta kamsika giyattane; may hada giye. 30 Wulam hanin dhesenbee hayyear haam oysa zaskiminbeam ta wodi dhesidine; ogona Barjokalanka hanin nivonam gonne hamayse wodi tiydine” kina ke hamade.
31 Yesusaar yin giyayse kena ki maasade: “Ta yedi inin giyonam gonne hamayse yedi tiydu? 32 Yedi wul kalaa kalaa yesa onnadar thar thar hamayse yenin yivayno, iamaar imal yenin garayno woda niva ko nive, ogonoar ta yeskidine; ko dahaannaar Imba imbesana kinin dohonna, inta ta imaltehe. 33 Inka yena payyamoyn doadettsi inta yena ogoam giydine. Peen kodar yenin dehenka, gaale yedar yeska ko yeske. Ko dahaannaar kurtumbheebhode! Inta peen koam bashidine” kena ki hamade.