21
Yesus Yisa Paanan Yivayna Tobbhaanana Kinin Haapadhoono
Ogosa budonte Yesus Thibiriyadoos bazinsa aponte yisa paanan yivaynakal pir ki haapadhade. Kinin haapadhoonoar yinne:
Simoon Bhethiroosbee, Didimos hambhea Toomaasebee, Galila peensa Qaana katamara nivaa Natinaveelbee, Zabdoos naanabee, Yesussa paanan yivaynasa lamaana waanibe kinka ke dahade. Simoon Bhethiroos “Inta kaaran qazota ida yive” kena ki hamade. Kediar “Wodi hambesana yivooda yive” kina ke hamade. Utayse bazindara sagadhen gonngalante ardayse ke yivade; sootin ogo kaara kala hattear yedadehe.
Peen sedhaysaka Yesus bazinsa aponte ki woyade; kisa paanan yivayna eena Yesus kinin dohonam dhesadehe. Yesusaar “Naanato, kaara yekal daaw?” kena ki hamade. Kediar “Qolehe” hamayse kina ke maasade. Kidiar “Kaaran qazadhen zaaninam bazindara sagadhen gonngalansa mizaqimbar dhabee; yedeeda yede” kena ki hamade. Ogonante kediar ke dhabade; thoothi kaaranin yedadhonna, gochayse bulano keam bashidine.
Yesusin nashea kisa paanan yivea ea Bhethiroosna “Kaa kidi Imbane!” kina ki hamade. Ogonante Simoon Bhethiroos Imbaa kinin dohonam yinin qansenka, pundiri yinin dohonna apalan yinnonam qaadhayse bazinte ki bhulade.
Yesussa paanan yivayna waani eedi tabhi kaysa dhundhuma bish bazinsa apora kenin pegadhonna, kaaran iir thoothon zaaninam gochayse bazindara sagadhen gonngalanka ke nivade.
Gonngalara peendar kenin utenka, balashabee nuun qolshinandar wodadha kaarabe ke haapade. 10 Yesusaar “Ta yenin yedon kaarara bevee” kena ki hamade. 11 Simoon Bhethiroosaar bazindara sagadhen gonngalante ardayse eedi tobbhaa kaysa apo tabhi makkam gembha kaaranaka thoothon zaaninam peendar ki gochade; ogoaddha hamon kaaran ko yedaakaar zanno havadehe.
12 Yesusaar “Kote nivayse itsee” kena ki hamade. Kisa paanan yivaynasa kala hattear “Ya hayne?” hamayse kiam oysana zagaa eedi qolehe; Imbaa kinin dohonam kedi dhesidine. 13 Yesus balashanam tiyayse kena ki imade; kaaranamaar ogodettsi kena ki imade. 14 Yesus dembhira yinin dhaabhonsa budonte yisa paanan yivaynana kinin haapadhenka kono kisa goyti makkansone.
Yesusbee Bhethiroosbe
15 Galan kenin itsonsa budonte Yesus Simoon Bhethirooskal “Wannissa naasa*21:15-17: “Wannissa naasa Simoon” hamenam Maat 16:17dar “Yoona naasa Simoon” koda hame. Simoon, kinara sagi iam ya nashaa nasho?” kina ki hamade. “Ee, Imbo, haam inin nashenam ya dhesaada dhese” kina ki hamade. “Isa anqanaam gishaa!” kina ki hamade.
16 Pir lanso “Wannissa naasa Simoon, iam ya nashaa nasho?” kina ki hamade. “Ee, Imbo, haam inin nashenam ya dhesaada dhese” kina ki hamade. “Isa yaanaam gishaa!” kina ki hamade.
17 Makkanso goyt “Wannissa naasa Simoon, iam ya nashaa nasho?” kina ki hamade. Makkanso goyt “Iam ya nashaa nasho?” kinin hamonna Bhethiroos woylaminka yisa atayse, “Imbo, ya wulam hada dhese; haam inin nashenam ya dhesaada dhese” kina ki hamade. Yesusaar “Isa yaanaam gishaa! 18 Inta hana gon ida giye: Ya barsh hanin dohonka hasa qalbathanam karnante hanti dhaxayse hanin nashendar hada yive. Ko dahaannaar hanin gecchenka aanin hannonam hada pishke; eedi ab hasa qalbathanam karnante hana kida dhaxe; yivana hanin nashimondar haam kida entse” kina ki hamade. 19 Hamindettsi dembhika Barjoam kinin gobshenam kina eshkana ogoam ki giyade. Ogoamaar yin giyayse, “Isa paanan nivaa” kina ki hamade.
Bhethiroos Waa Yesussa Paanan Yiveasa Kinin Oysoono
20 Bhethiroos budoka wal hamayse kinin shedenka, Yesusin nashea kisa paanan yiveam kesa paananka kinin nivenka kiam ki haapade. Kidi anngala sootin galandar kenin dohon wodanka Yesussa sadankal theedayse, “Imbo, haam yettsate imea hayne?” hamayse oysaa kidine. 21 Bhethiroosaar kiam haapayse Yesusna “Imbo, ea kaa keeda hamin ki hame?” kina ki hamade. 22 Yesusaar “Inin nivenka yekka kinin doadettsi i zagidianna, haam gidir arsoono hare? Ya isa paanan nivaa!” kina ki hamade.
23 Ogonante agaa Yesussa paanan yivea ea “Dembhi keeda diyehe” hamayno dhalqino imbaanaanasa shaarinte ko qansimade. Ko dahaannaar Yesus “Inin nivenka yekka kinin doadettsi i zagidianna, haam gidir arsoono hare?” ki hamade; “Dembhi diyehe” hamadehe.
24 Yerra iginana tarjaabee thaapaabe kisa paanan yivea ea agaane; kisa tarjamonoar gon konin dohonam dhesooda dhese. 25 Waani pir Yesusin waadadhoono thoothi yer daane; wulam kalaa kalaa thaapadhidianna, ini thaapadhayna mathaapinana peeno kono yeekehe hamayse ida bhocche.

*21:15 21:15-17: “Wannissa naasa Simoon” hamenam Maat 16:17dar “Yoona naasa Simoon” koda hame.