20
Yesusin Dembhira Dhaabhoono
Maat 28:1-10; Marq 16:1-8; Luq 24:1-12
Gabansa rooroa biraa Wuudi seddhiman peen thipa daaka, Megdela peen edono Mayriyam Yesussa duukindar ko yivade; duukin oolon shupadhoono senno apora gunngumayse ko daaka ko haapade. Kodiar gobate Simoon Bhethiroosbee Yesusin nashea kisa paanan yivea waabekal nivayse, “Imba Yesussa leesinam duukira ke tiyade; hamote kiam kenin wodonam dhesattone” kena ko hamade.
Ogonante Bhethiroosbee Yesussa paanan yivea waabe utayse duukindar yivan ke yedade. Lamaanaar kinka gobite ke daaka, kesa waa Bhethiroosam saana gobaka duukinam birayse ki yeskade. Yirk hamayse kinin shedenka, leesinam yinka ochadhoono apallo ogote ko dahaysaka ki haapade; ko dahaannaar kidi duukinte ardadehe. Simoon Bhethiroosaar kisa budonte nivayse duukinte ki ardade; Yesussa leesinam yinka ochadhoono apallo ogote ko daaka, pir kisa meten ochadhaa apalam, kisa leesinam ochadhon apalanbesana dayma yimal raq abir ki daaka ki haapade. Ogo wodanka birayse duukindar yeskaa Yesussa paanan yivea waa duukinsa iinte ki ardade; ogora shedayse Yesus dembhira kinin dhaabhonam gonne hamayse ki tiyade. “Dembhira dhaabha kiam ko zaske” hamayno Mathaap Gazante thaapadhon upsinam akar kedi dhesadehe. 10 Ogora kedi lamaana onna yinnadar maatayse ke yivade.
Yesus Megdela Peen Edon Mayriyamna Kinin Haapadhoono
Marq 16:9-11
11 Mayriyam eepada duukinkal ko woyade. Pir eepada yirk hamayse duukinsa iinaam ko shedade. 12 Apala cawli qaadhaana Barjosa gaanana lamaana Yesussa leesin wodadhon raqinsa kalaa metembar, lansoar roonbar dooqayse ke daaka keam ko haapade. 13 Kediar “Ya edono, harrnaa eepe?” kona ke hamade. Kodiar “Isa Imbaam kedi tiydine; hamote kiam kenin wodonam dhesattine” kena ko hamade.
14 Ogoam yin giyayse budoka wal hamayse konin shedenka, Yesus ogote woyayse ki daaka kiam ko haapade; Yesus kinin dohonam kodi dhesadehe. 15 Yesusaar “Ya edono, harrnaa eepe? Hayyeama zage?” kona ki hamade. Kodiar haaqan kordhon haaminte waadadhea eedi kona kinin maatonna, “Imbo, ha kiam tiydianna, hamote hanin wodonam ina giyaa; intaar kiam tiyayda tiye” kina ko hamade. 16 Yesusaar “Mayriyam” kona ki hamade. Kodiar kidar wal hamayse Ibra aponka “Rebuuni!” ko hamade; kosa bulinoar “Dhettsea” hamintane. 17 Yesusaar “Akar Imbadar tura inin yivaamonna, iam kaamaabhode; ko dahaannaar imbanaanakal yivayse, ‘Inta imbee yembesa Imba maataa, pir imbee yembesa Barjo maataakal ida yive’ hamayse kena giyaa” kona ki hamade.
18 Ogona Megdela peen edono Mayriyam Yesussa paanan yivayna eenakal yivayse, “Imbaam inta haapidine” kena ko hamade. Ogora Yesusin kona giyonam kena ko giyade.
Yesus Yisa Paanan Yivayna Eenana Kinin Haapadhoono
Maat 28:16-20; Marq 16:14-18; Luq 24:36-49
19 Agaa gabaasa biraa rooroa Wuudi sootin Yesussa paanan yivayna eena kinka bukayse, Ayiwd eenam entsaynaam kurtumbhintaka kerinam yidar diithayse ke daaka, Yesus kekal ki nivade. Kesa shaarintear woyayse, “Payyamo yena ko dee” kena ki hamade. 20 Yin giyayse yisa aaninbee demenbeam kena ki dhahade. Kisa paanan yivayna eenaar Imbaa Yesusam yinin haapenka kattsi ke wozadhade.
21 Yesus pir “Payyamo yena ko dee; Imba iam kinin yittsondettsi inta taar yeam ida yittse” kena ki hamade. 22 Yin giyayse kedar uf hamayse, “Manpas Gazanam tiyee. 23 Yedi eensa seesonam ko shidhe ye hamina, kesa seesono kena shidha ko shidhe; yedi eensa seesonam ye garimina, kenaar gardhehe” kena ki hamade.
Yesusbee Toomaasebe
24 Ko dahaannaar Yesusin niven wodanka tabhi lamaanasa kalaa, Didimos hambhea Toomaase kekal qolehe. 25 Yesussa paanan yivaynasa waani “Imbaam wo haapade” kina ke hamade. Kidiar “Kisa aaninte konngadhonsa madanam i haapaamma, isa aaninsa surkenka kisa konngadhon raqinam i kaamaamma, kisa uxadhon demenam isa aaninka i kaamaamma gonne hamayse tiyattine” kena ki hamade.
26 Rooro lankaysa budonte kisa paanan yivayna eena tapir ooninsa iinte ke dahade; Toomaasear kembesana kinka ki dahade. Kerro diithimi ko daaka Yesus kekal nivayse kesa shaarinte woyayse, “Payyamo yena ko dee” kena ki hamade. 27 Ogosa budonte Toomaasena “Hasa aaninsa surkenka isa annaam kaamayse shedaa; aanin hannonka isa uxadhon demenam kaamaa. Idar woylam qajaa, qothimaabhode” kina ki hamade. 28 Toomaasear “Isa Imbaa, isa Barjoa!” hamayse kina ki maasade. 29 Yesusaar “Iam hanin haaponna idar woylamina qajade; haapima idar woylamin qajayna eena gobshadhaanane” kina ki hamade.
Mathaapa Kaasa Qaabono
30 Yesusaar mathaapa kaate thaapadhaama thoothi tarshea yer yisa paanan yivaynasa birante waadadhidine. 31 Ko dahaannaar koam thaapadhoono Yesus Barjoyn qadhaa Kiristoos, Barjo Naas kinin dohonam gonne hamayse yenin tiyoadettsibee kidar woylamin qajayse kisa naabenka sadaka yenin doadettsibe hamaysene.