17
Yesus Imbaam Kinin Miskoono
Yesus ogoam yinin giyonsa budobar tura cecin shedayse yin giyayse ki miskade: “Imbo, wodano yeskidine; hasa Naasa haam kinin gobshoadettsi kiam gobshaa. Hanin kina imaana wulna rooro wul lay daadhea sadan kinin imoadettsi een wuldar hayamo kina ha imade. Gonin hama Barjo bish maataa hambee hanin nittsaa Yesus Kiristoosbeam kenin dhesoadettsi rooro wul lay daadhea sada agaane. Inin waadadhoadettsi ina hanin imon waadimanam macchayse, peen kodar haam inta gobshidine. Keeda Imbo, peen pijadhima birayse hakal isa dohon gobshinka ya pir iam hakal gobshaa.
“Peen kodar dohon eensa shaarira ina hanin imaana eenana hasa naabenam kena inta dhettsidine. Kedi hanti ke dahade, inaar keam ha imade; hanin giyen upsinamaar kedi toolidine. Ina hanin imoono wul hakalanka konin dohonam ta kedi dhesidine. Harrna hambhidianna, ina hanin imon upsinam intaar kena imidine; kediar ogoam ke tiyade. Hakalankaar inin nivonam gon kedi dhesidine; hanin iam yittsonam kedi gonne hamayse tiydine. Ina hanin imaana eenana haam ida miske; igina kedi hanti kenin dohonna, kena haam ida miske; peen kodar dohon een waanina haam miskattine. 10 Inti maataana wul hantine; hanti maataana wul intine; intaar kenka gobshadhidine.
11 “Keeda kaara os peen kodar inta dahattine, kedi peendar keda dee; inta hadar ida yive. Gazaa Imbo, igina eena wodettsi kalaa kenin maatoadettsi ina hanin imon hasa naabenka keam toolaa. 12 Kembesana kinka peendar inin dohonka hanin ina imon hasa naabenka inta keam toolite i dahade; inta keam toolidine. Mathaap Gazante thaapadhoono konin thoothoadettsi agaa kayendar yivea ea bishkalanka kesa iira kala hattear kayadehe.
13 “Taar hadar ida yive; isa dohoono wozano kenka konin thoothoadettsi peen kodar inin dohonka yerra iginaam ida giye. 14 Hasa upsinam kena inta imidine. Intaar peendar dahayna eenabesana kala inin dahaamadettsi kediar peendar dahayna eenabesana kala kenin dahaamonna, peendar dahayna eena keam jibbidine. 15 Siyonkalanka keam hanin tooloadettsi ida miske; peen kora keam hanin buloadettsi miskattine. 16 Intaar peendar dohon eenbesana kala inin dahaamadettsi, kediar peendar dohon eenbesana kalaatehe. 17 Goninka keam gazisaa; upsinoar hasa gonne. 18 Peendar dohon eendar iam hanin yittsondettsi, intaar keam yin peendar dohon eendar i yittsade. 19 Kedi gon gazimbhaana kenin doadettsi inta kena hamayse iam gazinsidine.
20 “Kena bish dayma kenin giyen upsinam qansayse idar woylamin qajaynanaar haam ida miske. 21 Imbo, ya inka hanin dohondettsi, intaar hanka inin dohondettsi, igina taar wonka kenin doadettsi ida miske. Inin miskaynoar hanin iam yittsonam peendar dahayna eena gonne hamayse kenin tiyoadettsi, idar woylamin qajayna wul kinka kala ke maate hamayse haam ida miske. 22 Wodi kinka kala wonin dohondettsi kediar kinka kala kenin maatoadettsi, ina hanin imon gobshinam inta kena imidine. 23 Intaar kenka inin dohondettsi, yaar inka hanin dohondettsi, kediar gon kinka kala kenin maatoadettsi haam ida miske. Peen kodar dohoono eeno iam hanin yittsonbee, iam hanin nashondettsi keam hanin nashonbeam ogoka dhesa ko dhese.
24 “Imbo, peen pijadhima birayse iam hanin nashonna, ina hanin imon gobshinam kenin shedoadettsi, ina hanin imaana kedi taar inin dohonte imbesana kinka kenin doadettsi ida nashe. 25 Tipaa Imbo, peendar dohoono eeno haam dhesadehe. Inta haam dhesidine; iginaar hanin iam nittsonam kedi dhesidine. 26 Iam hanin nashoono nashimmakkono kesa iinte konin doadettsibee inta kesa iinte inin doadettsibe intaar hasa naabenam kena dhettsidine; pir kena dhettsayda dhettse” hamayse ki miskade.