18
Yesussa Banqin Eenayn Kiam Yedoono
Maat 26:47-56; Marq 14:43-50; Luq 22:47-53
Yesus ogoam yinin giyonsa budonte, ogora utayse Qediroon baynsa saabar yisa paanan yivaynabesana kinka haaqan kordhon haaminte yivayse ke ardade. Yesusaar kisa paanan yivayna eenabete thoothi woda ogote kenin bukenna, yettsate kiam imea Yiwda pir raqinam dhesa ki dhese.
Ogonante Yiwda Roome poolisanabee Ayiwd poolisanabeam yinka entsate raqin ogote ki nivade. Kedi Ayiwd poolisana gudullasa hayonabee Parisa eenabekalanka nittsadhaanane. Kediar paanoosbee, kuushabee, banqin koymobeam yinka bavate ke nivade.
Yesus yidar yesken wulam dhesayse kekal nivayse, “Yedi hayyeame zage?” kena ki hamade. Kediar “Naazret peen ea Yesusam woda zage” hamayse kina ke maasade. Yesus kena “Intane” ki hamade. Yettsate kiam imea agaa Yiwda pir kembesana kinka woyayse ki dahade. Yesusaar “Intane” kena ki hamaysaka, kedi budoka yivayse peendar ke dhambade.
Pir “Hayyeame zage?” hamayse keam ki oysade. Kediar kina yinin maasenka, “Naazret peen ea Yesusam woda zage” ke hamade. Yesusaar kena “ ‘Intane’ yena iam hamaati? Ta yenin zagea inta i hanna, kina eena ke yive; keam garee” ki hamade. Ogonoar Yesus “Igina ina hanin imaanara eedi kala hattear kaysaatine” hamayse kinin giyoono upsino konin thoothoadettsine.
10 Halpan dhaximbhaa Simoon Bhethiroosaar yisa halpanam gochayse gudullasa gebhaana waadadhea easa qaamia mizaqaam taxate ki dhabade; waadima easa nammo Malkoosne. 11 Yesusaar Bhethiroosna “Hasa halpanam halpan ooninte arsaa. Imba ina kinin imon gaalen wucimanam inta wucattinu?” kina ki hamade. 12 Ogora Roome poolisanabee, keam wottseabee, Ayiwd eensa hayonayn nittsaana poolisanabe Yesusam yedayse ke dhaxade.
Yesusam Gudula Hannadar Kinin Baadhoono
Maat 26:57-58; Marq 14:53-54; Luq 22:54
13 Biraysear Qayappasa baysa Hannadar kiam entsate ke yivade; Qayappa wodan ogoka Ayiwd eensa gudullasa gebha kidine. 14 Qayappa “Eedi kalaa een wulna diydi ki hanna payyane” Wannis 11:49-50. hamayse Ayiwd eensa entsanaam kiilaa kidine.
Bhethiroos Yesusam Kinin Marimoono
Maat 26:69-70; Marq 14:66-68; Luq 22:55-57
15 Simoon Bhethiroosbee waa Yesussa paanan yivea eabe Yesussa paananka ke yivade. Ogonoar Yesussa paanan yivea ea gudullasa gebhaakal dhesadhaane; kidi gudullasa gebhaasa kerminte Yesusbesana ki ardade. 16 Bhethiroosaar mayante kerinkal ki woyade. Ogona gudullasa gebhaakal dhesadhea waa Yesussa paanan yivea ea kerin toolen edonkal nivayse kombesana dhalqayse Bhethiroosam ki arsade. 17 Ogono kerin toolayno waadiman edono Bhethiroosna “Ya pir ea agaasa paanan yivayna eenasa kalaatayu?” kina ko hamade. Kidi “Intatehe” ki hamade.
18 Peenin kattsi qajenna, waadimayna eenabee poolisanabe nuu guttsayse nuunsa gasante woyayse kicardhite ke dahade; Bhethiroos pir kembesana kinka woyayse kicardhite ki dahade.
Gudullasa Gebhaa Yesusam Kinin Oysoono
Maat 26:59-66; Marq 14:55-64; Luq 22:66-71
19 Ogo wodanka gudullasa gebhaa Yesusam kisa paanan yivaynabee kisa timmirinbesa kiam ki oysade. 20 Yesusaar kina yinin maasenka, “Inta peen kodar dohon een wulna may i giyade; Ayiwd eeno wul konin buken kosa bukin raqinbee Barjosa gazan ooninsa mayanbesa iir rooro wul ida dhettse; aachika kala hattear giyaatine. 21 Ta harrnaa iam oyse? Inin giyenka qansaanaam oysaa. Kedi inin giyonam dhesa ke dhese” kina ki hamade.
22 Ogoam kinin giyenka, ogote dahaana poolisanasa kalaa “Ta ya gudullasa gebhaana yin giyaysea maaso?” hamayse Yesusam ki cavade. 23 Yesus maasayse “Siya i giydianna, siyon inin giyonam tarjaa; gon i giydianna, harrnaa iam ceve?” kina ki hamade.
24 Ogosa budobar Hanna Yesusam dhaxinka ki daaka gudullasa gebhaa Qayappadar kiam ki yittsade.
Bhethiroos Yesusam Pir Kinin Marimoono
Maat 26:71-75; Marq 14:69-72; Luq 22:58-62
25 Simoon Bhethiroos woyayse nuu kicardhite ki daaka, “Ya taar Yesussa paanan yivayna eenasa kalaatayu?” kina ke hamade. Kidiar “Intatehe” hamayse ki marimade. 26 Gudullasa gebhaana waadimayna eenasa kalaa, Bhethiroosin qaamin taxaasa muldha maataa ea “Haaqan kordhon haaminte kimbesana kinka ha daaka haam haapaati?” kina ki hamade. 27 Bhethiroosaar pir “Kiam dhesattine” hamayse ki marimade. Ogo yin kinin marimenka, saanawa baacha ki qiiqade.
Yesusam Bhilathoosdar Yedate Yiidhoono
Maat 27:1-2bee 11-26be; Marq 15:1-15; Luq 23:1-25
28 Ayiwd eenam entsayna eena Yesusam Qayappakalanka peen wottseasa kermin iinte kiam arsota entsate ke yivade. Ogono wodano burin sedhimanne; kediar Paasikan* “Paasika” hamen upsinam Haalin Mallan mathaapinsa macchinte thaapadhaanar shedaa. galanam itsa keam zaskenna, yinin minngimoamadettsi peen wottseasa kermin iinte ardadehe. 29 Ogonante peen wottsea Bhilathoos mayan kekal utayse, “Ea kaam yenin bersensa kisa seesono hare?” hamayse keam ki oysade. 30 Kediar kina yinin maasenka, “Kaa ea siya waadadhea ki dahaamma, yedayse hadar ini kiam bavattone” kina ke hamade. 31 Bhilathoosaar “Yedi kiam entsate yivayse yennon yiggindettsi kidar pirdee” kena ki hamade. Ayiwd eenam entsayna eenaar “Wodi haydarar dembhi pirdi pirdayse wonin deesoadettsi Roome yigginte wona giidhadehe” kina ke hamade. 32 Ogoam kenin giyoono Yesus hamin dahaa dembhi kinin diyensa kinin giyoono upsino konin thoothoadettsine.
33 Bhilathoosaar pir maatayse kermin iinte ardayse Yesusam eelayse, “Ayiwd eensa bitaa yaw?” kina ki hamade. 34 Yesusaar kina maasayse “Ya koam hanin giyayno hasa qaaboramoo? Waani eenow isa hana giyoono?” kina ki hamade. 35 Bhilathoosaar kina maasayse “Inta Ayiwd eediw? Haam yettsate ina imaana hasa peen eenabee gudullasa hayonabene. Ya haraa hayaa?” kina ki hamade. 36 Yesusaar maasayse “Isa bitamono peen koratehe. Isa bitamono peen kora ko hanna, Ayiwd eenam entsayna iam kenin yedoamadettsi ina waadimayna eena ini kembesana banqi keda kanse; yin ko dahaakaar isa bitamono peen koratehe” kina ki hamade. 37 Bhilathoosaar “Keeda ya bitiw?” kina ki hamade. Yesusaar maasayse “Inin bit dohonam hasa giydino gonne; inta goninna tarjana i adhadhade, ogona pir peen kodar i nivade. Gon maataa wul isa upsinam kida qanse” kina ki hamade. 38 Bhilathoosaar “Gonno hare?” kina ki hamade.
Koamaar yin giyayse pir Ayiwd eendar utayse, “Inta kisa kala hattear seeso haapaatine. 39 Ko dahaannaar Paasikan rooroaka dhaxadhon eensa shaarira eedi kalaam inin yena bulea dambi yesa daane. Ta keeda Ayiwd eensa bitaam yena dhaxira inin buloadettsi yedi nashee nasho?” kena ki hamade. 40 Kediar “Kiamtehe! Wona Barbaanam bulima” hamada pir ke ilatade. Barbaanaar eedi koymo buurite itseane.

18:14 Wannis 11:49-50.

*18:28 “Paasika” hamen upsinam Haalin Mallan mathaapinsa macchinte thaapadhaanar shedaa.