19
Poolisana Yesusdar Kenin Bagoono
Maat 27:27-31; Marq 15:16-20
Ogo wodanka Bhilathoos Yesusam poolisanaka ki qansisade. Poolisanaar ukumbha qorayse kisa metendar ke wodade; pir apala zoo kiam ke qattsade. Kikal theedayse, “Ayiwd eensa bitaa, payyamo hana ko dee” hamada kiam ke bagade; pir kiam cavite ke dahade.
Bhilathoosaar pir mayanka utayse, “Marrato! Ea kaasa seeso kala hattear inin haapaamonam yenin dhesoadettsi mayanka kiam yena ida bule” kena ki hamade. Yesusaar ukumbhanka qurayse ashkadhonam yisa metendar wodayse apala zoo qaadhayse mayanka ki utade. Bhilathoosaar “Marrato, yesa ea kash!” kena ki hamade.
Gudullasa hayonabee kesa poolisanabe kiam yinin haapenka, “Kiam ziitima! Ziitima!” hante ke ilatade. Bhilathoosaar “Inta kisa seeso kala hattear inin haapaamonna, yedi kiam entsate yivayse ziitee” kena ki hamade. Igina Ayiwd eenam entsaynaar kina yinin maasenka, “Wosa yiggi daane; yiam Barjo Naas kinin hayonna, wosa yigginka diya kiam ko zaske” Lewi 24:16. kina ke hamade.
Ogonante Bhilathoos upsin ogoam yinin qansenka ini hamora sagi ki kurtumbhade. Pir maatayse kerminsa iinte ardayse Yesuskal “Ya hamora nivaa?” kina ki hamade. Yesusaar yer kala hattear kina maasadehe. 10 Ogonante Bhilathoosaar “Ina giyattanu? Haam dhaxira bulanabee ziitanabe isa hayamo dohonam ya dhesattanu?” kina ki hamade. 11 Yesusaar kina yinin maasenka, “Barjokala hana imbhaamma idar hasa hayamo qolehe; ogonante iam yettsate hana imaa easa seesono hannora sagine” kina ki hamade.
Yesusdar Dembhin Pirdin Pirdadhoono
Maat 27:26; Marq 15:15; Luq 23:24-25
12 Ogosa budonte Bhilathoos Yesusdar pirdima yittsana ki zagade. Ko dahaannaar Ayiwd eeno kina yi giyna: “Ya ea kaam pirdima ha garina, ya Roome peen bitaasa nashotehe; meten yinnonam bit hayayna wul Roome bitaam jibbaynane, nashaynatehe” hante ko ilatade. 13 Bhilathoosaar dhalqin ogoam qansayse Yesusam mayanka ki bulade. “Seeni Labha” hambhen raqinte pirdin borkotondar ki dooqade; ogono ranqo Ibra aponka “Gebeta” koda hambhe. 14 Paasikan* “Paasika” hamen upsinam Haalin Mallan mathaapinsa macchinte thaapadhaanar shedaa. rooroana ashkimbhadhayno rooro ko dahade; wodanoar savaat laxaddhane.
Bhilathoosaar Ayiwd eenna “Marrato, yesa bitaa kash!” kena ki hamade. 15 Kediar “Ea kaam kaysima! Kaysima! Kiam ziitaa!” hante ilataate ke waajade. Bhilathoosaar “Yesa bitaam i ziito?” kena ki hamade. Gudullasa hayonaar “Roome peen bitaara ab bit wosa qolehe” hamayse kina ke maasade. 16 Ogo wodanka masqalindar konngayse kiam kenin ziitoadettsi kena saskate ki imade.
Yesusam Masqalindar Ziitadhoono
Maat 27:32-44; Marq 15:21-32; Luq 23:26-43
Ogosa budonte Yesusam yedayse ke yivade. 17 Kidiar yinin ziitadhen masqalinam kedayse “Eedisa Metedettsi Maataa Raq” way Ibra aponka Golgotta hambhea raqadar ki utade. 18 Ogo raqintear eedi lamaa Yesussa warkatambarbee mizaqimbarbe hayayse, Yesusamaar kesa shaarinte masqalindar konngayse ke ziitade.
19 Bhilathoosaar pir thaapi thaapayse masqalindar ki ziitisade. Thaapadhoono thaapino “Ayiwd eensa bitaa Naazret ea Yesus” hamaynone. 20 Yesusamaar ziitadhoono ranqo katamankal theedi konin dohonna, Ayiwd eensa thoothina eena thaapadhon ogoam ke nabbabade; thaapadhoonoar Ibrabee, Roomebee, Girikbe aponkane. 21 Ogonante Ayiwd gudullasa hayona Bhilathoosna, “ ‘Kidi “Inta Ayiwd eensa bitaane” ki hamade’ hamayse thaapaa; ‘Ayiwd eensa bitaa’ hamayse thaapaabhode” kina ke hamade. 22 Bhilathoosaar “Inin thaapenam inta thaapidine” hamayse ki maasade.
23 Poolisanaar Yesusam yinin ziiton wodanka kisa apalanam tiyayse ke wulna konin yeskoadettsi raq oydidar ke kashade. Jaagadhaama apala gudubhaam pir ke tiyade. Apallo ogonoar bhaara choo nukindar ko ashkadhade. 24 Ogonante kinka kikal “Hayna konin yeskenam dhesana daran itha wo dhabe; koam hattsattone” ke hamade.
“Isa apalanam kinka ke kashimade;
isa apalandar itha ke dhabade” Maz 22:18.
hamayno Mathaap Gazante thaapadhoono upsino konin thoothoadettsi poolisanaar yin ke hayade.
25 Ogo wodanka Yesussa indanbee, indansa indanaanbee, Qeliyobha geshon Mayriyambee, Megdela peen edon Mayriyambe kisa masqalinkal theedi woyayse ke dahade. 26 Yesusaar indanbee yisa paanan yivayna eenasa yinin nasheabeam kikal woyayse ke daaka keam haapayse indanka “Indo, hasa naasaam shedaa!” kona ki hamade. 27 Ogora yisa paanan yiveana “Shedaa! Inda Kaa raqaate “Inda kosha” hamayno Girik peen aponka “Handa kosha” koda hame. kosha” kina ki hamade. Keeda agaa wodara yedayse kisa paanan yivea oonin yinnondar koam entsate ki yivade.
Yesusin Diyoono
Maat 27:45-56; Marq 15:33-41; Luq 23:44-49
28 Ogosa budonte Yesus kisa giidhon yer wulin maqonam dhesayse, Mathaap Gazante thaapadhoono upsino konin thoothoadettsi “I dheebardhade” ki hamade. 29 Ogotear woyni thorkaa wucadhen koymonka thoosadhaa dahade; kediar woynin thorkonam saaroka tittsayse yisoobh hambhea hattasa koolinka kisa apondar ke yeskisade. 30 Yesusaar woynin thorkonam yinin wuconsa budonte, “Keeda maqidine” hamayse meten yinnonam yirk hayayse ki diyade.
Yesussa Demente Banqinka Uxadhoono
31 Ukunsen rooroana ashkimbhadhayno rooro konin dohonnabee agaa ukunsen rooroa kattsi detha rooro kinin dohonnabe, Ayiwd eenam entsaynaar ziitadhaana eenasa leesino ukunsen rooroaka masqalindar konin doamadettsi saana ke diye kesa gubeezinam aysayse keam masqalira hanchadhoadettsi Bhilathoosam ke miskade. 32 Poolisanaar nivayse kimbesana masqalindar ziitadhaana eenasa gubeezinam ke aysade. 33 Yesuskal kenin nivenka kidi birayse kinin diyonam shedayse kisa gubeezinam aysadehe. 34 Ko dahaannaar poolisanasa kalaa kisa demenam banqika ki uxade; saanawa zombhibee noqobe ko utade. 35 Ogoam haapaar tarjidine; kisa tarjamonoar gonne. Yedi pir gonne hamayse yenin tiyoadettsi kidi gonin kinin giyenam kida dhese. 36 Ogono yin maatoono “Kisa lepinsa kala hattear aysadhehe” Uti 12:46. hamayse Mathaap Gazante thaapadhoono upsino konin thoothoadettsine. 37 Pir mathaapinsa waani raqinte “Agaa yinin uxaa eam sheda ke shede” Zakka 12:10. koda hame.
Yesusam Duukadhoono
Maat 27:57-61; Marq 15:42-47; Luq 23:50-56
38 Ogosa budonte Ayiwd eenam entsaynana yinin kurtumbhonna, aachika Yesussa paanan yivea Armatias katamara nivaa Yoseep Yesussa leesinam tiyana Bhilathoosam ki miskade. Bhilathoosaar leesinam kina imbhoadettsi ki giyade. Ogonante nivayse Yesussa leesinam ki tiyade. 39 Pir birayse sootinka Yesuskal nivaa Niqodimos eedi kalaa kaysa apo tabhi kiloaddha gochea kerbe hambhen gaamen shittonbee walqobeka worsadhonam bavate ki nivade. 40 Yesussa leesinamaar tiyayse Ayiwd eenin qunthen dambindettsi qunthayse gaamen shittonam laalayse apalanka kiam ke ochade. 41 Kinin ziitadhon raqinkal theedi haaqa kordhaa haami ko dahade; haaqan kordhon haaminte eedin duukadhaama duuki oolo ko dahade. 42 Ogonante duukin ranqo theedi konin dohonnabee Ayiwd eensa ukunsen rooroana ashkimbhadhayno rooro konin dohonnabe Yesussa leesinam ogote ke duukade.

19:7 Lewi 24:16.

*19:14 “Paasika” hamen upsinam Haalin Mallan mathaapinsa macchinte thaapadhaanar shedaa.

19:24 Maz 22:18.

19:27 Kaa raqaate “Inda kosha” hamayno Girik peen aponka “Handa kosha” koda hame.

19:36 Uti 12:46.

19:37 Zakka 12:10.